Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Drobné nároky

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Kromě evropského řízení o drobných nárocích stanoveného v nařízení (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 existuje v lucemburském právním řádu zjednodušené řízení o vymáhání pohledávek do výše 15 000 EUR jistiny (bez úroků a nákladů), které je označováno jako „platební rozkaz“ (ordonnance de paiement).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

V rámci řízení o vydání platebního rozkazu lze vymáhat veškeré peněžité pohledávky do výše 15 000 EUR pod podmínkou, že má dlužník bydliště v Lucemburském velkovévodství.

1.2 Použití řízení

Věřitel nemusí uvedeného řízení o vydání platebního rozkazu využít. Může se rovněž obrátit na smírčí soud prostřednictvím žaloby (citation en justice).

Jedním z rozdílů mezi řízením o vydání platebního rozkazu u smírčího soudu a řízením o vydání platebního rozkazu, které je vedeno na základě návrhu podaného okresnímu soudu, mimo jiné je, že řízení u smírčího soudu může vyústit ve vynesení plného rozsudku (jugement), zatímco řízení u okresního soudu je v každém případě ukončeno pouze vydáním platebního rozkazu (ordonnance).

1.3 Formuláře

Návrh na vydání platebního rozkazu se podává podatelně smírčího soudu, a to prostým ústním nebo písemným prohlášením.

Návrh musí obsahovat jména, příjmení, povolání a bydliště či místa pobytu žalobce i žalovaného, jakož i okolnosti vzniku pohledávky a její výši, jinak je neplatný. Musí v něm být rovněž vznesen návrh na vydání podmíněného platebního rozkazu.

Věřitel musí přiložit nebo poskytnout veškeré dokumenty, které mohou prokázat existenci a výši pohledávky a její opodstatněnost.

Ze srovnání zmíněných znění vyplývá, že mírnější požadavky na odůvodnění platí pro návrhy ke smírčímu soudu, v nichž postačí uvést pouze výši pohledávky a okolnosti jejího vzniku.

1.4 Pomoc

Dané znění neukládá soudním doručovatelům ani soudům žádné povinnosti týkající se poskytování pomoci účastníkům řízení.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Použijí se pravidla dokazování civilního procesu. Viz téma „Dokazování – Lucembursko“.

1.6 Písemné řízení

Pokud dlužník pohledávku rozporuje a věřitel hodlá pokračovat v řízení, věc musí být povinně projednána na veřejném zasedání.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudky vydávané v řízeních o vydání platebního rozkazu se řídí týmiž pravidly a zásadami jako rozsudky vydávané v běžném řízení.

1.8 Náhrada nákladů

Podle lucemburského práva se účastníkovi řízení, který neměl ve věci úspěch, běžně uloží povinnost hradit související náklady. Povinnost hradit náklady řízení se ukládá všem účastníkům řízení, kteří neměli ve věci úspěch, ledaže by soud úhradu veškerých nákladů, nebo jen jejich části nařídil zvláštním a odůvodněným rozhodnutím. Pokud účastníkovi řízení, který měl ve věci úspěch, vznikly v souvislosti s řízením určité náklady, může jejich úhradu na protistraně vymáhat.

Na rozdíl od praxe obvyklé v jiných státech nebývá pravidlem hradit náklady na právní zastoupení. Lucemburské právo stanoví, že „náklady řízení“, které jsou uvedeny v článku 238 nového občanského soudního řádu (Nouveau Code de procédure civile), pokrývají náklady na soudního vykonavatele a na znalce, jakož i náhrady případně vyplácené svědkům, náklady na tlumočení atd., nikoliv však náklady na právní zastoupení.

Účastníkovi řízení, který měl ve věci úspěch, může soudce přiznat náhradu určenou ke kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s řízením, mezi něž patří i náklady na právní zastoupení. Tak je tomu zejména v případě, kdy se jeví jako nespravedlivé, aby musel jeden účastník řízení nést náklady, jež vynaložil a jež nejsou zahrnuty do nákladů řízení. V takovém případě může soudce uložit druhému účastníkovi řízení platbu částky, kterou stanoví.

Je třeba zmínit, že rozhodnutí o tom, zda přiznat, či nepřiznat náhradu nákladů řízení je ponecháno na úvaze soudce, stejně tak jako určení jejich výše.

1.9 Možnost odvolání

Pokud jde o vydání platebního rozkazu, použijí se pravidla obecného práva. Proti rozsudkům smírčího soudu lze podat odvolání pouze v případě, že hodnota sporu přesahuje částku 2 000 EUR.

Související odkazy

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Poslední aktualizace: 05/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.