Drobné nároky

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Zvláštní řízení pro drobné nároky upravuje kapitola 380 Sbírky zákonů Malty (zákon o soudu pro drobné nároky) a sekundární právní předpisy 380.01, 380.02 a 380.03.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Tento soud [Tribunal għal Talbiet Żgħar] má příslušnost pouze k rozhodování o peněžních nárocích, které nepřesahují 5 000 EUR.

1.2 Použití řízení

Řízení začíná v momentě, kdy žalující vyplní nezbytný formulář, podá jej do kanceláře soudu (podatelny), zaplatí poplatek a požádá soud, aby žalovanému žalobu doručil. Žalovaný má následně osmnáct dnů ode dne, kdy mu byla žaloba doručena, na předložení odpovědi. Je možné rovněž uplatnit protinárok. Pokud se žalovaný domnívá, že by nárok žalobce měla uhradit jiná osoba, měl by tuto osobu uvést. Vedoucí podatelny poté účastníkům řízení oznámí datum a čas nařízeného jednání. Samosoudce vede řízení u soudu tak, aby odpovídalo pravidlům obecné spravedlnosti. Zajistí, aby byla věc projednána a rozhodnuta co nejrychleji, v den jednání, a aby jednání proběhlo pouze během jednoho zasedání. Shromáždí informace jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, a pokud mu shromážděné důkazy postačují k tomu, aby v dané věci učinil závěr, není vázán pravidly důkazní síly ani pravidly týkajícími se důkazů založených na pověstech. Pokud je to možné, zdrží se toho, aby jmenoval znalce, kteří by předložili znalecké posudky. Má stejné pravomoci jako smírčí soudce působící u smírčího soudu v oblasti občanskoprávních věcí a zejména má právo předvolávat svědky a brát je pod přísahu.

1.3 Formuláře

Účastník podávající žalobu vyplní příslušný formulář nacházející se v první příloze sekundárního právního předpisu 380.01 (Small Claims Tribunal Rules). Žalovaný také vyplní formulář, který je též možno nalézt v první příloze výše uvedeného právního předpisu.

1.4 Pomoc

Účastníkům řízení může pomáhat jakákoli osoba – nemusí jít nutně o advokáta nebo právního zmocněnce.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Účastníci řízení mohou předkládat důkazy ústně, ve formě písemností nebo oběma způsoby. Svědek může být předvolán nejpozději tři dny před datem, kdy má svědčit – tedy dostavit se v konkrétní den a hodinu k soudu, aby předložil důkazy nebo písemnosti. Pokud se řádně předvolaný svědek nedostaví na jednání soudu, může soud jej soud nechat zadržet a předvést na jednání konané v jiný den.

1.6 Písemné řízení

Žaloba a protinárok se předkládají písemně. Důkazy mohou mít písemnou podobu. Dostavit se k soudu je však nutné v den jím stanovený.

1.7 Obsah rozsudku

Soudce ve svém rozhodnutí uvede podrobně hlavní důvody, na kterých své rozhodnutí založil. Uvede v něm také, jak rozhodl o nákladech.

1.8 Náhrada nákladů

V každém rozsudku soudce určí náklady, které účastníci ponesou. Účastník řízení, který neměl ve věci úspěch, musí uhradit náklady účastníka řízení, který měl ve věci úspěch, ledaže zvláštní okolnosti odůvodňují odchýlit se od této zásady. Náklady se omezují na skutečné přímé výdaje spojené s danou věcí, které vznikly účastníku, jemuž byly přiznány. V případě bezdůvodné nebo šikanózní žaloby může soud žalujícímu uložit, aby žalovanému zaplatil pokutu, která nejméně 250 EUR a nejvýše 1.250 EUR a která je občanskoprávním dluhem.

1.9 Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutí soudu se podává do podatelny odvolacího soudu v jeho nižší příslušnosti do dvaceti dnů od data, kdy samosoudce vynesl rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 14/12/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.