Småkrav

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Den specifikke småkravsprocedure reguleres i kapitel 380 i Maltas lovsamling (Small Claims Tribunal Act, lov om ret, der behandler småkrav) og i afledt lovgivning 380.01, 380.02 og 380.03.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Denne ret [Tribunal għal Talbiet Żgħar] har kun kompetence til at behandle og træffe afgørelse i sager om pengekrav, der ikke overstiger 5 000 EUR.

1.2 Anvendelse af proceduren

Sagen indledes ved, at sagsøger udfylder den nødvendige blanket, indgiver sin stævning til rettens justitskontor, betaler gebyret og anmoder retten om at forkynde stævningen for sagsøgte. Sagsøgte har 18 dage til at indgive sit svarskrift efter forkyndelsen af stævningen. Det er også muligt at fremsætte et modkrav. Hvis sagsøgte mener, at en anden person bør betale sagsøgers krav, skal vedkommende nævne denne person. Justitssekretæren meddeler derefter parterne tid og sted for retsmødet. Den uafhængige dommer (adjudicator) regulerer sagsbehandlingen i retten og sikrer, at den gennemføres i overensstemmelse med billighedsprincippet. Adjudicator sikrer, at sagen i videst muligt omfang behandles og afgøres samme dag, og at der ikke skal afholdes mere end ét retsmøde. Adjudicator tilvejebringer oplysninger efter eget valg og er ikke bundet af reglerne for bedste bevismateriale eller vedrørende andenhånds vidneudsagn, hvis vedkommende er overbevist om, at det forelagte bevismateriale er tilstrækkelig pålideligt til, at han/hun kan nå frem til en konklusion i den foreliggende sag. Adjudicator skal så vidt muligt afholde sig fra at anmode om erklæringer fra sagkyndige, har samme beføjelser som en lægdommer i en Court of Magistrates (civile sager) og har navnlig beføjelse til at indkalde vidner og tage disse i ed.

1.3 Blanketter

Den part, der fremsætter kravet, udfylder en blanket herom, som findes i First Schedule i afledt lovgivning 380.01 (Small Claims Tribunal Rules). Sagsøgte udarbejder også sit svarskrift ved at udfylde en blanket, der findes samme sted.

1.4 Retlig bistand

Parterne kan bistås af enhver: Det behøver ikke være en advokat eller en advokatfuldmægtig.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Parterne kan afgive forklaring mundtligt, ved fremlæggelse af dokumenter eller begge dele. Et vidne kan indkaldes – senest tre dage før den dato, hvor den pågældende skal afgive forklaring – til at give møde for retten på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt for at afgive vidneforklaring eller fremlægge dokumentation. Hvis et behørigt indkaldt vidne ikke møder op til retsmødet, kan retten bestemme, at den pågældende skal anholdes og transporteres til et retsmøde, som afholdes på en anden dato.

1.6 Skriftlig procedure

Stævning og svarskrift fremlægges skriftligt. Bevismateriale kan være f.eks. dokumenter. Det er dog obligatorisk at møde op i retten på de datoer, som denne bestemmer.

1.7 Dommens indhold

Adjudicator anfører i sin afgørelse, hvad vedkommende især har lagt til grund for sin afgørelse. I afgørelsen fordeler han/hun også sagens omkostninger.

1.8 Refusion af udgifter

Adjudicator skal altid fastsætte de omkostninger, som hver part skal betale. Medmindre specielle forhold taler imod det, skal den part, som dommen går imod, betale omkostningerne for den part, der får medhold i sagen. Omkostningerne begrænses til de faktiske, direkte omkostninger, som er afholdt i forbindelse med sagen af den part, der får medhold i sagen. Er der tale om et grundløst krav eller unødig trætte, kan retten bestemme, at sagsøger skal betale en bøde til sagsøgte på mindst 250 EUR og højst 1 250 EUR, og denne sanktion pålægges som en civilretlig fordring.

1.9 Klagemulighed

Rettens afgørelse kan appelleres til Court of Appeal, Inferior Jurisdiction (appelret, underinstans). Dette skal registreres på justitskontoret og skal ske, senest 20 dage efter at adjudicator har truffet sin afgørelse.

Sidste opdatering: 14/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.