Drobné nároky

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Pro věci týkající se drobných nároků existují ve vnitrostátním právu dva druhy zvláštního řízení (stanovené v legislativním nařízení (Decreto-Lei) č. 269/98 ze dne 1. září 1998):

 • zvláštní řízení o splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy, které spočívá v rychlém a zjednodušeném nalézacím řízení (články 1 až 5 legislativního nařízení č. 269/98),
 • platební rozkaz, což je opatření, jehož cílem je dosáhnout vykonatelného exekučního titulu z neuhrazených drobných nároků (články 7a a 22 legislativního nařízení č. 269/98).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Obě uvedená zvláštní řízení se použijí, jsou-li splněny následující požadavky:

 • jedná se o finanční závazek (závazek provést úhradu v hotovosti),
 • tento závazek vznikl smluvně,
 • daná částka nepřesahuje 15 000 EUR.

1.2 Použití řízení

Žalobce si může zvolit některý z postupů uvedených v odpovědi na otázku č. 1.

1.3 Formuláře

Ve zvláštním řízení o splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy nemusí být žaloba ani žalobní odpověď strukturovány, jinými slovy, návrhová žádání nemusí sestávat z očíslovaných článků. Pokud je předkládá právní zástupce, musí být podání zaslána elektronicky na zvláštních formulářích, které pro tyto účely poskytuje informační systém na podporu činnosti soudů, ledaže by právní zástupce uplatnil důvodnou překážku bránící podání touto formou. Pokud žalobu podávají samotné strany sporu, není tento zvláštní formulář vyžadován a žalobu lze soudu doručit doporučeným dopisem nebo faxem.

Platební rozkaz musí být podán na zvláštním formuláři, který je k dispozici na této adrese: řízení o platebním rozkazu – portál Citius (mj.pt). Použití formuláře je povinné bez ohledu na to, zda jej strana sporu podává přímo nebo prostřednictvím svého zástupce.

Pokud formulář platebního rozkazu podává právní zástupce, musí ho zaslat elektronicky prostřednictvím informačního systém na podporu činnosti soudů (ledaže by právní zástupce uplatnil důvodnou překážku). Pokud formulář platebního rozkazu podává přímo strana sporu, může ho odevzdat v listinné podobě.

1.4 Pomoc

Systém právní pomoci se vztahuje na obě uvedená řízení (např. ustanovení právního zástupce, úhrada odměny právního zástupce, úhrada soudních poplatků a dalších souvisejících poplatků) (zákon o přístupu k soudům (Lei de acesso aos tribunais), zákon č. 34/2004 ze dne 29. července 2004).

Podrobnější vysvětlení k tomuto tématu naleznete v informativním přehledu „Právní pomoc.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Ve zvláštním řízení týkajícím se splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smluv se dokazování provádí takto:

 • důkazy se předkládají během jednání,
 • je-li sporná částka nižší než 5 000 EUR, mohou strany předvolat nejvýše tři svědky; v ostatních případech mohou předvolat až pět svědků. V žádném z uvedených případů však žádná strana nemůže předvolat více než tři svědky pro každou ze skutečností, které chce prokázat,
 • pokud je sporná částka nižší než 5 000 EUR a strany nemají právního zástupce nebo se právní zástupce nedostaví, vyslechne svědky soudce,
 • znalecký posudek poskytuje vždy jeden znalec,
 • soudce si může vyžádat další důkazy, které považuje za nezbytné pro vydání řádného rozhodnutí. V takových případech může soudce jednání přerušit v okamžiku, kdy to považuje za nejvhodnější, a stanovit datum, kdy bude jednání pokračovat. Soudní řízení musí být ukončeno do třiceti dnů.

