Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Småkrav

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

I Frankrig findes der en forenklet småkravsprocedure, som anvendes ved byretten (tribunal d'instance), og som går under betegnelsen "erklæring til justitskontoret". Proceduren er omfattet af bestemmelserne i artikel 843 og 844 i den civile lovbog. Proceduren indledes med en mundtlig eller skriftlig erklæring, der fremsættes over for eller fremsendes til den kompetente domstol. Justitskontoret indkalder parterne til et retsmøde ved anbefalet brev, hvor der skal kvitteres for modtagelse. Under retsmødet vil dommeren forsøge at få parterne til at indgå forlig og kan med deres samtykke udpege en mægler. Hvis der ikke kan indgås forlig, går sagen videre. Der er ikke advokattvang. Parterne kan lade sig repræsentere af deres ægtefælle, samlever, den person, som de har indgået en civil solidaritetspagt (PACS) med, deres forældre, direkte slægtninge eller slægtninge i sidelinje eller personer, som de har ansat.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Kravet må ikke overstige 4 000 EUR og hører under byretten.

1.2 Anvendelse af proceduren

Erklæringen til justitskontoret er valgfri.

Erklæringen til justitskontoret kan ikke ændres til en retssag, for hvis kravet overstiger 4 000 EUR eller ikke henhører under byretten, bør sagen indbringes for den retsinstans, som er kompetent i henhold til de almindelige procedurer.

1.3 Blanketter

Formularen er ikke obligatorisk, da erklæringen til justitskontoret kan fremsættes mundtligt. Der findes imidlertid en formular for indbringelse af sagen for retten.

Formularen CERFA nr. 11764*08 findes på den franske borgerservices websted og kan fås på alle justitskontorer ved distriktsdomstolene og på webstedet https://www.justice.fr/.

1.4 Retlig bistand

Eftersom der er tale om en forenklet procedure, der vedrører beløb på højst 4 000 EUR, og sagen behandles af dommeren, indeholder lovgivningen ingen bestemmelser om retshjælp. Parterne kan imidlertid blive bistået eller repræsenteret af en advokat, bl.a. hvis de har anmodet om bistand i henhold til bestemmelserne om retshjælp.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Bestemmelserne om bevismidler er de samme som ved den almindelige procedure.

1.6 Skriftlig procedure

Der findes ingen rent skriftlig procedure i forbindelse med den forenklede procedure.

1.7 Dommens indhold

De gældende regler for dommen er de samme som for den almindelige procedure.

1.8 Refusion af udgifter

De gældende regler er de samme som for andre procedurer. Eftersom denne procedure ikke kræver, at man udpeger en advokat eller har partsrepræsentation, er de dermed forbundne omkostninger lavere.

1.9 Klagemulighed

Som følge af beløbsstørrelserne for sådanne krav, findes der ikke nogen appelmulighed. Dommen kan kun afvises eller henvises til kassation.

Relevante links

Justitsministeriets (Ministère de la Justice) websted

Legifrance-webstedet

Sidste opdatering: 09/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.