Drobné nároky

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Obvyklým řízením v případě drobných nároků je řízení s předvoláním k ústnímu jednání u místního úseku okresního soudu (sector kanton van de rechtbank). Jedná se o běžné řízení s předvoláním s procesním zjednodušením. Pokud řízení probíhá u místního úseku, nemáte povinnost najmout si advokáta a můžete se zastupovat sami.

V přeshraničních věcech v rámci EU lze využít i evropské řízení o drobných nárocích. Evropské řízení o drobných nárocích lze využít v případě, kdy vám peníze dluží:

 • jiný podnik,
 • organizace,
 • zákazník.

V nizozemském právním řádu existuje zákon, kterým se provádí nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (zákon ze dne 29. května 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Místní úsek projednává:

 • věci týkající se nároků do maximální výše 25 000 EUR,
 • věci týkající se nároků neučené hodnoty, je-li pravděpodobné, že jejich hodnota není vyšší než 25 000 EUR.

Místní úsek mimoto rozhoduje ve věcech týkajících se pracovního práva, nájmu, spotřebitelských nákupů a spotřebitelských úvěrů, odvolání proti dopravním pokutám a méně závažným přestupkům. Dále má pak na starosti věci týkající se správy, opatrovnictví, poručenství a zamítnutí či přijetí dědictví. Další informace o řízeních s předvoláním k místnímu úseku okresního soudu naleznete zde.

Místní úsek projednává také věci týkající se evropských drobných nároků. Maximální hodnota pro evropské řízení o drobných nárocích je nařízením (ES) č. 861/2007 stanovena na 5 000 EUR.

1.2 Použití řízení

U místního úseku neplatí žádné zvláštní řízení. Pravidla pro řízení s předvoláním v zásadě platí pro okresní soud i jeho místní úsek. Důležitý rozdíl spočívá v tom, že ve věcech projednávaných místním úsekem mohou strany předložit svou věc samy, zatímco v ostatních případech (u okresního soudu) je musí zastupovat advokát. Viz dále odpověď na otázku 1.4. U místního úseku mimoto věci projednává samosoudce, tj. soudce, který ve věci rozhoduje sám.

Na evropské drobné nároky se vztahují pravidla týkající se sporného řízení.

1.3 Formuláře

Řízení u místního úseku je obvykle zahájeno předvoláním (žalobním návrhem). Nejdůležitějším údajem v předvolání je žalobní nárok (samotná žaloba) a jeho důvody (skutkové okolnosti a práva, na nichž se žalobní nárok zakládá).

K několika málo zvláštnostem řízení u místního úseku okresního soudu patří toto:

 1. žalovaný je předvolán k okresnímu soudu A, dostaví se však k místnímu úseku v hlavní budově A nebo ve zvláštní budově tohoto okresního soudu A,
 2. je-li žalobce v řízení zastoupen zplnomocněným zástupcem, je nutno v předvolání uvést jméno a adresu zplnomocněného zástupce.

Žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích se podává na formuláři A. Žalobu je nutno podat příslušnému soudu.

1.4 Pomoc

Ve věcech projednávaných místním úsekem mohou účastníci předložit svou věc sami. To znamená, že právní zastoupení advokátem není povinné. Přípustná je i pomoc poskytnutá zplnomocněným zástupcem, kterým nemusí být advokát. Co se týká náhrady nákladů na právní pomoc advokáta, viz rovněž odpověď na otázku 1.8.

Také v evropském řízení nemusí být účastníci zastoupeni advokátem nebo právním poradcem.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Platí obvyklá pravidla dokazování. Podle nizozemských právních předpisů týkajících se dokazování posuzuje soudce předložené důkazy v zásadě dle svého uvážení. Dokazování v evropském řízení upravuje článek 9 výše zmíněného nařízení (ES) č. 861/2007.

1.6 Písemné řízení

Existují národní procesní pravidla pro řízení u místních úseků (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Písemná podání lze předložit podatelně okresního soudu před stanoveným datem jednání soudu, avšak rovněž během jednání. Vyjádření a odpovědi lze v řízení u místního úseku okresního soudu předkládat ústně. Evropské řízení je písemné, nicméně ústní jednání se může konat tehdy, považuje-li to soudce za nutné nebo požádají-li o to strany.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí musí obsahovat:

 • jména a adresy stran a jejich zplnomocněných zástupců nebo advokátů,
 • postoje stran,
 • průběh řízení,
 • shrnutí předvolání a vyjádření stran,
 • odůvodnění rozhodnutí s uvedením skutkových okolností a úvah soudce,
 • konečné rozhodnutí soudce,
 • jméno soudce,
 • rozdělení nákladů,
 • datum vydaní rozhodnutí.

Rozhodnutí je opatřeno podpisem soudce.

1.8 Náhrada nákladů

Je-li žaloba podána u místního úseku, mohou vzniknout tyto náklady: poplatek za registraci u soudu, náklady přiznané soudem a náklady na právní zastoupení.

Poplatek za registraci u soudu je splatný, jakmile je soudu podán návrh na zahájení řízení. Jeho výše závisí na povaze dané věci. V praxi vám váš advokát sdělí tuto částku předem a následně vám ji vyúčtuje. Soudce může straně, která ve sporu neuspěla, nařídit, aby uhradila náklady druhé strany. Neuspěla-li ve věci zcela žádná ze stran, hradí každá strana své vlastní náklady. Náklady přiznané soudem mohou zahrnovat nejen náklady na právní zastoupení, ale i náklady na svědky, znalce, cestovní výdaje a náklady na pobyt, náklady na pořízení výpisů a jiné mimosoudní náklady.

Podle nizozemských právních předpisů mohou méně majetné osoby někdy získat příspěvek na náklady právního zastoupení, tzv. právní pomoc. Subvencovaná právní pomoc však není možná u všech věcí projednávaných místními úseky okresních soudů. Je-li subvencovaná právní pomoc možná, nese účastník část nákladů právního zastoupení podle své finanční situace. Žádost o soubvencovanou právní pomoc podává advokát Radě pro právní pomoc (Raad voor rechtsbijstand). Postup upravuje zákon o právní pomoci (Wet op de Rechtsbijstand). Kapitola III A tohoto zákona stanoví pravidla týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních soudních sporech v EU.

1.9 Možnost odvolání

Odvolání proti rozhodnutím místního úseku okresního soudu lze podat odvolacímu soudu. Odvolání je přípustné pouze tehdy, je-li hodnota nároku vyšší než 1 750 EUR. Odvolání lze podat do tří měsíců ode dne rozhodnutí. V evropském řízení o drobných nárocích není odvolání proti rozhodnutí místního úseku okresního soudu přípustné.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.