Småkrav

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Hvis der er tale om et mindre krav, kan det gøres gældende via indgivelse af en stævning til en af de lokale afdelinger af byretterne (chambre de proximité des tribunaux judiciaires) eller til ”beskyttelsesretten” (juges des contentieux de la protection) i henhold til retsplejelovens artikel 756 (code de procédure civile).

Proceduren er mundtlig, men parterne kan fremsætte skriftlige bemærkninger, hvis de ønsker det.

I stævningen kan det anføres, at sagsøgte har givet samtykke til, at sagen kan behandles, uden at der berammes et retsmøde, jf. retsplejelovens artikel 757. Det fremgår endvidere af retsplejelovens artikel 828, at parterne når som helst har adgang til udtrykkeligt at give samtykke til, at sagen behandles uden retsmøde. Denne procedure uden retsmøde har været gældende siden den 1. januar 2020 og er inspireret af den europæiske småkravsprocedure.

Justitskontoret indkalder parterne til et retsmøde ved anbefalet brev, hvor der skal kvitteres for modtagelse. Hvis sagsøgte ikke har modtaget dette brev, kan retten opfordre sagsøgeren til at lade det forkynde af en stævningsmand.

Før sagen anlægges, skal parterne have forsøgt at bilægge tvisten udenretsligt ved mægling eller på anden vis, idet retten i modsat fald afviser stævningen af egen drift.

Der er ikke advokattvang. Parterne kan lade sig repræsentere af deres ægtefælle, samlever, den person, som de har indgået en civil solidaritetspagt (PACS) med, deres forældre, direkte slægtninge eller slægtninge i sidelinjen eller personer, som de har ansat.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Kravet må ikke overstige 5 000 EUR, og det skal henhøre under byrettens eller ”beskyttelsesrettens” kompetence, jf. ovenfor.

1.2 Anvendelse af proceduren

1.3 Blanketter

Der findes en formular til brug for indbringelse af sagen for retten.

Formularen CERFA nr. 11764*08 findes på den franske borgerservices websted og kan fås på alle justitskontorer ved distriktsdomstolene (Services d’Accueil Unique du Justiciable) og på webstedet Justice.fr.

1.4 Retlig bistand

Eftersom der er tale om en forenklet procedure, der vedrører beløb på højst 5 000 EUR, og sagen behandles af en enkelt dommer, medmindre parterne er enige om, at afholdelse af et retsmøde ikke er nødvendigt, er der ikke adgang til retshjælp. Parterne kan imidlertid blive bistået eller repræsenteret af en advokat, bl.a. hvis de har anmodet om bistand efter bestemmelserne om retshjælp.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Bestemmelserne om bevismidler er de samme som i almindelige borgerlige sager.

1.6 Skriftlig procedure

Bortset fra de tilfælde, hvor parterne er enige om, at sagen kan behandles uden afholdelse af retsmøde, kan disse sager ikke udelukkende undergives skriftlig behandling.

1.7 Dommens indhold

De gældende regler for dommen er de samme som for den almindelige procedure.

1.8 Refusion af udgifter

Det er de almindelige regler, der finder anvendelse i disse sager. Eftersom der i disse sager i princippet ikke er krav om, at man udpeger en advokat eller møder ved en rettergangsfuldmægtig, er sagsomkostningerne lavere.

1.9 Klagemulighed

Som følge af beløbsstørrelserne for sådanne krav, findes der ikke nogen appelmulighed. Der kan kun rejses en indsigelse (hvis sagsøgte ikke har modtaget indkaldelsen til retsmødet) eller iværksættes en kassationsappel (hvis sagsøgte har modtaget indkaldelsen).

Relevante links

Justitsministeriets (Ministère de la Justice) websted

Legifrance-webstedet

Sidste opdatering: 12/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.