Småkrav

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Findes der i Grækenland en særlig procedure for behandling af mindre sager (det vil sige en forenklet procedure, der finder anvendelse på krav, der ligger under en bestemt beløbsmæssig grænse, eller på visse typer af sager uden hensyn til sagens værdi)?

I retsplejeloven (kapitel 13, artikel 466 til 469) er der specialbestemmelser om behandling af sager af mindre værdi.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

De særlige bestemmelser om sager af mindre værdi finder anvendelse:

  1. hvis sagen henhører under byrettens (eirinodikeio) kompetence og vedrører krav vedrørende løsøre, der ikke overstiger 5 000 EUR, og
  2. hvis sagens genstand overstiger 5 000 EUR, og fordringshaveren angiver, at han vil stille sig tilfreds med et beløb under 5 000 EUR i stedet for at få den pågældende løsøregenstand tilkendt. I givet fald dømmes sagsøgte til enten at betale enten det beløb, der er fremsat krav om, eller det beløb, som retten når frem til i dommen.

1.2 Anvendelse af proceduren

Proceduren er obligatorisk.

Retten eller parterne kan ikke behandle en sag om mindre krav efter den almindelige procedure.

1.3 Blanketter

For nuværende afventes det dekret, hvorved de relevante standardformularer indføres.

1.4 Retlig bistand

Er der adgang til bistand i forbindelse med en retssag (fra dommerkontorets eller rettens side) for personer, der ikke er repræsenteret af en advokat? I bekræftende fald, i hvilket omfang?

Parterne kan selv møde op i retten eller lade sig repræsentere af en advokat.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Er reglerne om bevisførelse mere lempelige i en sådan sag set i forhold til den almindelige procedure? I bekræftende fald, hvad går disse regler så ud på, og i hvilket omfang medfører de en lempelse?

Retten kan inden for rammerne af den forenklede procedure fravige de processuelle regler og tage hensyn til dokumentation, der ikke opfylder de lovbestemte krav.

1.6 Skriftlig procedure

Stævningen indgives til byretten. Den skal indeholde

  1. en klar sagsfremstilling, der berettiger sagsanlægget,
  2. en præcis beskrivelse af tvistens genstand og
  3. en specifik påstand.

1.7 Dommens indhold

 

1.8 Refusion af udgifter

Omkostningerne erstattes ikke.

1.9 Klagemulighed

Afgørelser vedrørende mindre krav kan ikke appelleres.

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.