På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Småkrav

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Der findes en procedure for mindre krav i Nordirland. Småkravsretterne har til formål uformelt at afgøre sager om mindre krav i County Court, som regel uden behov for at lade sig repræsentere ved en sagfører.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Småkravsproceduren kan generelt anvendes, når pengebeløbet eller værdien af goderne ikke overstiger 3 000 GBP. Der er dog visse former for krav, som proceduren ikke kan anvendes på, f.eks. krav i forbindelse med personskade, bagvaskelse eller injurier, arv eller livrenter, ejendomsret til jord, ægtefællers ejendomsforhold og trafikulykker.

1.2 Anvendelse af proceduren

Proceduren er frivillig, og dommeren har skønsbeføjelse til i visse tilfælde at henvise begæringen til County Court.

1.3 Blanketter

Lovgivningen for County Courts, The County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225], indeholder de formularer, der skal anvendes under småkravsproceduren. Formularerne skal anvendes ved sagens anlæg, bestridelse af krav og vedkendelse af ansvar. Der findes også en formular til begæring om en udeblivelsesdom samt en formular til begæring om tilsidesættelse af en dom.

1.4 Retlig bistand

Småkravsproceduren er udformet med henblik på at være uformel. Retsembedsmændene vil kunne bistå med udfyldelsen af de nødvendige formularer og forklare procesforløbet. De kan dog ikke give juridisk rådgivning.

Sagsparter kan også få bistand ved at henvende sig til det særlige kontor for rådgivning til borgerne, Citizens' Advice Bureau, eller et af forbrugerrådgivningscentrene.

Hvis en sagspart har et handicap, der gør det vanskeligt at anlægge sag eller kommunikere, bør vedkommende kontakte den pågældende rets kundeservice, som vil kunne være yderligere behjælpelig.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Småkravsretterne er uformelle, hvorfor de strenge regler om bevisoptagelse ikke finder anvendelse. Det står derfor retten frit at vælge den fremgangsmåde ved retsmødet, som den finder rimelig. Alle sagsparter skal under forbehold for retlig indsigelse indvilge i at blive udspurgt af dommeren under ed.

1.6 Skriftlig procedure

Hvis der ikke gøres indsigelse i sagen, og det drejer sig om et på forhånd givet beløb, kan kravet behandles uden retsmøde udelukkende på grundlag af skriftlig dokumentation. Dette kaldes en udeblivelsesdom (default judgement).

1.7 Dommens indhold

Dommeren afsiger sædvanligvis sin afgørelse mundtligt med en kort begrundelse. Dommeren kan imidlertid også vælge at afgive en skriftlig afgørelse.

1.8 Refusion af udgifter

Der er begrænsninger for omkostningsgodtgørelsen. På nuværende tidspunkt kan dommeren pålægge en part at godtgøre følgende omkostninger:

  • retsgebyrer og
  • udgifter til udtalelser fra sagkyndige.

Hvis en af parterne har udvist urimelig adfærd, kan dommeren pålægge denne part at betale sagsomkostningerne. Hvis sagen oprindeligt blev anlagt ved County Court, kan dommeren træffe afgørelse om godtgørelse af de pågældende omkostninger.

1.9 Klagemulighed

Hvis den tabende part var til stede eller repræsenteret ved retsmødet kan der kun ankes ved at anmode dommeren om at angive årsagerne til hans afgørelse og ansøge High Court om at afgøre, om dommerens afgørelse er lovteknisk korrekt.

Hvis den tabende part ikke var til stede eller repræsenteret ved retsmødet, og hvis vedkommende tager kontakt til småkravskontoret, vil den tabende part efter afsigelsen af kendelsen eller dommen, hvis han angiver, at han ikke har fået begæringen eller ikke har fået den tidsnok til at besvare den, eller enhver anden årsag til, at han ikke svarede i tide, blive tilrådet at indgive begæring om tilsidesættelse af kendelsen. Den vindende part får tilsendt en kopi af begæringen med opfordring til at svare skriftligt inden 14 dage. Dommeren kan efter at have undersøgt begæringen og eventuelle svar dernæst:

  • enten beslutte, at der er gyldig grund til det manglende svar og måske tilsidesætte kendelsen uden noget retsmøde eller give sine anvisninger til, hvordan sagen bør videreføres. Parterne får fra småkravskontoret meddelelse om enhver beslutning, som dommeren måtte træffe,
  • eller fastsætte en dato for et retsmøde om begæringen om tilsidesættelse. Parterne modtager meddelelse om datoen og opfordring til at give møde. Småkravskontoret tilsender også parterne kopi af enhver beslutning, som dommeren måtte træffe efter at have behandlet en begæring af denne type.

Hvis postvæsenet returnerer den tabende parts dokumenter til småkravskontoret, og det er klart, at han ikke havde kendskab til sagens indledning, vil småkravskontoret anmode dommeren om at tilbagekalde enhver kendelse, han måtte have afsagt, og kontakte den vindende part med henblik på at tilvejebringe yderligere oplysninger, f.eks. skyldnerens nye adresse.

Relevante links

Yderligere oplysninger om procedurerne findes på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service website.

Bistand til handicappede sagsparter

Nogle justitssekretariater har en kundeservice, som kan yde bistand. Hvis dette ikke er tilfældet, kan handicappede rette henvendelse til retsvæsenets oplysningstjeneste, Court Service Information Centre, på tlf. +44 300 200 7812.

Sidste opdatering: 23/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.