Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Småkrav

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Gældende finsk lovgivning indeholder ingen proceduremæssige bestemmelser om størrelsen af det beløb, der kræves af sagsøgeren. Der kan dog fastlægges en passende procedureform for en sag på grundlag af dens karakter. En sag vil kun gå gennem alle de forskellige stadier af fuldstændige retsforhandlinger, hvis der er grundlag herfor, og hvis de pågældende parter ønsker det. En sag kan f.eks. afgøres af en enkelt dommer uden en forberedende mundtlig forhandling eller i en 100 % skriftlig procedure. Civile sager, der henhører under den frivillige retspleje, har også deres egen specifikke procedure. Ubestridte krav behandles efter den forenklede procedure som beskrevet ovenfor (se "Betalingspåbudsprocedure – Finland" og "Elektronisk sagsbehandling – Finland").

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Som nævnt ovenfor er størrelsen af det krævede beløb irrelevant. Procedureformen afhænger af sagens kvalitative indhold.

1.2 Anvendelse af proceduren

En civil sag indledes ved indgivelse af en skriftlig ansøgning om stævning ved distriktsdomstolen (käräjäoikeus). Ubestridte krav kan også indgives via en elektronisk ansøgning (se "Betalingspåbudsprocedure – Finland").

1.3 Blanketter

Der findes ingen formularer på nationalt plan med undtagelse af en formular til meddelelse af, at man agter at appellere en distriktsdomstols afgørelse. Visse distriktsdomstole har udarbejdet formularer til specifikke formål. Der er normalt tale om ansøgningsformularer og svarformularer. Det er ikke obligatorisk at anvende disse formularer.

Ubestridte krav kan indgives via en elektronisk ansøgningsformular (se "Betalingspåbudsprocedure – Finland").

1.4 Retlig bistand

Justitskontorerne tilbyder om nødvendigt rådgivning i proceduremæssige spørgsmål.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Hvis kravet er ubestridt, er det ikke nødvendigt at forelægge beviser. Hvis der udelukkende anvendes en skriftlig procedure, vil kun skriftlige beviser blive taget i betragtning. Der findes ingen særlige bestemmelser om, at der skal anvendes specifikke regler i forbindelse med bevisoptagelse, når det drejer sig om mindre krav.

1.6 Skriftlig procedure

Det er muligt at afgøre en sag uden nogen mundtlig procedure, udelukkende på grundlag af skriftligt bevismateriale. Sager, der henhører under den frivillige retspleje, behandles altid på denne måde.‑ Bestridte krav kan afgøres udelukkende på baggrund af skriftligt bevismateriale, hvis sagen er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt med en mundtlig procedure, og hvis ingen af de interesserede parter modsætter sig, at sagen afgøres ved en skriftlig procedure.

1.7 Dommens indhold

Der er ingen særlige bestemmelser om indholdet af domme, når det drejer sig om mindre krav.

1.8 Refusion af udgifter

Hovedreglen er, at den tabende part skal betale alle rimelige sagsomkostninger, som modparten har afholdt i forbindelse med sagen. Der er dog lagt loft over, hvor stort et beløb der kan godtgøres i sager vedrørende ubestridte krav og husleje. I disse sager er det højeste beløb, som sagsøger i tilfælde af medhold kan få godtgjort hos sagsøgte, fastlagt i en omkostningstabel.

1.9 Klagemulighed

Sagens karakter er ikke afgørende for retten til at indgive appel. Appelproceduren er den samme i alle sager. Hvis man vil appellere distriktsdomstolens afgørelse, skal man gøre opmærksom herpå inden for en nærmere fastsat frist, og appellen rettes til appeldomstolen (hovioikeus).

Sidste opdatering: 07/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.