Småkrav

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Gældende finsk lovgivning indeholder ingen særlige procedurer, som afhænger af fordringens størrelse. Der kan dog fastlægges en passende procedure i en konkret sag på grundlag af dens karakter. Sagen vil kun omfatte alle faser af den almindelige procedure, hvis der er grundlag herfor, og hvis parterne ønsker det. Den kan f.eks. afgøres af en enkelt dommer uden forberedende mundtlig forhandling eller ved en rent skriftlig procedure. Der findes en specifik procedure for ikke-kontradiktoriske sager. Med hensyn til behandling af ubestridte krav henvises til "Betalingspåbudsprocedurer — Finland" og "Elektronisk sagsbehandling — Finland".

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Som nævnt ovenfor er fordringens størrelse ikke relevant. Procedureformen afhænger af sagens kvalitative indhold.

1.2 Anvendelse af proceduren

Civile sager indledes ved indgivelse af en stævning til retten i første instans (käräjäoikeus). Sager om ubestridte krav kan også anlægges ved elektronisk stævning (se "Betalingspåbudsprocedurer — Finland").

1.3 Blanketter

Den eneste nationale blanket er en blanket til meddelelse af, at man agter at appellere førsteinstansrettens afgørelse. Visse retter har udarbejdet blanketter til specifikke formål. Der er normalt tale om stævninger og svarskrifter. Det er ikke obligatorisk at anvende disse blanketter.

Elektroniske stævninger om ubestridte krav kan indgives ved hjælp af en elektronisk formular (se "Betalingspåbudsprocedurer — Finland").

1.4 Retlig bistand

Justitskontorerne tilbyder om nødvendigt rådgivning om proceduremæssige spørgsmål.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Hvis kravet er ubestridt, er det ikke nødvendigt at fremlægge beviser. Hvis der udelukkende anvendes skriftlig forhandling, vil kun skriftlige beviser blive taget i betragtning. Der findes ingen særlige bestemmelser om, at der gælder specifikke regler for bevisoptagelse i forbindelse med mindre krav.

1.6 Skriftlig procedure

Det er muligt at afgøre en sag uden mundtlig forhandling, dvs. alene på grundlag af skriftlige dokumenter. Sager om ubestridte krav behandles altid på denne måde. Tvister kan afgøres udelukkende på grundlag af det skriftlige materiale, hvis sagen er af en sådan karakter, at det ikke kræves mundtlig forhandling, og hvis ingen af de berørte parter modsætter sig, at sagen afgøres ved skriftlig forhandling.

1.7 Dommens indhold

Der er ingen særlige bestemmelser om indholdet af domme vedrørende mindre krav.

1.8 Refusion af udgifter

Hovedreglen er, at den tabende part skal betale alle rimelige sagsomkostninger, som modparten har afholdt i forbindelse med sagen. Der er dog grænser for, hvor stort et beløb der kan godtgøres i sager om ubestridte krav og husleje. I disse sager fremgår det højeste beløb, som sagsøger i tilfælde af medhold kan få godtgjort hos sagsøgte, af en tabel, der er fastsat ved dekret.

1.9 Klagemulighed

Sagens karakter er ikke afgørende for retten til at indgive appel. Appelproceduren er den samme i alle sager. Hvis man vil appellere førsteinstansrettens afgørelse, skal man gøre opmærksom herpå inden for en nærmere fastsat frist, og appellen rettes til appeldomstolen (hovioikeus).

Sidste opdatering: 19/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.