Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Drobné nároky

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, nároky do výše 6 000 eur vyžadují nařízení jednání. Tím není dotčeno případné uplatnění evropského řízení o drobných nárocích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 v případech, kdy jsou k tomu splněny podmínky.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Jednání v případě nároků do výše 6 000 eur.

1.2 Použití řízení

Prostřednictvím žaloby podané písemně.

1.3 Formuláře

Závazné vzorové formuláře neexistují. V případě nároků do výše 2 000 eur však podatelny jednotlivých úseků soudu nabízejí tištěný formulář, pro žalující stranu pro podání žaloby a pro žalovanou stranu pro vyplnění odpovědi.

Tyto formuláře lze stáhnout z internetových stránek Consejo General del Poder Judicial.

U nároků převyšujících 2 000 eur je podmínkou účast advokáta (abogado) a procesního zástupce (procurador) a bez tohoto zastoupení nelze nárok vymáhat ani na něj podat žalobní odpověď.

Jestliže žalovaný nepodá žalobní odpověď, nárok z jeho strany není považován za uznaný, ale pouze za nenapadený a řízení pokračuje.

1.4 Pomoc

Žalobci se mohou k ústnímu jednání dostavit osobně, pokud však výše nároku přesahuje 2 000 eur, je povinná účast advokáta a procesního zástupce.

Není-li žalobce na jednání zastoupen advokátem, procesním zástupcem ani se nedostaví osobně, pokud toto zastoupení není nutné, považuje se žaloba za staženou. Má-li však na tom žalovaný legitimní zájem, může požádat o pokračování řízení a vynesení pravomocného rozsudku ve věci samé.

Jestliže se nedostaví žalovaný, řízení pokračuje.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Dokazování se řídí obecnými pravidly: přípustný je jakýkoli druh důkazů a důkazy si lze vyžádat a předložit před jednáním.

1.6 Písemné řízení

Žaloba a žalobní odpověď mají písemnou formu. Procesní otázky se vyřeší při soudním jednání. Důkazy jsou poskytnuty ústně a v zásadě také během jednání.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutí obsahuje odůvodnění a je vydáno písemně, a to ve stejné formě jako v ostatních řízeních.

1.8 Náhrada nákladů

Je-li povinná účast advokáta a procesního zástupce a je-li nařízena náhrada nákladů, mohou být straně sporu, v jejíž prospěch byla náhrada nákladů nařízena, uhrazeny náklady řízení, a to po posouzení a za předpokladu, že u každého účastníka sporu, jemuž bylo vydáno rozhodnutí, nepřesáhnou třetinu částky, která byla předmětem řízení.

Pokud účastník sporu, jemuž byla přiznána náhrada nákladů, žije mimo místo konání soudního jednání, mohou mu být uhrazeny náklady na procesního zástupce, a to i v případě, není-li účast procesního zástupce povinná.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozhodnutí se lze odvolat, je-li sporná částka vyšší než 3 000 eur. Odvolání se podává témuž soudu, a to písemně a ve lhůtě 20 dnů.

K projednání odvolání je příslušný provinční soud (Audiencia Provincial) rozhodující samosoudcem. Proti rozhodnutí tohoto soudu nelze podat další opravný prostředek, v některých autonomních oblastech s vlastním právem občanským však byl proti tomuto rozhodnutí umožněn kasační opravný prostředek.

Poslední aktualizace: 10/03/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.