V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Drobné nároky

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

V Severním Irsku existuje řízení o drobných nárocích. Soudy pro drobné nároky mají za cíl umožnit rozhodování o určitých druzích drobných nároků neformálně v rámci obvodu soudu hrabství (County Court), obvykle bez nutnosti právního zastoupení.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích lze obecně použít v případě, že peněžní částka nebo hodnota dotyčné věci nepřesahuje 3 000 GBP. Některé druhy nároků jsou však vyloučeny, například nároky v souvislosti s újmou na zdraví, křivým obviněním nebo pomluvou, odkazem nebo anuitou, vlastnictvím půdy, společným jměním manželů a dopravními nehodami.

1.2 Použití řízení

Řízení je nepovinné a soudce má za určitých okolností pravomoc nařídit, aby byl návrh postoupen soudu hrabství.

1.3 Formuláře

Formuláře, které by měly být použity během řízení o drobných nárocích, obsahuje jednací řád soudů hrabství Severního Irska z roku 1981 [S.R.1981 č. 225]. Formuláře jsou stanoveny pro zahájení řízení, popření nároku a uznání závazku. Existuje rovněž formulář návrhu na vydání kontumačního rozsudku a formulář návrhu na zrušení rozsudku.

1.4 Pomoc

Řízení o drobných nárocích je koncipováno jako neformální. Při vyplňování nezbytných formulářů a při objasňování postupu mohou být nápomocni zaměstnanci soudu. Nemohou však poskytovat právní poradenství.

Stranám sporu mohou poskytnout pomoc i poradna pro občany nebo poradenská centra pro spotřebitele.

Má-li účastník řízení zdravotní postižení, které mu ztěžuje podání žaloby nebo komunikaci, měl by se obrátit na úředníka služby pro klienty u dotyčného soudu, který může případně poskytnout další pomoc.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Soud pro drobné nároky je neformální a neuplatňují se přísná pravidla pro dokazování. Soud proto může použít při jednání jakýkoli postup, který považuje za spravedlivý. S výhradou případných právních námitek musí všechny strany souhlasit s tím, aby je soudce vyslechl pod přísahou.

1.6 Písemné řízení

Není-li věc předmětem sporu a jedná-li se o stanovenou částku, lze nárok vyřídit bez jednání pouze na základě písemných důkazů. Tento rozsudek je znám jako kontumační rozsudek.

1.7 Obsah rozsudku

Soudce obvykle vydá ústní rozhodnutí, které odůvodní. Může však rozhodnout o vydání písemného rozsudku.

1.8 Náhrada nákladů

Ohledně náhrady nákladů existují určitá omezení. V současné době může soudce nařídit uhrazení těchto nákladů:

  • soudní poplatky a
  • náklady znalců.

Dopustila-li se některá ze stran nepřiměřeného jednání, může soudce uložit náhradu nákladů této straně. Pokud bylo řízení řádně zahájeno u soudu hrabství, může soudce rozhodnout o příslušných nákladech řízení.

1.9 Možnost odvolání

Pokud byla strana, která neměla ve věci úspěch, na jednání přítomna nebo byla zastoupena, lze odvolání podat pouze tak, že soudce je požádán o odůvodnění rozhodnutí a vrchnímu soudu (High Court) je podána žádost, aby rozhodl, zda je rozhodnutí soudce z právního hlediska správné.

Jestliže nebyla strana, která neměla ve věci úspěch, na jednání přítomna, ani nebyla zastoupena a po vynesení rozhodnutí nebo rozsudku se obrátí na kancelář pro drobné nároky s tím, že návrh neobdržela nebo neměla dostatek času na odpověď nebo neodpověděla včas z jiného důvodu, bude jí doporučeno, aby podala návrh na zrušení tohoto rozhodnutí. Strana, která měla ve věci úspěch, obdrží kopii návrhu a bude vyzvána, aby písemně odpověděla do 14 dnů. Soudce poté, co posoudil návrh a případnou odpověď, může buď:

  • rozhodnout, že existuje pádný důvod pro nepředložení odpovědi, a může rozsudek zrušit bez soudního jednání a vydat příkaz, jak v dané věci postupovat dále. Kancelář pro drobné nároky vyrozumí strany o usnesení soudce, nebo
  • stanoví datum pro projednání návrhu na zrušení rozhodnutí. Strany budou informovány o tomto datu a budou vyzvány k účasti. Kancelář pro drobné nároky zašle stranám rovněž kopii každého usnesení, které soudce vydá po projednání návrhu tohoto druhu.

Stejně tak v případě, že pošta vrátí kanceláři pro drobné nároky dokumentaci strany, která neměla ve věci úspěch, a je zřejmé, že si tato strana nebyla vědoma podání žaloby, požádá soudní kancelář soudce, aby zrušil vydané rozhodnutí, a obrátí se na úspěšnou stranu, aby poskytla další informace, například novou adresu odpůrce.

Související odkazy

Další informace týkající se postupů jsou uvedeny na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Pomoc účastníkům řízení se zdravotním postižením

Některé soudní kanceláře určily úředníky poskytující služby klientům, kteří mohou být těmto osobám nápomocni. Pokud nemohou pomoci, může se účastník řízení se zdravotním postižením obrátit na informační středisko Soudní služby na telefonním čísle +44 300 200 7812.

Poslední aktualizace: 23/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.