Småkrav

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Ja, der findes en sådan procedure i henhold til irsk lov som en alternativ metode til indledning af et mindre, civilt krav. (Jf. procesreglerne for District Court (Small Claims Procedure) af 1997 og 1999). Denne service tilbydes af dommerkontoret under District Courts og har til formål at behandle forbrugerkrav billigt og uden medvirken af en advokat. Det er også muligt at indlede en sag om et krav af mindre værdi (dvs. visse krav op til en værdi af 2 000 EUR) via internettet.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Følgende typer krav er omfattet af småkravsproceduren:

i) et krav vedrørende varer eller tjenesteydelser købt hos en erhvervsdrivende til privat brug (forbrugerkrav)

ii) et krav vedrørende mindre skader på ejendom (men ikke personskader)

iii) et krav vedrørende manglende tilbagebetaling af et depositum for visse lejede ejendomme. F.eks. en feriebolig eller et værelse eller en lejlighed i en ejendom, hvor ejeren også bor, forudsat at kravet ikke overstiger 2 000 EUR.

Krav vedrørende sager i forbindelse med krav mod udlejer/lejer eller i forbindelse med lejeboliger, som ikke er omfattet af småkravsproceduren, kan indbringes for huslejenævnet: Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O'Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Websted: Hjem

Følgende krav er ikke omfattet af småkravsproceduren:

i) en aftale om afbetalingskøb

ii) et brud på en leasingaftale

iii) gæld.

1.2 Anvendelse af proceduren

For at forbrugeren kan benytte proceduren skal vedkommende have købt varerne eller tjenesteydelserne hos en erhvervsdrivende til privat brug. Siden januar 2010 har proceduren også været tilgængelig i forbindelse med handelskøb. District Court Clerk (justitssekretæren) behandler i sin egenskab af Small Claims Registrar (småkravsregistrator) sager om småkrav. Om muligt vil registrator søge at opnå en mindelig løsning mellem parterne uden et retsmøde. Hvis der ikke kan findes en løsning, vil registrator indbringe kravet for District Court.

Fordringshaver skal være sikker på navn og adresse på den person eller det selskab, som vedkommende ønsker at fremsætte sit krav over for. Hvis det drejer sig om et selskab, skal det registrerede navn angives nøjagtigt. Disse oplysninger skal være korrekte for at gøre det muligt for fogeden at fuldbyrde retskendelsen.

Hvis småkravsregistrator modtager en meddelelse fra modparten om anfægtelse af kravet eller fremsættelse af et modkrav, vil registrator kontakte fordringshaver og sende vedkommende en kopi af modpartens svar eller reaktion på kravet. Registrator kan høre og forhandle med begge parter med henblik på at opnå en aftale.

Hvis modparten anerkender kravet, skal vedkommende meddele registrators kontor dette ved at returnere en formular med Notice of Acceptance of Liability (meddelelse om anerkendelse af ansvarspådragelse). Hvis modparten ikke svarer, vil kravet automatisk blive behandlet som ubestridt. District Court vil herefter afsige en kendelse til fordel for fordringshaver (uden at denne behøver at møde for retten) om det krævede beløb og bestemme, at det skal erlægges inden udløbet af en kort frist.

1.3 Blanketter

Småkravsregistrator udleverer et ansøgningsskema til fordringshaver, eller denne downloader det selv fra Courts Services websted på https://www.courts.ie/

1.4 Retlig bistand

Da formålet med småkravsproceduren er at behandle forbrugerkrav billigt uden at inddrage en rådgivende advokat, er juridisk bistand eller rådgivning almindeligvis unødvendig ved denne type krav.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Hvis sagen kommer for retten, skal parterne møde for District Court til retsmødet. Sagen føres for åbne døre som en del af et normalt retsmøde i District Court. Når sagen kommer for, vil registrator indkalde fordringshaver som vidne, således at denne kan afgive vidneforklaring. Vidneforklaring aflægges under ed eller samvittighedserklæring, og modparten kan krydsforhøre fordringshaver om forhold, der vedrører kravet. Modparten får også lejlighed til at aflægge vidneforklaring. Hvert vidne kan krydsforhøres af modparten eller af en eventuel juridisk repræsentant. Parterne har også ret til at indkalde vidner eller fremlægge vidneerklæringer, men de vil ikke kunne få dækket de omkostninger, der er forbundet hermed, idet proceduren ikke er beregnet til at dække sådanne udgifter, men derimod til at fremme sagsanlæg om småkrav på en forholdsvis billig måde.

1.6 Skriftlig procedure

Hvis sagen ikke afgøres i mindelighed af småkravsregistrator, skal fordringshaver til retsmødet medbringe dokumentation til støtte for sit krav, f.eks. relevante breve, kvitteringer eller fakturaer. Derudover får begge parter lejlighed til at aflægge mundtlig vidneforklaring og kan krydsforhøres.

1.7 Dommens indhold

Hvis fordringshaver får medhold, vil District Court herefter afsige en kendelse til fordel for fordringshaver om det krævede beløb og bestemme, at dette skal erlægges inden udløbet af en kort frist.

1.8 Refusion af udgifter

Selv om parterne kan vælge at antage en rådgivende advokat, er de ikke berettigede til at få dækket omkostningerne hertil hos modparten, selv om de måtte få medhold i retten. Meningen med småkravsproceduren er at fremme behandlingen af et krav uden inddragelse af rådgivende advokater (solicitor) eller procederende advokater (barrister).

1.9 Klagemulighed

Både fordringshaveren og modparten har ret til at appellere en kendelse fra District Court til Circuit Court. Circuit Court kan træffe afgørelse om dækning af sagsomkostningerne, men det er en afgørelse, som den enkelte dommer i Circuit Court træffer.

Tilknyttede links

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.