Småkrav

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Kapitel XXIV i del IV i Litauens civile retsplejelov (Civilinio proceso kodeksas) indeholder regler om den nationale småkravsprocedure.

Småkrav behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Europæiske småkrav behandles efter de almindelige regler, undtagen i tilfælde, hvor EU-retten ikke finder anvendelse, eller de litauiske domstole ikke har kompetence til at behandle sagen i medfør af reglerne om international procesret.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Den nationale småkravsprocedure finder ligesom den europæiske småkravsprocedure anvendelse på pengekrav op til 2 000 EUR.

Den europæiske småkravsprocedure er gældende for civilretlige krav, der ikke overstiger 2 000 EUR. Proceduren vedrører ikke fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, ejendomsrettigheder, der udspringer af formueforholdet mellem ægtefæller, underholdspligt samt arv efter loven eller testamente, konkurs, sager vedrørende opløsning af insolvente selskaber eller andre juridiske personer, socialforsikring, voldgift, ansættelsesret, forpagtninger af fast ejendom, med undtagelse af pengekrav, og krænkelser af privatlivets fred og personers rettigheder, herunder injurier.

1.2 Anvendelse af proceduren

Proceduren har været gældende siden 1. januar 2009. Europæiske småkravssager bliver behandlet af distriktsretterne efter reglerne for stedlig kompetence i Litauens civile retsplejelov, dvs. byretterne eller distriktsretterne.

I de tilfælde, som er omhandlet i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 861/2007, skal retten informere sagsøger (sagsøgte), om at vedkommende er berettiget til at fremsætte et krav (modkrav) senest 14 dage efter rettens meddelelse i overensstemmelse med reglerne i Litauens civile retsplejelov. Hvis sagsøger (sagsøgte) ikke fremsætter et krav ledsaget af behørig dokumentation inden for den frist, der er angivet i bestemmelsens stk. 1, afvises anmodningen og returneres til sagsøgeren (sagsøgte). En separat appel kan indgives mod en sådan kendelse.

1.3 Blanketter

De relevante formularer er tilgængelige ved domstolene og på portalen for elektroniske tjenesteydelser leveret af de litauiske domstole.

1.4 Retlig bistand

Det er ikke nødvendigt at lade sig repræsentere af en advokat eller en anden rettergangsfuldmægtig. Domstolene yder bistand ved udfyldelsen af de relevante dokumenter, men vejleder ikke om sagens realitet. De aktører, der har til opgave at yde den umiddelbare retshjælp, der garanteres af staten, yder sagens parter den praktiske bistand og de oplysninger, der er angivet i artikel 11, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 861/2007.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Tilvejebringelse af bevismateriale er reguleret i kapitel XIII i del II i den civile retsplejelov.

1.6 Skriftlig procedure

Ifølge den nationale småkravsprocedure kan den kompetente ret selv fastlægge sagens formalitet og den nærmere fremgangsmåde i sagen. Der berammes et retsmøde, hvis mindst én part har indgivet en begæring herom. Behandles sagen i form af en skriftlig procedure, bliver de berørte parter ikke indkaldt til et retsmøde og deltager i øvrigt ikke i sagens behandling. Sagens parter får meddelelse om den skriftlige procedure i overensstemmelse med artikel 133, stk. 3, i den civile retsplejelov. Hvis en sag behandles i form af en skriftlig procedure, offentliggøres dato, tid og sted for sagens behandling, samt rettens sammensætning på et dertil indrettet websted senest syv dage før sagens behandling, bortset fra tilfælde hvor parterne modtager en anden meddelelse som omhandlet i retsplejeloven. Disse oplysninger kan også fås på dommerkontoret.

1.7 Dommens indhold

Ifølge den nationale småkravsprocedure træffer retten en afgørelse, der består af en indledning, en konklusion og en kort angivelse af præmisserne.

1.8 Refusion af udgifter

Der skal betales en retsafgift for behandlingen af sager om småkrav svarende til en fjerdedel af kravets værdi, jf. den civile retsplejelovs artikel 80, stk. 1, nr. 6 (dog minimum 10 EUR).

1.9 Klagemulighed

I artikel 29 er det foreskrevet, at litauiske domstoles afgørelser, der er truffet inden for rammerne af den europæiske småkravsprocedure, kan appelleres. Reglerne om appelsager er fastsat i artikel 301-333 i den litauiske civile retsplejelov. Det fremgår af artikel 307, stk. 1, i den civile retsplejelov, at en appel kan iværksættes inden 30 dage efter dommens afsigelse, såfremt betingelserne for at appellere afgørelsen er opfyldt.

Sidste opdatering: 22/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.