Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Kromě evropského řízení o drobných nárocích, které zavedlo nařízení (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, existuje v lucemburském právním řádu také zjednodušené řízení o vymáhání pohledávek do výše 10 000 EUR jistiny (bez úroků a nákladů řízení) označované jako „platební rozkaz“ (ordonnance de paiement).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Platebním rozkazem lze vymáhat veškeré peněžité pohledávky do výše 10 000 EUR pod podmínkou, že má dlužník bydliště v Lucemburském velkovévodství.

1.2 Použití řízení

Věřitel nemusí využít řízení o vydání platebního rozkazu, může se rovněž obrátit na smírčí soud prostřednictvím žaloby (citation en justice).

Jedním z rozdílů mezi řízením o vydání platebního rozkazu u smírčího soudu a návrhem na vydání předběžného platebního rozkazu k okresnímu soudu mimo jiné je, že řízení u smírčího soudu může vyústit ve vynesení plného rozsudku (jugement), zatímco řízení u okresního soudu je v každém případě ukončeno pouze vydáním platebního rozkazu (ordonnance).

1.3 Formuláře

Návrh na vydání platebního rozkazu se podává podatelně smírčího soudu, a to prostým ústním nebo písemným prohlášením.

Návrh musí obsahovat jména, příjmení, povolání a bydliště či místa pobytu žalobce i žalovaného, jakož i okolnosti vzniku pohledávky a její výši, jinak je neplatný. Musí v něm být rovněž vznesen návrh na vydání platebního rozkazu.

Věřitel musí přiložit nebo poskytnout veškeré dokumenty, které mohou prokázat existenci a výši pohledávky a její opodstatněnost.

Z výše uvedeného vyplývá, že mírnější požadavky na odůvodnění platí pro návrhy ke smírčímu soudu, v nichž postačí uvést pouze výši pohledávky a okolnosti jejího vzniku.

1.4 Pomoc

Právní úprava neukládá soudním doručovatelům ani soudům žádné povinnosti týkající se poskytování pomoci účastníkům řízení.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Použijí se pravidla pro provádění důkazů běžného civilního procesu.

1.6 Písemné řízení

Pokud dlužník pohledávku rozporuje a věřitel hodlá pokračovat v řízení, věc musí být povinně projednána na jednání.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudky vydávané v řízeních o vydání platebního rozkazu se řídí týmiž pravidly a zásadami jako rozsudky vydávané v jiných řízeních.

1.8 Náhrada nákladů

Podle lucemburského práva se účastníku řízení, který neměl ve věci úspěch, běžně uloží povinnost hradit náklady řízení. Povinnost hradit náklady se ukládá všem neúspěšným účastníkům řízení, ledaže by soud zvláštním odůvodněným rozhodnutím rozdělil náhradu nákladů jinak. Účastník řízení, který měl ve věci úspěch, může na protistraně vymáhat nahrazení nákladů řízení.

Na rozdíl od praxe obvyklé v jiných státech nebývá pravidlem nahrazovat náklady na právní zastoupení. Lucemburské právo stanoví, že „náklady řízení“, které jsou uvedeny v článku 238 nového občanského soudního řádu, pokrývají odměnu pro soudního doručovatele, odměnu pro znalce, náhrady případně vyplácené svědkům, náklady na tlumočení atd., nikoliv však náklady na právní zastoupení.

Účastníku řízení, který měl ve věci úspěch, může soud přiznat náhradu určenou ke kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s řízením, mezi něž patří i náklady na právní zastoupení. Tak je tomu zejména v případě, kdy se jeví jako nespravedlivé, aby musel jeden účastník řízení nést veškeré náklady, jež vynaložil a jež nejsou zahrnuty do nákladů řízení. V takovém případě tedy soud může uložit druhému účastníku řízení, aby mu zaplatil stanovenou částku.

Je třeba uvést také to, že rozhodnutí o přiznání nákladů řízení je ponecháno na úvaze soudu stejně tak jako určení jejich výše.

1.9 Možnost odvolání

Na řízení o vydání platebního rozkazu se použijí pravidla obecného práva. Proti rozsudkům smírčích soudů lze podat odvolání pouze v případě, že hodnota sporu přesahuje částku 2000 EUR.

Související odkazy

LEGILUX;

https://justice.public.lu/fr.html

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.