Drobné nároky

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Toto řízení o drobných nárocích výslovně upravují ustanovení § 1026 až 1033 nového občanského soudního řádu, který vstoupil v platnost dne 15. února 2013.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

V § 1026 nového občanského soudního řádu je uvedeno, že hodnota nároku bez navýšení o úroky, náklady soudního řízení a jiné vedlejší příslušenství nesmí ke dni podání věci k soudu přesáhnout částku ve výši 10 000 RON.

V souladu s článkem 8 zákona č. 220/2022 ze dne 15. července 2022 o úpravě některých opatření, která byla přínosná pro instituce v oblasti spravedlnosti během nouzového stavu vyhlášeného za účelem prevence pandemie COVID-19 a boje s jejími následky, se použije hlava X řízení o drobných nárocích knihy VI zákona č. 134/2010, v opětovně zveřejněném znění, pokud hodnota nároku bez navýšení o úroky, náklady soudního řízení a jiné vedlejší příslušenství ke dni podání věci k soudu nepřesahuje 50 000 RON. V souladu s článkem 20 zákona č. 220/2022 se ustanovení článku 8 uvedeného zákona použijí po dobu jednoho roku od 22. července 2022 (datum vstupu zákona v platnost).

1.2 Použití řízení

Podle nového občanského soudního řádu představuje řízení o drobných nárocích alternativní řízení. Žalobce může volit mezi řízením o drobných nárocích a běžným soudním řízením. Obrátí-li se žalobce na soud se žalobou, je tato projednána v běžném řízení, pokud žalobce nejpozději během prvního soudního jednání výslovně nepožádá o použití zvláštního řízení. Nelze-li žalobu projednat v rámci řízení o drobných nárocích, doručí soud žalobci oznámení v tomto smyslu, a pokud žalobce žalobu nestáhne, bude tato projednána v obecném řízení. Soudem příslušným k projednání žaloby v prvním stupni je okresní soud. Místní příslušnost je stanovena podle obecného práva.

1.3 Formuláře

Povinný vzorový formulář pro řízení o drobných nárocích je stanoven v nařízení ministra spravedlnosti č. 359/C ze dne 29. ledna 2013, kterým se schvalují formuláře používané v řízení o drobných nárocích podle § 1025 až 1032 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu. Vzorovými formuláři jsou: žalobní formulář, žádost o doplnění nebo opravu žalobního formuláře a odpovědní formulář.

1.4 Pomoc

Pomoc je poskytována v mezích aktivní úlohy soudce, nikoli však konkrétně pro případy tohoto druhu řízení.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Soud může kromě podání stran připustit i jiné důkazy. Přípustné však nejsou důkazy, jejichž obstarání je v porovnání s hodnotou podané žaloby či vzájemné žaloby neúměrně nákladné.

1.6 Písemné řízení

V § 1029 a násl. nového občanského soudního řádu se uvádí, že žalobce zahajuje řízení o drobných nárocích vyplněním žalobního formuláře a jeho podáním nebo zasláním příslušnému soudu poštou či jiným způsobem, který zajišťuje předání a potvrzení přijetí. Spolu s žalobním formulářem se podávají nebo zasílají i kopie podání, jež žalobce hodlá použít. Pokud informace poskytnuté žalobcem nejsou dostatečně jasné či přiměřené nebo pokud nebyl žalobní formulář vyplněn správně, soud žalobci umožní, aby formulář vyplnil či opravil nebo aby poskytl doplňkové informace či předložil dodatečné doklady, vyjma v případech, kdy je žaloba zjevně neopodstatněná či nepřípustná. Žaloba je zamítnuta, je-li zjevně neopodstatněná či nepřípustná. Pokud žalobce nevyplní žalobní formulář či jej nevyplní správně ve lhůtě stanovené soudem, je žaloba odmítnuta.

Řízení o drobných nárocích je písemné a je vedeno zcela neveřejně. Soud může stranám nařídit, aby se dostavily k soudu, pakliže se domnívá, že jejich přítomnost je nezbytná, nebo na žádost některé ze stran. Soud může tuto žádost zamítnout, má-li za to, že ústní projednání není vzhledem k okolnostem případu nutné. Důvody zamítnutí jsou sděleny písemně a nelze se proti nim odvolat.

Poté, co soud obdrží řádně vyplněný žalobní formulář, zašle žalovanému odpovědní formulář spolu s kopií žalobního formuláře a podání žalobce. Žalovaný musí předložit vyplněný odpovědní formulář a rovněž kopie dokumentů, které hodlá použít, do 30 dnů od doručení písemností. Žalovaný může odpovědět jinými vhodnými prostředky, aniž by použil odpovědní formulář. Soud doručí neprodleně kopie odpovědi žalovaného, případně vzájemné žaloby a podání žalovaného žalobci. Pokud žalovaný uplatnil protinárok (vzájemnou žalobu), musí žalobce předložit řádně vyplněný odpovědní formulář nebo odpověď jinými prostředky do 30 dnů ode dne doručení písemností. Protinárok, který nelze projednat v tomto řízení, bude oddělen a projednán v obecném řízení. Soud může strany požádat, aby poskytly další informace ve lhůtě stanovené za tímto účelem, která nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení odpovědi žalovaného či případně žalobce. Pokud soud stanovil stranám lhůtu pro dostavení se k soudu, musí jim být doručena soudní obsílka. Jestliže soud stanovil určitou lhůtu pro provedení procesního úkonu, vyrozumí dotčenou stranu o důsledcích nedodržení této lhůty.

Soud vydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne obdržení veškerých potřebných informací nebo případně ode dne konání slyšení ve věci. Není-li obdržena odpověď dotčené strany ve stanovené lhůtě, vydá soud rozhodnutí týkající se hlavního nároku nebo protinároku podle dokumentů uvedených v soudním spisu. Rozhodnutí vydané soudem prvního stupně je vykonatelné po jeho vyhlášení a doručení stranám.

1.7 Obsah rozsudku

Ne.

1.8 Náhrada nákladů

V § 1032 nového občanského soudního řádu je stanoveno, že strana, která neměla ve věci úspěch, musí na žádost druhé strany uhradit náklady řízení. Soud však straně, která měla ve věci úspěch, nepřizná úhradu zbytečných výdajů nebo výdajů, které jsou s ohledem na hodnotu nároku neúměrné.

1.9 Možnost odvolání

Podle § 1033 nového občanského soudního řádu se lze proti rozhodnutí soudu do 30 dnů od jeho doručení odvolat k tribunálu. Existují-li k tomu důvody, může odvolací soud odložit vykonatelnost rozhodnutí při složení kauce ve výši 10 % hodnoty sporu. Rozhodnutí odvolacího soudu se doručuje stranám a stává se pravomocným.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.