Småkrav

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Ud over den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæiske småkravsprocedure (og artikel 598-602 i lov CXXX af 2016 om den civile retsplejelov om spørgsmål, der ikke er omfattet af forordningen) har gældende ungarsk lov ikke omfattet nogen særlig procedure for småkrav siden den 1. januar 2018. Småkrav var tidligere omfattet af lov III af 1952 om den civile retsplejelov. Den lov blev imidlertid ophævet ved lov CXXX af 2016 om den civile retsplejelov, med virkning fra den 1. januar 2018. Det betyder, at der siden den 1. januar 2018 ikke har fandtes specifikke regler gældende for småkrav i den civile retspleje. Som følge heraf er det de generelle regler, der gælder for håndhævelse i forbindelse med småkrav. Procedurer, som blev indledt før den 1. januar 2018, behandles i overensstemmelse med den forhenværende lov III af 1952 om den civile retsplejelov. Nedenstående oplysninger er således kun relevante for sager, som endnu ikke er afsluttet, og som blev indledt før den 1. januar 2018.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Småkravsproceduren er tilgængelig for proceduren til inddrivelse af fordringer, der ikke overstiger 1 mio. HUF, og som indledes som følge af en indsigelse mod et betalingspåkrav, eller som følger en betalingspåkravsprocedure, dvs. når

a) anmodningen om udstedelse af et betalingspåkrav afvises af notaren ex officio, og sagsøgeren efterfølgende indbringer klagen for domstolen med henblik på at gøre sin fordring gældende

b) notaren træffer afgørelse om at afslutte betalingspåkravsproceduren, og sagsøgeren efterfølgende indbringer klagen for domstolen med henblik på at gøre sin fordring gældende.

1.2 Anvendelse af proceduren

Proceduren anvendes af distriktsdomstolene (járásbíróság).

1.3 Blanketter

Der findes ikke nogen formular til indgivelse af stævninger, men til betalingspåkravsprocedurer, som ligger forud for sådanne stævninger — under notarernes kompetence — findes der en formular på webstedet for den ungarske notarforening samt på notarkontorer.

1.4 Retlig bistand

Det er muligt at få hjælp. For at sikre at de kan håndhæve deres rettigheder, vil fysiske personer, hvis indkomst og økonomiske situation betyder, at de ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne, på anmodning blive helt eller delvist fritaget for betaling af disse omkostninger. Ifølge lov om gebyrer kan parterne også være berettiget til dispensation med hensyn til retsgebyr (fritagelse for gebyret eller udsættelse af betalingen), og trængende personer er berettiget til at antage en juridisk repræsentant eller advokat efter bestemmelserne i lov om retshjælp, hvis det er nødvendigt for at håndhæve deres rettigheder effektivt.

1.5 Regler for bevisoptagelse

I procedurer, som indledes som følge af en indsigelse mod et betalingspåkrav, underretter retten sagsøgte om de faktiske omstændigheder og beviser, som sagsøger har fremlagt, senest i indkaldelsen til retsmødet. Parten skal fremlægge beviser senest på retsmødets første dag. Som undtagelse til denne regel kan parten fremlægge beviser på et hvilket som helst tidspunkt under sagen, hvis modparten giver sit samtykke dertil, eller hvis parten påberåber sig faktiske omstændigheder eller beviser, endelige retsafgørelser eller andre forvaltningsafgørelser i sin bevisførelse, som af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende part, er kommet til dennes kundskab efter udløbet af fristen for fremlæggelse af beviser, eller som denne blev informeret om efter denne frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende, og hvis parten fremlægger fyldestgørende dokumentation herfor.

Hvis der foretages ændringer i stævningen, eller der fremsættes et modkrav, kan parten fremlægge relevante beviser, når ændringerne foretages (modkravet fremsættes), hvorimod det i forbindelse med indsigelser mod modregningskrav er muligt at fremlægge beviser samtidig med indgivelsen af indsigelsen. Retten skal se bort fra eventuelle beviser, der fremlægges i strid med disse bestemmelser. I alle andre henseender gælder de generelle regler om bevisførelse.

1.6 Skriftlig procedure

Retten gennemfører desuden et retsmøde.

1.7 Dommens indhold

De generelle regler finder anvendelse på dommens indhold, dog således at parterne skal informeres efter konklusionen om de elementer, der skal indgå i en appel, samt de retslige konsekvenser af at udelade disse elementer.

1.8 Refusion af udgifter

Som hovedregel gælder princippet om, at taberen betaler.

1.9 Klagemulighed

Muligheden for appel er begrænset i flere henseender, hvoraf den væsentligste er, at kun appeller kun kan indgives på grundlag af overtrædelse af reglerne for proceduren i første instans eller ukorrekt anvendelse af den lovgivning, der ligger til grund for pådømmelsen af sagens realitet. De generelle regler finder anvendelse på indgivelse af appeller og fristerne for appeller. Appeller skal indgives til den ret, som har truffet en afgørelse i første instans, senest 15 dage efter forkyndelse af dommen, og de vil blive behandlet af den kompetente regionale ret (törvényszék).

Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.