Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Na věci týkající se drobných nároků se vztahuje zvláštní zjednodušené řízení.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Na zvláštní řízení týkající se splnění peněžitých závazků s nízkou hodnotou nebo vyplývajících z obchodních transakcí se vztahuje peněžní limit ve výši 15 000,00 EUR.

1.2 Použití řízení

Toto řízení je nepovinné.

1.3 Formuláře

V portugalských právních předpisech neexistují pro tyto žaloby v nalézacím řízení žádné formuláře.

1.4 Pomoc

Systém právní pomoci se vztahuje na všechny soudy a všechny druhy řízení.

Ve věcech s hodnotou do výše 5 000,00 EUR provádí v případě, kdy strany neustanovily právního zástupce nebo kdy se právní zástupce nedostavil k jednání, během něhož je daná věc projednána a vydáno rozhodnutí, výslech svědků soudce.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V tomto řízení se použijí pravidla dokazování, která jsou méně přísná a jsou pružnější než pravidla, jimiž se řídí běžné nalézací řízení.

Pravidla, která mají zajistit, aby bylo řízení méně náročné a pružnější, jsou tato:

a)      Důkazy jsou předloženy během jednání. Je-li sporná částka nižší než 5 000,00 EUR, mohou strany předvolat pouze tři svědky; v ostatních případech mohou předvolat pět svědků. Nemohou však předvolat více než tři svědky pro každou ze skutkových okolností, které chtějí prokázat. Pro tyto účely se nezapočítávají osoby, které prohlásily, že o dané věci nemají žádné povědomí.

b)      Jednání se uskuteční do třiceti dnů, a je-li sporná částka nižší než 5 000,00 EUR, není nutné stanovit datum se souhlasem ustanoveného právního zástupce.

c)      Nepřítomnost některé ze stran, i odůvodněná, nepředstavuje důvod k odročení jednání; stejně tak není důvodem k odročení jednání nepřítomnost právního zástupce, i když je odůvodněná, je-li sporná částka nižší než částka uvedená v předchozím bodě.

d)     Je-li sporná částka vyšší než tato částka a dojde-li k odročení, musí se jednání konat do třiceti dnů. Druhé odročení není přípustné.

e)      Pokud se soudce domnívá, že pro vynesení náležitého rozhodnutí je zapotřebí další šetření, jednání přeruší v okamžiku, kdy to považuje za nejvhodnější, a neprodleně stanoví datum tohoto šetření. Soudní řízení musí být ukončeno do třiceti dnů.

f)       Znalecký posudek poskytuje vždy jeden znalec.

g)      Po ukončení dokazování může každý právní zástupce učinit krátké prohlášení.

1.6 Písemné řízení

Stejně jako v případě ostatních řízení je i toto řízení ústní.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidla týkající se obsahu rozhodnutí jsou pružnější, jelikož odůvodnění musí být vždy stručné, jinými slovy, krátké a věcné.

Soudce nemusí vyhotovit rozhodnutí písemně, nýbrž je může ihned nadiktovat do zápisu.

Soudní rozhodnutí, které má být vydáno v případech, kdy žalovaný, který je předvolán osobně, žalobu nezpochybní, má rovněž mnohem jednodušší strukturu, jelikož jediným úkonem soudce, který bude mít účinek soudního rozhodnutí, bude připojení doložky vykonatelnosti k návrhu, ledaže existuje zjevný důvod pro výjimky umožňující odklad nebo návrh je zjevně nepřípustný.

Výjimky umožňující odklad (procesní vady, které jsou dostatečně závažné, aby soudce návrh neposoudil a žalovaného osvobodil) budou přípustné nebo nároky žalobce budou zamítnuty jako zjevně nepřípustné pouze tehdy, existují-li o tomto jednoznačné důkazy.

1.8 Náhrada nákladů

Neexistují žádná omezení.

Do pěti dnů od vydání pravomocného rozhodnutí zašlou strany, které mají nárok na náhradu nákladů, soudu seznam výdajů, jež má nést strana, která neměla ve věci úspěch.

Seznam výdajů musí obsahovat tyto informace:

a)      jméno strany, číslo jednací a jméno právního zástupce nebo osoby pověřené výkonem rozhodnutí;

b)      ve zvláštním bodě částky související se soudními poplatky, které strana zaplatila;

c)      ve zvláštním bodě částky související s výlohami, které strana zaplatila;

d)     ve zvláštním bodě částky zaplacené právnímu zástupci vyjma případu, kdy jsou dotyčné částky vyšší než 50 % celkových soudních poplatků uhrazených stranou, která neměla ve věci úspěch, a stranou, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto;

e)      údaj o částce, která má být obdržena.

Náklady uhradí strana, která neměla ve věci úspěch, přímo straně, jíž mají být tyto náklady uhrazeny, s výhradou ustanovení v článku 540 občanského soudního řádu.

Straně, která neměla ve věci úspěch, je v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu nařízeno uhradit jako náklady tyto částky:

a)      částky související se soudními poplatky, které zaplatila strana, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, a to úměrně platu;

b)      částky související s výlohami, které zaplatila strana, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto;

c)      50 % celkových soudních poplatků uhrazených stranou, která neměla ve věci úspěch, a stranou, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, jako odškodnění pro stranu, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, za výdaje spojené s odměnou právního zástupce, je-li předložen výše uvedený doklad o výdajích.

1.9 Možnost odvolání

Na opravné prostředky se nevztahují žádná zvláštní pravidla a s ohledem na možnost odvolání neexistuje žádná výluka nebo zvláštní omezení a odvolání je přípustné (nebo nepřípustné) v souladu s obecnými podmínkami.

Related links

Další informace lze získat na těchto internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.