Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Småkrav

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

I Østrig findes der ikke i egentlig forstand nogen særlig procedure for mindre krav. Den østrigske retsplejelov for civilretlige sager giver blot mulighed for proceduremæssige lettelser ved underretssager på visse områder. Som regel er der her tale om særlige eller forenklede procedurer ved behandlingen af rent formueretlige tvister, der henhører under underretternes kompetence (krav på indtil 15 000 EUR; fra den 1. januar 2015 krav på indtil 20 000 EUR: fra den 1. januar 2016 krav på indtil 25 000 EUR). Ved behandlingen af arbejdsretlige og socialretlige sager gælder der uanset sagsgenstandens værdi særlige proceduremæssige forenklinger og lettelser.

De pågældende forenklinger gælder generelt for mindre krav af en værdi på mellem 1 000 EUR (nærmere oplysninger under punkt 1.5) og 2 700 EUR (nærmere oplysninger under punkt 1.9).

1.2 Anvendelse af proceduren

De særlige østrigske procedureregler for sager vedrørende mindre krav er obligatoriske, og parterne kan ikke forlange, at de ikke skal finde anvendelse.

Det er således ikke muligt for retten eller parterne at ændre sagen til et "almindeligt" søgsmål.

1.3 Blanketter

Da der ikke i Østrig findes nogen særskilt procedure for sager vedrørende mindre krav, findes der heller ingen formularer til brug ved en sådan procedure.

1.4 Retlig bistand

Ved sager om krav af en værdi på indtil 5 000 EUR gælder der ikke i Østrig noget krav om, at parterne skal lade sig repræsentere af en advokat. Dommeren har en generel rådgivningspligt over for parter, der ikke er repræsenteret af en advokat, dvs. en pligt til at oplyse dem om deres processuelle rettigheder og pligter og om følgerne af deres eventuelle handlinger og undladelser. Parterne har endvidere mulighed for ved den kompetente underret eller underretten på det sted, hvor de bor, at fremføre deres sag mundtligt og at lade deres udsagn protokollere. Hvis et skriftligt indlæg fra en part, der ikke er repræsenteret, er mangelfuldt, skal dommeren oplyse og vejlede den pågældende part herom. Dette må dog på ingen måde indskrænke dommerens upartiskhed.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Ved krav, hvis værdi ikke overstiger 1 000 EUR, kan retten afvise en parts begæring om bevisoptagelse, når en fuldstændig opklaring af alle relevante omstændigheder vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder. Også i dette tilfælde skal dommeren imidlertid handle efter sin bedste overbevisning på grundlag af resultaterne af sagsforhandlingerne som helhed og undlade at træffe nogen vilkårlig afgørelse. En sådan afgørelse kan appelleres til den næsthøjere instans.

1.6 Skriftlig procedure

En rent skriftlig procedure er ikke tilladt i østrigsk ret. Da der ikke i Østrig gælder nogen begrænsninger med hensyn til beviser, er der dog i princippet mulighed for at forelægge vidneforklaringer skriftligt. Et sådant bevis vil imidlertid ikke blive vurderet som et vidnebevis, men derimod som et dokumentbevis.

1.7 Dommens indhold

Ifølge den østrigske retsplejelov kan en mundtlig forkyndelse af dommen indebære forenklinger. Det gælder uanset sagsgenstandens værdi. Hvis en dom er blevet forkyndt mundtligt under begge parters tilstedeværelse, og ingen af parterne har appelleret dommen inden for den herfor gældende frist, kan retten udfærdige en såkaldt "afkortet dom", der kun omhandler de væsentligste grunde til afgørelsen.

1.8 Refusion af udgifter

Ifølge østrigsk ret godtgøres omkostningerne ved en civilretlig sag generelt i det omfang, sagen vindes. Såvel retsafgifter som advokathonorarer er direkte knyttet til sagsgenstandens værdi, således at sager vedrørende mindre krav normalt medfører lave retsafgifter og advokatudgifter. Omkostningerne er (ved love og bekendtgørelser) fastsat i tariffer, og omkostningsbyrden er således begrænset ved sager om mindre krav. Der findes ingen specielle regler om omkostningsgodtgørelsen i sådanne sager.

1.9 Klagemulighed

Ved sager om mindre krav er appelmulighederne ifølge østrigsk ret begrænsede. I sager, hvor sagsgenstandens værdi er på 2 700 EUR eller derunder, kan en appel kun vedrøre de retlige forhold eller ugyldighed (meget alvorlige procedurefejl). En appel på grund af andre procedurefejl er udelukket, og førsteinstansrettens bevisvurdering og konstateringer af faktiske forhold kan ikke anfægtes. Ellers gælder de samme bestemmelser som i "almindelige" søgsmål.

Sidste opdatering: 11/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.