Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, ústní jednání v případě nároků do výše 6 000 EUR.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Ústní jednání v případě nároků do výše 6 000 EUR.

1.2 Použití řízení

Prostřednictvím žaloby podané písemně.

1.3 Formuláře

Závazný vzorový formulář neexistuje. V případě nároků do výše 2 000 EUR však podatelny jednotlivých úseků soudu obvykle poskytují vzor šablony nebo tištěný formulář.

Tento formulář se používá pouze k podání žaloby a jeho použití je ponecháno na volném uvážení. Formulář je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoc

Žalobci se mohou k ústnímu jednání dostavit osobně, pokud však výše nároku přesahuje 2 000 EUR, je povinná účast advokáta (abogado) a procesního zástupce (procurador).

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Dokazování se řídí obecnými pravidly: přípustný je jakýkoli druh důkazů a důkazy si lze vyžádat a předložit před jednáním.

1.6 Písemné řízení

K písemným náležitostem v řízení patří žaloba a žalobní odpověď. Procesní otázky jsou vyřešeny během soudního řízení. Obdobně jsou důkazy poskytnuty ústně a předloženy v prvé řadě u soudu.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí obsahuje odůvodnění a je vydáno písemně, a to ve stejné formě jako v ostatních řízeních.

1.8 Náhrada nákladů

Je-li povinná účast advokáta a procesního zástupce a je-li nařízena náhrada nákladů, mohou být straně sporu, v jejíž prospěch byla náhrada nákladů nařízena, uhrazeny náklady řízení, a to po posouzení a za předpokladu, že u každého účastníka sporu, jemuž bylo vydáno rozhodnutí, nepřesáhnou třetinu částky, která byla předmětem řízení.

Pokud účastník sporu, jemuž byla přiznána náhrada nákladů, žije mimo místo konání soudního řízení, mohou mu být uhrazeny náklady na procesního zástupce, a to i v případě, není-li účast procesního zástupce povinná.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozhodnutí se lze odvolat, je-li sporná částka vyšší než 3 000 EUR. Odvolání se podává témuž soudu, a to písemně a ve lhůtě 20 dnů.

Příslušnost k projednání odvolání má provinční soud (Audiencia Provincial) a proti rozhodnutí tohoto soudu nelze podat žádný další opravný prostředek.

Poslední aktualizace: 26/07/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.