Drobné nároky

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Pro drobné nároky neexistuje zvláštní řízení, tyto nároky se řídí obecnými ustanoveními o občanském soudním řízení. V případě nároků nepřevyšujících 2 000 EUR se jednání nenařizuje v případě, že se jedná pouze o jednoduché posouzení věci.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení se řídí obecnými ustanoveními občanského soudního řízení.

1.2 Použití řízení

Řízení začíná na návrh, obvyklým postupem jako při jakémkoli návrhu na zahájení řízení.

1.3 Formuláře

Zvláštní formuláře nejsou stanovené.

1.4 Pomoc

Pomoc je stranám sporu poskytována v souladu s obecnou povinností soudů poučit vždy strany o jejich procesních právech a povinnostech a o možnosti zvolit si advokáta nebo se obrátit na Centrum právní pomoci (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Řízení se řídí obecnými ustanoveními občanského soudního řízení.

1.6 Písemné řízení

Ten je obvykle stejný jako u ostatních občanských soudních řízení.

1.7 Obsah rozsudku

Ten je obvykle stejný jako u ostatních občanských soudních řízení.

1.8 Náhrada nákladů

Ta je obvykle stejná jako u ostatních občanských soudních řízení.

Soud přizná straně náhradu nákladů řízení podle jejího úspěchu v dané věci. Pokud měla strana v dané věci úspěch pouze částečně, soud náhradu nákladů řízení rozdělí poměrně, případně rozhodne, že žádná ze stran nemá na náhradu nákladů řízení právo. Pokud jedna strana procesně zavinila zastavení řízení, přizná soud náhradu nákladů řízení druhé straně. Jestliže jedna strana zavinila náklady řízení, které by jinak nevznikly, soud přizná náhradu těchto nákladů druhé straně. Výjimečně soud náhradu nákladů řízení nepřizná, pokud k tomu existují zvláštní důvody.

1.9 Možnost odvolání

Každá strana má možnost podat odvolání proti rozsudku obvyklým způsobem jako u ostatních občanských soudních řízení. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.