Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Neexistuje žádné zvláštní řízení o drobných nárocích. Drobné nároky projednává smírčí soudce (giudice di pace).

Řízení u smírčího soudce jsou zpravidla co nejjednodušší (články 316–318 občanského soudního řádu).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Smírčí soudci jsou příslušní pro spory týkajících se movitých věcí s hodnotou do 5 000 EUR, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Smírčí soudce projednává rovněž žaloby na náhradu škody způsobené provozem motorových vozidel a plavidel, pokud nárokovaná částka nepřesahuje 20 000 EUR.

Bez ohledu na hodnotu sporu projednává smírčí soudce všechny věci týkající se:

  • vymezení hranic pozemků a dodržování zákonných vzdáleností při sázení stromů a keřů, jak jsou stanoveny právními a správními předpisy nebo zvyklostmi;
  • rozsahu a využívání služeb v bytových domech;
  • vztahů mezi vlastníky nebo nájemci bytů, pokud jde o kouř, zápach, teplo, hluk, otřesy a podobné obtěžování nad běžnou úroveň;
  • úroků nebo vedlejších výdajů v případě pozdní výplaty důchodu nebo dávek sociálního zabezpečení.

1.2 Použití řízení

Žaloby podané smírčímu soudci začínají předvoláním (citazione) k nařízenému soudnímu jednání. Žalobu lze podat rovněž ústně, přičemž v tomto případě ji soudce zaznamená v písemnosti, kterou žalobce doručí žalovanému společně s předvoláním k nařízenému soudnímu jednání (článek 316 občanského soudního řádu). V žalobě je nutno uvést soud a účastníky řízení, žalobní důvody a předmět sporu a čeho se žalobce domáhá. Lhůta mezi dnem doručení předvolání a dnem dostavení se k soudu je v porovnání s řízením u tribunálu poloviční (tribunale) (článek 318 občanského soudního řádu). Během prvního jednání smírčí soudce účastníky řízení podle svého uvážení vyslechne a pokusí se o usmíření: je-li toto úspěšné, je smír zaprotokolován. Není-li pokus o smír úspěšný, smírčí soudce účastníky řízení požádá, aby přesně popsali skutečnosti, které dokládají jejich tvrzení, obhajobu a námitky, a aby předložili doklady a jiné důkazy. Pokud se to vzhledem k chování účastníků řízení během prvního jednání jeví jako nezbytné, naplánuje smírčí soudce pouze jedno další jednání, aby bylo možno předložit a provést další důkazy. Písemnosti předložené účastníky řízení mohou být zařazeny do spisu, v němž jsou ponechány, dokud není v dané věci rozhodnuto.

1.3 Formuláře

Nejsou předepsány žádné formuláře.

1.4 Pomoc

Pokud hodnota předmětu sporu nepřesahuje 1 100 EUR, mohou se účastníci řízení zastupovat u smírčího soudce sami (článek 82 občanského soudního řádu; viz informační list „Jak postupovat“).

Ve všech ostatních případech musí být účastníci řízení zastoupení advokátem. Smírčí soudce však může na základě povahy a rozsahu dané věci určitému účastníku řízení dovolit, aby jednal jako sporná strana vystupující bez právního zástupce, a to na základě ústní žádosti účastníka řízení či jiného způsobu.

Soudce ověří, zda účastníci řízení učinili všechny úkony, které se vyžadují s ohledem na jejich vystupování před soudem, a v případě potřeby je požádá, aby doplnili nebo upravili písemnosti, které soud pokládá za neúplné.

Pokud soudce zjistí nedostatky ve zmocnění uděleném advokátovi, stanoví lhůtu, v níž musí být nedostatky napraveny. Je-li nedostatek odstraněn ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za opravený a jeho hmotněprávní a procesní účinky platí ode dne jeho prvního oznámení (článek 182 občanského soudního řádu).

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pravidla o dokazování jsou stejná jako v řízení u tribunálu (viz informační list „Dokazování“).

1.6 Písemné řízení

Neexistují žádné předpisy upravující čistě písemné řízení, jelikož smírčí soudci jsou povinni účastníky řízení vyslechnout a pokusit se nalézt smírné řešení.

1.7 Obsah rozsudku

Jsou pravidla týkající se obsahu rozsudku pružnější než v případě běžného řízení? Pokud ano, v jakém ohledu?

Nikoli. Platí běžná pravidla.

1.8 Náhrada nákladů

Existují nějaká omezení týkající se náhrady nákladů? Pokud ano, jaká?

Rozhodnutí o přiznání náhrady nákladů jsou přijímána podle běžných pravidel, kdy náklady musí uhradit účastník řízení, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto. Každý účastník řízení však může nést své vlastní náklady, pokud neuspěje ani jeden z nich, nebo z jiného oprávněného důvodu.

1.9 Možnost odvolání

Je možnost podat opravný prostředek vyloučena, či pouze omezena?

Poslední reforma (legislativní nařízení č. 40 z roku 2006) změnila pravidla pro napadení rozsudků vydaných na základě ekvity (sentenze di equità, podle úvahy soudce) ve sporech s hodnotou nepřesahující 1 100 EUR: proti těmto rozsudkům lze podat opravný prostředek pouze tehdy, došlo-li k porušení procesního práva, ústavního práva nebo práva Společenství či zásad upravujících předmět sporu.

Nová ustanovení se vztahují na všechny rozsudky vynesené ode dne 2. března 2006 (článek 27 legislativního nařízení č. 2006/40).

Proti rozsudkům vydaným na základě ekvity před tímto dnem lze podat opravný prostředek kasačnímu soudu (v zákonných lhůtách), a to z důvodu porušení ústavního práva, práva Společenství nebo procesního práva, porušení zásad upravujících podstatu předmětu sporu nebo nedostatečného odůvodnění v původním rozsudku. Rozsudky smírčího soudce týkající se správních pokut lze napadnout pouze mimořádnými opravnými prostředky u kasačního soudu.

Proti všem ostatním rozsudkům smírčího soudce lze podat opravný prostředek u odvolacího soudu.

Viz informační listy o soudním systému, příslušnosti soudů a o tom, jak postupovat.

Související přílohy

Drobné nároky: ustanovení občanského soudního řádu PDF (114 Kb) it

Poslední aktualizace: 24/05/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.