Den originale sprogudgave af denne side litauisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Småkrav

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Kapitel XXIV i del IV i Litauens civile retsplejelov (Civilinio proceso kodeksas) fremsætter den nationale småkravsprocedure.

Mindre europæiske krav bliver behandlet i henhold til Europa-Parlamentets og det Europæiske Råds forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007, som fastsætter en europæisk småkravsprocedure, og europæiske småkravssager bliver behandlet i henhold til de generelle regler for tvistbilæggelsessager, med de undtagelser fremsat i Litauens lov som gennemfører EU's og international lovgivning, der regulerer civile sager (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Den nationale småkravsprocedure er gældende for monetære krav på op til LTL 5.000 (ca. EUR 1.450).

Den europæiske småkravsprocedure er gældende for civilretlige krav, der ikke overstiger EUR 2.000. Proceduren gælder ikke for sager vedrørende fysiske personers status eller retsevne; rettigheder til ejendom, der opstår fra et formueforhold mellem ægtefæller, underholdspligter, testamenter og arv, konkurs, sager vedrørende opløsning af insolvente selskaber eller andre juridiske personer, socialforsikring, voldgift, ansættelsesret, forpagtninger af fast ejendom, med undtagelse af søgsmål vedrørende monetære krav, og overtrædelser af privatlivets fred og rettigheder vedrørende personligheder, herunder injurier.

1.2 Anvendelse af proceduren

Proceduren har været gældende siden 1. januar 2009. Europæiske småkravssager bliver behandlet af distriktsdomstole i henhold til reglerne for territorial kompetence fastlagt i Litauens civile retsplejelov, dvs. byernes eller distrikternes distriktsdomstole.

I de tilfælde, som er specificeret i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 861/2007, skal domstolen informere andrager/sagsøgte, om at han/hun er berettiget til at indgive et krav/modkrav ikke senere end inden for 14 dage fra modtagelse af domstolens meddelelse, i overensstemmelse med kravene fremsat i Litauens civile retsplejelov. Hvor andrager/sagsøgte ikke indgiver et korrekt udført krav/modkrav til domstolen inden for tidsfristen angivet i stk. 1 i denne artikel, anses ansøgningen for ikke at være blevet indgivet og returneres til andrager/sagsøgte via en retskendelse. En separat appel kan indgives mod en sådan kendelse.

1.3 Blanketter

Formularerne tilvejebringes af domstolene eller downloades fra National Courts Administrations websted http://www.teismai.lt/en/ og webstedet for retstjenester https://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Retlig bistand

Tilstedeværelsen af en retlig repræsentant/advokat er ikke obligatorisk. Domstolene yder assistance til at udfylde formularerne, men informerer ikke om et kravs realitet.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Indsamling af bevismateriale er reguleret af kapitel XIII i del II i den civile retsplejelov.

1.6 Skriftlig procedure

I henhold til den nationale småkravsprocedure kan domstolen, som behandler en sag, selv bestemme formularen og proceduren for behandling af sagen. En mundtlig høring kan finde sted, hvor mindst én part har indgivet en sådan anmodning. I henhold til en skriftlig procedure bliver sagens involverede personer ikke indstævnet og deltager ikke i retsmødet. Sagens involverede personer meddeles om en skriftlig procedure i overensstemmelse med artikel 133, stk. 3, i den civile retsplejelov. Hvis en sag bliver behandlet på realiteten i henhold til en skriftlig procedure, bekendtgøres datoen, tidspunktet og stedet for retsmødet samt domstolens sammensætning på et særligt websted (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) mindst syv dage inden datoen for retsmødet, med undtagelse af sager specificeret i retsplejeloven, hvor parterne underrettes i henhold til en anden procedure. Førnævnte oplysninger udleveres også af retskontoret.

1.7 Dommens indhold

I henhold til den nationale småkravsprocedure skal domstolens beslutning have en indledning og konklusion og fremsætte en kort fremstilling af grundene.

1.8 Refusion af udgifter

Et retsgebyr (žyminis mokestis) på beløbet fremsat i artikel 80, stk, 1, nr. 1, i Litauens civile retsplejelov opkræves ved mindre krav. Det udgør i alt 3 % af fordringens beløb, men ikke mindre end LTL 50.

1.9 Klagemulighed

Lovens artikel 29 foreskriver, at litauiske domstoles beslutninger vedtaget i henhold til den europæiske småkravsprocedure kan ankes. Appelproceduren er reguleret af artikel 301-333 i den litauiske civile retsplejelov. I overensstemmelse med artikel 307, stk. 1, i retsplejeloven, hvor der eksisterer grunde til en appel, kan en appel indgives inden for 30 dage fra datoen for domstolsafgørelsen.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.