Drobné nároky

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Vnitrostátní řízení o drobných nárocích je upraveno v části IV kapitole XXIV občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas) Litevské republiky.

Evropské drobné nároky jsou řešeny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a věci týkající se evropských drobných nároků jsou projednávány podle obecných pravidel řízení pro řešení sporů s výjimkami stanovenými v zákoně Litevské republiky, kterým se provádějí právní předpisy Evropské unie a mezinárodní právní předpisy upravující občanskoprávní řízení (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Vnitrostátní řízení o drobných nárocích a evropské řízení o drobných nárocích se vztahuje na peněžité nároky nepřesahující 2 000 EUR.

Evropské řízení o drobných nárocích se vztahuje na občanskoprávní nároky nepřesahující 2 000 EUR. Řízení se nevztahuje na věci týkající se: statusu nebo způsobilosti fyzických osob k právům a právním úkonům; majetkových práv vyplývajících z manželského vztahu, vyživovacích povinností, závětí a dědění; úpadku, řízení o likvidaci společností v platební neschopnosti či jiných právnických osob, sociálního zabezpečení, arbitráže, pracovního práva, nájmu nemovitostí s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků a porušení práva na soukromí a osobnostních práv, včetně pomluvy.

1.2 Použití řízení

Řízení je použitelné od 1. ledna 2009. Věci týkající se evropských drobných nároků projednávají okresní soudy podle pravidel pro určení místní příslušnosti, která jsou stanovena v občanském soudním řádu Litevské republiky, tj. okresní nebo městské soudy.

V případech uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 861/2007 musí soud žalobce/žalovaného informovat o tom, že žalobu / vzájemnou žalobu může podat nejpozději do 14 dnů poté, co obdrží oznámení soudu, v souladu s požadavky stanovenými v občanském soudním řádu Litevské republiky. Nepodá-li žalobce/žalovaný soudu řádně vyhotovenou žalobu / vzájemnou žalobu ve lhůtě stanovené v odstavci 1 tohoto článku, má se za to, že žaloba nebyla podána a podle rozhodnutí soudu je vrácena žalobci/žalovanému. Proti tomuto rozhodnutí lze podat samostatný opravný prostředek.

1.3 Formuláře

Formuláře jsou poskytovány soudy a jsou k dispozici na portálu elektronických služeb litevských soudů.

1.4 Pomoc

Není povinné právní zastoupení. Soudy poskytují pomoc při vyplňování formulářů, neradí však ohledně skutkové podstaty věci. V čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 861/2007 se stanoví, že stranám řízení je poskytována praktická pomoc a informace, a to ze strany subjektů, které zajišťují základní státem garantovanou službu právní pomoci.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Dokazování se řídí částí II kapitolou XIII občanského soudního řádu.

1.6 Písemné řízení

Ve vnitrostátním řízení o drobných nárocích může soud, který danou věc projednává, sám rozhodnout o formě a postupu projednávání. Ústní jednání se může konat v případě, požádá-li o to alespoň jedna strana. V rámci písemného řízení nejsou osoby zúčastněné na řízení předvolány k soudu a neúčastní se soudního jednání. Osoby zúčastněné na řízení jsou o písemném řízení vyrozuměny podle čl. 133 odst. 3 občanského soudního řádu. Je-li skutková podstata věci projednávána v písemném řízení, jsou údaje o datu, čase a místě konání soudního jednání a o složení soudu oznámeny na zvláštní internetové stránce nejméně sedm dnů přede dnem konání jednání, s výjimkou případů stanovených v občanském soudním řádu, kdy jsou strany vyrozuměny jinak. Zmíněné informace poskytuje rovněž podatelna soudu.

1.7 Obsah rozsudku

V rámci vnitrostátního řízení o drobných nárocích musí mít rozhodnutí soudu úvodní a normativní část a obsahovat stručné odůvodnění.

1.8 Náhrada nákladů

V případě drobných nároků se účtuje soudní poplatek (žyminis mokestis) ve výši stanovené v čl. 80 odst. 1 bodu 6 občanského soudního řádu Litevské republiky. Jeho výše činí 1/4 poplatku účtovaného za nárok, avšak nejméně 10 EUR.

1.9 Možnost odvolání

V článku 29 zákona je stanoveno, že proti rozhodnutím litevských soudů vydaným v rámci evropského řízení o drobných nárocích lze podat odvolání. Odvolací řízení je upraveno v článcích 301 až 333 litevského občanského soudního řádu. Podle čl. 307 odst. 1 občanského soudního řádu lze v případě, že pro odvolání existují důvody, odvolání podat do 30 dnů ode dne vynesení soudního rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 22/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.