Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Obvyklým řízením v případě drobných nároků je řízení s předvoláním k ústnímu jednání u obvodního soudu (sector kanton van de rechtbank). Jedná se o běžné řízení s předvoláním s procesním zjednodušením. Občanský soudní řád (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) neobsahuje zvláštní předpisy týkající se zahájení řízení u obvodního soudu.

V přeshraničních věcech v rámci EU lze využít i evropské řízení o drobných nárocích.

V nizozemském právním řádu existuje zákon, kterým se provádí nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (zákon ze dne 29. května 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Obvodní soud projednává:

 • věci týkající se nároků v maximální výši 25 000 EUR,
 • věci týkající se nároků neurčité hodnoty, je-li nepravděpodobné, že jejich hodnota přesáhne 25 000 EUR.

Soudce obvodního soudu mimoto rozhoduje ve věcech týkajících se pracovního práva, nájmu, zastoupení, koupě na splátky a spotřebitelských kupních smluv, odvolání proti dopravním pokutám a méně závažným přestupkům.

Obvodní soud projednává také věci týkající se evropských drobných nároků. Limitní hodnota pro evropské řízení o drobných nárocích je v nařízení stanovena na nejvýše 2 000 EUR.

1.2 Použití řízení

U obvodního soudu neplatí žádné zvláštní řízení. Pravidla pro řízení s předvoláním platí v zásadě platí pro okresní soud i obvodní soud. Důležitý rozdíl spočívá v tom, že ve věcech projednávaných obvodním soudem mohou strany předložit svou věc samy, zatímco v ostatních případech (u okresního soudu) je musí zastupovat advokát. Viz odpověď na otázku č. 1.4. U obvodního soudu mimoto věci projednává samosoudce, tj. soudce, který ve věci rozhoduje sám.

Na evropské drobné nároky se vztahují pravidla týkající se sporného řízení.

1.3 Formuláře

Řízení u obvodního soudu je obvykle zahájeno předvoláním (žalobním návrhem). Řízení začínající předvoláním jsou u všech soudů (okresní soud a obvodní soud) stejná. Nejdůležitějším údajem v předvolání je žalobní nárok (samotná žaloba) a jeho důvody (skutkové okolnosti a práva, na nichž se žalobní nárok zakládá).

K několika málo zvláštnostem řízení u obvodního soudu patří toto:

 1. žalovaný je předvolán k okresnímu soudu A, dostaví se však k soudci obvodního soudu v hlavní budově soudu A nebo ve zvláštní budově obvodního soudu A,
 2. je-li žalobce v řízení zastoupen zplnomocněným zástupcem, je nutno v předvolání uvést jméno a adresu zplnomocněného zástupce.

Žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích se podává pomocí formuláře A. Tento formulář je k dispozici ke stažení na portálu evropské e-justice.

Žalobu je nutno podat příslušnému soudu. Soud musí být příslušný podle ustanovení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

1.4 Pomoc

Ve věcech projednávaných u obvodním soudem mohou účastníci předložit svou věc sami. To znamená, že právní zastoupení advokátem není povinné. Přípustná je i pomoc poskytnutá zplnomocněným zástupcem, kterým nemusí být advokát. Co se týká náhrady nákladů na právní pomoc advokáta, viz rovněž odpověď na otázku 1.8.

Stejně tak nemusí být ani v evropském řízení účastníci zastoupeni advokátem nebo právním poradcem.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Platí obvyklá pravidla dokazování. Podle nizozemských právních předpisů týkajících se dokazování posuzuje soudce předložené důkazy v zásadě dle svého uvážení. Viz rovněž oddíl věnovaný dokazování. Dokazování v evropském řízení upravuje článek 9 výše zmíněného nařízení (ES) č. 861/2007.

1.6 Písemné řízení

S ohledem na úlohu obvodních soudů v občanskoprávním řízení existují vnitrostátní procesní pravidla. Písemné doklady lze předložit podatelně okresního soudu (osobně nebo poštou či faxem) před datem stanoveným v programu jednání soudu, avšak rovněž během jednání. -Vyjádření a odpovědi lze v řízení u obvodního úseku okresního soudu předkládat ústně. Evropské řízení je písemné, ačkoli ústní jednání se může konat tehdy, považuje-li to soudce za nutné nebo požádají-li o to strany.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí musí obsahovat:

 • jména a adresy stran a jejich zplnomocněných zástupců nebo advokátů,
 • řízení,
 • shrnutí předvolání a vyjádření stran,
 • odůvodnění rozhodnutí s uvedením skutkových okolností a úvah soudce,
 • konečné rozhodnutí soudce,
 • jméno soudce a
 • datum vydaní rozhodnutí.

Rozhodnutí je opratřeno podpisem soudce.

1.8 Náhrada nákladů

Je-li žaloba podána u obvodního soudu, mohou vzniknout tyto náklady: poplatek za registraci u soudu, část nákladů přiznaných soudem a náklady na právní zastoupení.

Poplatek za registraci u soudu je splatný, jakmile je soudu podán návrh na zahájení řízení. Jeho výše závisí na povaze dané věci. V praxi vám váš advokát sdělí tuto částku předem a následně vám ji vyúčtuje. Soudce může straně, která neměla ve věci úspěch, nařídit, aby uhradila náklady druhé strany. Neměla-li v dané věci zcela úspěch žádná ze stran, hradí každá strana své vlastní náklady. Část nákladů přiznaná soudem může zahrnovat i náklady na právní zastoupení, avšak také náklady na svědky, znalce, cestovní výdaje a náklady na pobyt, náklady na pořízení výpisů a jiné mimosoudní náklady (http://www.rechtspraak.nl/).

Podle nizozemských právních předpisů mohou méně majetné osoby někdy získat příspěvek na náklady právního zastoupení. Právní pomoc není přípustná ve všech věcech projednávaných obvodními soudů. Je-li právní pomoc přípustná, nese účastník část nákladů právního zastoupen í podle své finanční situace. Žádost o právní pomoc podává advokát Radě pro právní pomoc (Raad voor rechtsbijstand). Toto je upraveno v zákoně o právní pomoci (Wet op de Rechtsbijstand). Kapitola III A tohoto zákona stanoví pravidla týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních soudních sporech v EU. Tento zákon provádí směrnici Evropské Rady ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (http://www.rvr.org./).

1.9 Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu lze podat odvolacímu soudu. Odvolání je přípustné pouze tehdy, je-li hodnota nároku vyšší než 1 750 EUR. Odvolání lze podat do tří měsíců ode dne vydání rozhodnutí. V evropském řízení o drobných nárocích není odvolání proti rozhodnutí obvodního soudu přípustné.

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.