Platební rozkazy:

 • pokud žalovaný, který byl o platebním rozkazu vyrozuměn, tento rozkaz nenapadne, není nutné předkládat důkazy a příslušný soudní úředník připojí k platebnímu rozkazu následující text: „Tento dokument je vykonatelný.“,
 • v případě, že je platební rozkaz napaden, bude se postupovat formou zvláštního řízení o splnění povinností vyplývajících ze smlouvy a použije se příslušný postup pro předkládání důkazů,
 • pokud se prokáže, že není možné žalovaného vyrozumět, zachází se s platebním rozkazem jako se standardní žalobou, pokud si to žalobce výslovně přál; v opačném případě úředník vrátí platební rozkaz žalobci.

1.6 Písemné řízení

Pokud byl žalovaný vyrozuměn a platební rozkaz nenapadne, odehrává se celé řízení v písemné podobě.

U zvláštní žaloby na splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy platí, že pokud musí svědci předložit důkazy, mohou tak učinit písemně v případě, že znalost daných skutečností získali při plnění svých povinností.

V takovém případě se svědecká výpověď vypracuje písemně, opatří se datem a podpisem svědka s uvedením žaloby, které se týká, skutečností, které jsou známy, a důvodů, na jejichž základě má uvedený svědek tyto znalosti.

1.7 Obsah rozsudku

Ve zvláštním řízení o splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy platí, že pokud se koná jednání, je rozsudek vynesen ústně a je nadiktován do zápisu se stručným odůvodněním.

Při potvrzení platebního rozkazu se nevydává rozhodnutí jako takové; soudní úředník pouze připojí doložku vykonatelnosti.

1.8 Náhrada nákladů

Náklady na právní zastoupení úspěšné strany nese strana, která neměla ve věci úspěch, a to odstupňovaně na základě toho, jak velká byla ztráta. Úspěšná strana by tak mohla získat úplnou nebo částečnou náhradu následujících nákladů: již uhrazených soudních poplatků; nákladů, které dané straně vznikly v souvislosti s předložením důkazů, pokud si je tato strana sama nevyžádala nebo pokud tyto důkazy nebyly použity; odměny vyplacené soudnímu vykonavateli a výdajů, které tento soudní vykonavatel vynaložil (např. pokud soudní vykonavatel doručí žalovanému předvolání); odměny právního zástupce a výdajů vynaložených tímto právním zástupcem.

Částky, které mají být nahrazeny, musí být uvedeny ve vysvětlení. Toto vysvětlení musí zaslat strana, která má nárok na náhradu nákladů, jednak soudu, jednak straně, která neměla ve věci úspěch, a případně i soudnímu vykonavateli, a to do pěti dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.

Toto vysvětlení bude obsahovat následující informace:

 • jméno/název strany, číslo jednací a jméno právního zástupce nebo soudního vykonavatele,
 • částky, které strana uhradila v souvislosti se soudními poplatky,
 • částky, které strana uhradila za výlohy, jež dříve vznikly soudnímu vykonavateli,
 • částky uhrazené právnímu zástupci nebo odměny uhrazené soudnímu vykonavateli,
 • částka, která má být obdržena.

Obecně platí, že náklady úspěšné strany hradí přímo strana, která neměla ve věci úspěch, pokud není zákonem stanoveno jinak.

1.9 Možnost odvolání

Rozhodnutí vydaná ve zvláštním řízení o splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy lze napadnout opravným prostředkem podaným u odvolacího soudu, pokud dotčená částka nepřesáhne 5 000 EUR a napadené rozhodnutí je pro žalobce nepříznivé ve výši částky, která přesahuje hodnotu 2 500 EUR.

Touto formou se podává řádné odvolání. Existují také pravidla pro mimořádná odvolání, která se řídí vnitrostátními právními předpisy.

U platebního rozkazu se soudci předkládá stížnost proti aktu vyhotovenému soudním úředníkem, jímž se odmítá návrh na vydání platebního rozkazu nebo připojení doložky vykonatelnosti.

Související odkazy

Upozornění

Informace uvedené v tomto informativním přehledu nejsou pro kontaktní místo evropské justiční sítě pro občanské věci, soudy ani jiné subjekty a úřady závazné. Vždy je třeba se řídit platným zněním právních předpisů, protože v nich mohly být provedeny změny, které dosud nebyly do tohoto informativního přehledu začleněny.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.