V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Drobné nároky

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ve Skotsku existovalo u Sheriff Court do 28. listopadu 2016 řízení o drobných nárocích, což byl zjednodušený postup zabývající se peněžními nároky do výše 3 000 GBP.

Od 28. listopadu 2016 byla zavedena nová forma zjednodušeného řízení.

Jiný postup, tzv. „zkrácené řízení“, se týká nároků do výše 5 000 GBP a je poněkud složitější než zjednodušené řízení.

Zjednodušené řízení

Od 28. listopadu 2016 by měl každý, kdo uplatňuje nárok, jehož peněžní hodnota dosahuje nejvýše 5 000 GBP, a požaduje úhradu, dodání, navrácení vlastnictví movitých věcí nebo příkaz, aby někdo učinil konkrétní úkon, využít zjednodušené řízení.

Zjednodušené řízení je soudní řízení, jehož cílem je rychle, levně a neformálně vyřešit spory, u nichž peněžní hodnota nepřesahuje 5 000 GBP.

Žalobu podává žalobce u Sheriff Court. Strana, vůči níž je nárok uplatněn, se nazývá odpůrce. Konečné rozhodnutí o žalobě vydává soudce hrabství (Sheriff) nebo soudce pro zkrácená řízení (Summary Sheriff). Chcete-li využít zjednodušené řízení, nepotřebujete právního zástupce, pokud si to však přejete, můžete jeho služeb využít.

Další informace o zjednodušeném řízení jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Zjednodušené řízení nahrazuje předchozí řízení o drobných nárocích. Nahrazuje rovněž zkrácené řízení, avšak pouze tehdy, týká-li se žaloby na zaplacení dlužné částky, dodání nebo navrácení vlastnictví movitých věcí nebo řízení, v nichž je někomu nařízeno, aby učinil konkrétní úkon.

Zkrácené řízení lze zahájit podáním žaloby na vydání (druh žaloby týkající se navrácení peněžní částky nebo majetku), na stanovení a uhrazení dlužné částky, navrácení vlastnictví nemovitého majetku, dodání a stanovení předběžného výživného. Pokud existuje jiný nárok na platbu, musí být nižší než 5 000 GBP.

1.2 Použití řízení

Řízení, které je zahájeno buď jako zjednodušené řízení, nebo jako zkrácené řízení, se musí řídit soudním řádem, který je povinný. Soudní řád je k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby.

1.3 Formuláře

Pro všechny fáze zjednodušeného a zkráceného řízení existují zvláštní formuláře, např. žalobní formulář / předvolání k soudu k zahájení řízení, formulář rozhodnutí / výpisu ze soudního rozhodnutí. Používání formulářů, které jsou stanoveny v pravidlech pro zjednodušené řízení z roku 2016 a v pravidlech pro zkrácené řízení z roku 2002, je povinné. Tyto formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby.

1.4 Pomoc

Při vyplňování žalobního formuláře (formulář 3A) vám může pomoci kancelář soudního úředníka (Sheriff Clerk's Office) a pomoc nabízejí rovněž poradny, jako je poradna pro občany (Citizens Advice Bureau). Požadujete-li další informace o zjednodušeném řízení, obraťte se na Sheriff Court v místě žalobce.

Informace o Sheriff Courts ve Skotsku jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Jednání, respektive slyšení v rámci zjednodušeného řízení jsou neformální, pokud to umožňují okolnosti týkající se daného nároku. Soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení objasní všechny použité právní pojmy nebo výrazy. Soudu je možné předložit dokumenty a další důkazy a jednoduchá pravidla stanoví postupy za tímto účelem včetně toho, co se zasílá buď žalobci, nebo odpůrci, a veškeré platné lhůty pro předložení dokumentů nebo jiných důkazů.

1.6 Písemné řízení

Není-li proti žalobě vznesena námitka, je řízení čistě písemné. Je-li však předložena obhajoba, může daná věc vyžadovat, aby soud nařídil jednání, nebo soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení může případně rozhodnout i bez slyšení.

Soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení může rozhodnout rovněž o diskusi o vedení případu. Diskuse o vedení případu se koná v soudní síni či na jakémkoli jiném místě, o němž rozhodne soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení. Soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení rozhodne rovněž o tom, jak bude diskuse probíhat, například prostřednictvím videokonference, konference nebo v jiné stanovené formě.

1.7 Obsah rozsudku

Po skončení slyšení může soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení buď rozhodnout okamžitě, nebo si před vydáním rozhodnutí může vzít určitý čas na rozmyšlenou. Pokud si soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení vezme čas na rozmyšlenou, musí rozhodnutí vydat do 4 týdnů ode dne slyšení.

Je-li přijato rozhodnutí v přítomnosti stran, musí soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení toto rozhodnutí odůvodnit. Jestliže si soudce vezme určitý čas na rozmyšlenou, je nutné vyhotovit zprávu, v níž jsou uvedeny důvody rozhodnutí.

1.8 Náhrada nákladů

Ve zjednodušeném řízení, kdy je hodnota nároku 300 GBP nebo nižší, není obvykle náhrada výdajů přiznána.

Je-li hodnota nároku vyšší než 300 GBP, nejvýše však 1 500 GBP, nesmí maximální výše nákladů, které soud může obvykle přiznat účastníku řízení, který měl ve věci úspěch, překročit 150 GBP.

Je-li hodnota vyšší než 1 500 GBP, avšak nejvýše 3 000 GBP, nesmí maximální výše nákladů, které soud může obvykle přiznat účastníku řízení, který měl ve věci úspěch, překročit 10 % hodnoty nároku.

U nároků, jejichž hodnota je v rozmezí od 3 001 GBP do 5 000 GBP, platí obdobně obecné pravidlo, že strana, která neměla ve věci úspěch, hradí náklady úspěšné straně. Pokud má jedna strana právního zástupce, mohou být tyto výdaje vyšší. Další informace o výdajích jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby.

V případě zkráceného řízení neplatí stejná omezení a výši výdajů obvykle posoudí soudní úředník a poté ji schválí soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozhodnutí vydanému v rámci zjednodušeného řízení se lze odvolat. Odvolání k Sheriff Appeal Court musí být podáno prostřednictvím oznámení o odvolání na formuláři 16A u soudu, který se zabýval nárokem v rámci zjednodušeného řízení, a to ve lhůtě 4 týdnů ode dne, kdy soudní úředník zaslal straně, která měla ve věci úspěch, formulář rozhodnutí. Pro zkrácené řízení platí zvláštní ustanovení o odvolání a bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách Skotské soudní služby.

Není-li však v rámci zjednodušeného řízení nárok popřen, lze soudu podat návrh na zrušení rozhodnutí soudce hrabství nebo soudce pro zkrácená řízení. To lze provést za určitých okolností a návrh musí být podán na formuláři 13B. Další informace o postupu pro zrušení rozhodnutí jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby.

Související odkazy

Internetové stránky Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service) obsahují pravidla pro běžné, zkrácené a zjednodušené řízení.

Soudce pro zkrácená řízení (Summary Sheriff)

Funkce soudce pro zkrácená řízení byla zavedena skotským zákonem o reformě soudů z roku 2014 (Courts Reform (Scotland) Act 2014).  Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách o soudnictví ve Skotsku.

Poslední aktualizace: 23/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.