Drobné nároky

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Slovinské právní předpisy obsahují zvláštní řízení o drobných nárocích, které je upraveno v kapitole 30 občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Podle ustanovení ZPP je sporem o drobných nárocích spor, v němž peněžitý nárok nepřesahuje částku 2 000 EUR. V obchodních sporech je sporem o drobných nárocích spor, v němž peněžitý nárok nepřesahuje 4 000 EUR. Drobnými nároky jsou rovněž spory, v nichž se nejedná o peněžitý nárok, pokud žalobce v žalobě projeví ochotu přijmout k uspokojení nároku určitou peněžní částku nepřesahující 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodních sporech), a spory, jejichž předmětem je předání movitých věcí, pokud částka uvedená žalobcem v žalobě nepřesahuje 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodních sporech). V řízení o drobných nárocích se neprojednávají spory týkající se nemovitostí, spory týkající se autorského práva, spory týkající se ochrany či užívání vynálezů a ochranných známek nebo práva na užívání obchodního názvu, spory týkající se ochrany hospodářské soutěže nebo spory související s neoprávněným vstupem na cizí pozemek.

1.2 Použití řízení

Použití řízení je objasněno v bodě 1.1. Řízení o drobných nárocích vede okresní soud (okrajno sodišče) vyjma obchodních sporů, o nichž rozhoduje krajský soud (okrožno sodišče).

1.3 Formuláře

Formuláře jsou vyhotoveny pouze pro řízení o drobných nárocích, které strana zahájí na základě veřejné listiny. Vyplněný formulář lze zaslat elektronickými prostředky na adresu https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.  Zahrnuje řízení o výkonu rozhodnutí na základě veřejné listiny, které po podání řádně odůvodněné námitky pokračuje stejně jako u námitky proti platebnímu rozkazu. Žádné jiné formuláře, které by stranám usnadnily zahájit řízení v dané věci, nebyly pro řízení o drobných nárocích vytvořeny.

Podrobnější informace o možnostech podávání návrhů elektronickými prostředky jsou uvedeny v části „Automatické zpracování“.

1.4 Pomoc

Strany mohou požádat o bezplatnou právní pomoc, která jim je poskytnuta, pokud splňují podmínky stanovené v zákoně o bezplatné právní pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízení o drobných nárocích musí žalobce v žalobě uvést všechny rozhodné skutečnosti a předložit všechny důkazy. Žalovaný je povinen učinit totéž v žalobní odpovědi. Každá strana může poté předložit ještě jedno žalobní podání (návrhové žádání a žalobní odpověď). Skutečnosti a důkazy předložené k pozdějšímu datu nejsou brány v potaz. Lhůta pro podání návrhového žádání a žalobní odpovědi činí osm dnů.

1.6 Písemné řízení

Řízení o drobných nárocích je vedeno písemnými právními úkony. Soud může omezit dobu a rozsah důkazního řízení a vést toto řízení podle vlastního uvážení v zájmu nalezení rovnováhy mezi zajištěním náležité ochrany práv stran sporu a cílem urychlit řízení a omezit jeho náklady na minimum.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudek je v řízení o drobných nárocích vyhlášen ihned po skončení hlavního jednání. Písemný rozsudek musí obsahovat úvodní část, výrok, odůvodnění a poučení o zákonných právech. Soudce může vydat písemný rozsudek s úplným odůvodněním nebo rozsudek se zkráceným odůvodněním.

1.8 Náhrada nákladů

O nákladech řízení je rozhodnuto podle úspěchu jedné či druhé strany v řízení, tj. strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto, musí uhradit náklady druhé strany.

1.9 Možnost odvolání

Strany mohou proti rozsudku soudu prvního stupně nebo usnesení o ukončení řízení o drobných nárocích podat do osmi dnů opravný prostředek. Rozsudek a usnesení lze napadnout pouze z důvodu vážného porušení ustanovení o občanském soudním řízení ve druhém odstavci článku 339 ZPP a porušení hmotného práva. V obchodních sporech může v řízení o drobných nárocích opravný prostředek proti rozsudku podat pouze strana, která oznámila svůj úmysl podat proti rozsudku odvolání. V případě sporů o drobných nárocích neexistuje přezkumné řízení a důvody, na jejichž základě lze povolit obnovu řízení, jsou omezené.

Související odkazy

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Poslední aktualizace: 08/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.