Drobné nároky

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, existuje zvláštní řízení pro drobné nároky.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Zvláštní řízení pro drobné nároky použije příslušný soud prvního stupně (okresní soud, tingsrätt) v případech, že žalobní nárok nepřesahuje určitou limitní hodnotu. Limitní hodnota činí v současné době (rok 2019) 23 250 SEK. Limitní hodnota není částka uvedená v zákoně, ale je spjata s tzv. základní cenovou hodnotou, což znamená, že limitní hodnota se vypočítává s ohledem na vývoj cen.

1.2 Použití řízení

Možnost využití tohoto řízení není omezena na určité typy věcí, např. spotřebitelské spory. Použije se hledisko, zda se jedná o občanskoprávní spor a zda žalovaná částka nepřesahuje limitní hodnotu. Řízení nelze použít v otázce rodinných sporů.

1.3 Formuláře

Formulář žádosti o zahájení evropského řízení o drobných nárocích je k dispozici na internetových stránkách Národní správy soudů (Domstolsverket).

1.4 Pomoc

Pokud se obrátíte na okresní soud (tingsrätt), může vám tento soud pomoci se zahájením řízení. Státní úřady mají zákonem danou všeobecnou povinnost být nápomocné. Povinnost být nápomocný znamená, že můžete kontaktovat i telefonicky např. okresní soud a získat obecné rady o řízení a s tím souvisejících pravidlech. Kromě toho je předsedající soudce povinen v průběhu přípravy řízení ve věci dle povahy věci usilovat o to, aby se vyjasnily otázky sporu a aby účastníci uvedli, na co všechno se chtějí ve věci odvolat. V praxi soudce tuto povinnost plní doplňujícími otázkami a připomínkami.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro právní věci týkající se sporů o drobné nároky. Smějí tedy být předkládány jak ústní, tak listinné důkazy. Písemná svědecká prohlášení jsou povolena pouze v určitých zvláštních situacích. Více informací o pravidlech pro provádění důkazů v občanskoprávních sporech podle švédského práva se nachází zde.

1.6 Písemné řízení

Soud má možnost vynést rozsudek i pouze na základě písemného řízení. Možnost je využívána v těch případech, kdy není ústní projednání nutné s ohledem na zjištění ve věci, a ani ho žádný z účastníků nevyžaduje.

1.7 Obsah rozsudku

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro obsah rozsudku v řízeních pro drobné nároky. Pro všechna občanskoprávní řízení, tedy rovněž pro rozsudky v řízeních pro drobné nároky, platí následující. Rozsudek musí být písemný a v jednotlivých částech obsahovat následující údaje: název soudu a čas a místo vynesení rozhodnutí, údaje o účastnících a zástupcích nebo asistentech, výrok rozsudku, tvrzení účastníků řízení a okolnosti, na kterých jsou založeny, a rovněž odůvodnění rozsudku s uvedením toho, co bylo ve věci dokázáno.

1.8 Náhrada nákladů

Zvláštní úprava nákladů je nejdůležitějším rysem řízení pro drobné nároky. Účastník řízení, který vyhraje, má nárok pouze na náhradu za jednu hodinu právního poradenství pro jedno řízení u každého stupně soudu, soudní poplatek za žalobní návrh, cestu a pobyt v souvislosti s jednáním, náklady na dokazování pomocí svědka a náklady na překlad listin. Náhrada nákladů bude přiznána, pokud náklad vznikl vítěznému účastníku řízení důvodně v souvislosti vymáhání svých práv. Náhrada nákladů na právní zastoupení přesahující jednu hodinu poradenství se tedy nepřiznává.

1.9 Možnost odvolání

Proti rozsudku soudu nižšího stupně se lze odvolat k vyššímu soudu.

K přezkoumání rozsudku okresního soudu (tingsrätt) odvolacím soudem (hovrätt) je nutné připuštění odvolání. Odvolání bude připuštěno, pouze pokud má přezkum vyšším soudem význam pro výklad práva, existují důvody pro změnu závěru, ke kterému okresní soud došel, nebo existují jiné podstatné důvody pro přezkum v rámci odvolání. Účastník řízení, který se chce odvolat proti rozsudku okresního soudu, tak musí učinit písemně a odvolání musí dojít okresnímu soudu do tří týdnů ode dne vynesení rozsudku.

Poslední aktualizace: 22/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.