Småkrav

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

I national ret findes der to specifikke småkravsprocedurer (fastsat i lovdekret nr. 269/98 af 1. september 1998):

 • særlig foranstaltning til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold, som er en hurtig og forenklet deklarativ procedure (artikel 1-5 i procedurereglerne, der er knyttet som bilag til nr. 269/98)
 • en betalingspåkravsprocedure, som har til formål at gøre et krav eksigibelt, når der er tale om manglende betaling af et mindre beløb (artikel 7-22 i procedureordningen, der er knyttet som bilag til lovdekret nr. 269/98).

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Ovenstående særlige procedurer finder anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Der er tale om et pengekrav (forpligtelse i likvide beholdninger).
 • Kravet er opstået i et kontraktforhold.
 • Dets værdi er på under 15 000 EUR.

1.2 Anvendelse af proceduren

Sagsøgeren kan vælge mellem de procedurer, der er anført i svaret på spørgsmål nr. 1.

1.3 Blanketter

I den særlige procedure til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold stilles der ikke krav om, at pengekravet og indsigelser derimod skal være struktureret, dvs. at påstandene ikke nødvendigvis skal være opdelt i nummererede punkter. Når et krav er underskrevet af en advokat, skal det fremsendes elektronisk ved hjælp af en ad hoc-formular fra det IT-system, som domstolene anvender, medmindre advokaten påpeger en begrundet forhindring herfor. Når et krav er underskrevet af en af parterne, indgives det uden nogen formular og kan fremsendes til retten ved anbefalet brev eller fax.

Et betalingspåkrav skal fremsættes ved hjælp af en ad hoc-formular, der findes på følgende link: Betalingspåkravsprocedure - Portail Citius (mj.pt). Det er obligatorisk at anvende denne formular, både når påkravet er underskrevet af en af parterne, og når det er den pågældende parts advokat, der har underskrevet det.

Betalingspåkravsformularen skal fremsendes elektronisk ved hjælp af det IT-system, som domstolene anvender, når den er underskrevet af en advokat (medmindre denne påpeger en begrundet forhindring herfor). Når det er en af parterne, der har underskrevet formularen, skal den fremsendes i papirformat.

1.4 Retlig bistand

Retshjælpsordningen finder anvendelse på disse sager (f.eks. udpegelse af advokat, betaling af advokatens salær, betaling af retsgebyrer og andre sagsomkostninger) (lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004 om adgang til retlig prøvelse).

For yderligere oplysninger henvises til faktabladet om "Retshjælp".

1.5 Regler for bevisoptagelse

I forbindelse med den særlige procedure til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold sker bevisoptagelsen som følger.

 • Alle beviser fremlægges på et retsmøde.
 • Hvis ikke søgsmålsværdien overstiger 5 000 EUR, må parterne højst indkalde tre vidner hver, og ellers må de hver indkalde fem vidner. De kan under alle omstændigheder højst indkalde tre vidner for hver omstændighed, der skal bevises.
 • Hvis ikke søgsmålsværdien overstiger 5 000 EUR, og parterne ikke har udpeget nogen advokat, eller denne ikke deltager i retsmødet, er det dommeren, der afhører vidnerne.
 • Der gøres aldrig brug af mere end et sagkyndigt vidne.
 • Dommeren kan indhente yderligere beviser, som han eller hun finder nødvendige for en behørig afgørelse af sagen. I så fald kan dommeren opsætte sagen på det mest hensigtsmæssige tidspunkt og med det samme fastsætte en dato for sagens genoptagelse. Retssagen skal være afsluttet senest 30 dage efter opsættelsen.

I forbindelse med betalingspåkravsproceduren gælder følgende:

 • Hvis ikke sagsøgte gør indsigelse efter at være blevet underrettet om betalingspåkravet, finder der ikke nogen bevisoptagelse sted, og den kompetente foged påfører betalingspåkravet påtegningen – Nærværende dokument er eksigibelt.
 • Hvis sagsøgte gør indsigelse, tager betalingspåkravet form af en særlig procedure til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold, og de pågældende regler om bevisoptagelse finder anvendelse.
 • Hvis ikke det er muligt at underrette sagsøgte, udstedes påkravet efter den almindelige procedure med angivelse af sagsøger. I modsat fald sender justitskontoret påkravet tilbage til sagsøger.

1.6 Skriftlig procedure

Betalingspåkravsproceduren er en rent skriftlig procedure, når sagsøgte underrettes om proceduren og ikke gør indsigelse.

I forbindelse med den særlige procedure til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold kan vidner, når der skal afgives vidneforklaring, afgive forklaring skriftligt, hvis de har fået kendskab til omstændighederne under udøvelsen af deres hverv.

I så fald nedfældes vidneforklaringen i et dokument, som dateres og underskrives af vidnet, med angivelse af den omhandlede tvist, de omstændigheder, vidnet har kendskab til, og grundene til, at det har fået kendskab dertil.

1.7 Dommens indhold

I forbindelse med den særlige procedure til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold, hvor der afholdes et retsmøde, afsiges dommen mundtligt, idet den dikteres, så den kan blive ført til protokols, og den ledsages af en kort begrundelse.

I forbindelse med et accepteret betalingspåkrav er der ikke nogen egentlig afgørelse, idet fogeden blot påfører dokumentet fuldbyrdelsespåtegningen.

1.8 Refusion af udgifter

En forholdsmæssig andel af den vindende parts omkostninger afholdes af den tabende part. Dermed kan den vindende part helt eller delvist få godtgjort følgende udgifter: de betalte retsgebyrer, de af den vindende part afholdte udgifter til vidneudsagn, når det ikke er den vindende part, der har anmodet om dette bevismiddel, eller når parten ikke har draget fordel heraf, fogedens honorar og de af denne afholdte udgifter (f.eks. ved fogedens underretning af sagsøgte) og advokatens salær og de af denne afholdte udgifter.

De beløb, der skal godtgøres, fremgår af en begrundelse. Senest fem dage efter den endelige afgørelse fremsender den part, der er berettiget til omkostningsgodtgørelse, denne begrundelse til retten, til den tabende part og til fogeden efter dennes mellemkomst.

Begrundelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • navnet på parten, sagsnummer og advokatens eller fogedens navn
 • de beløb, som den pågældende part har betalt i retsgebyrer
 • de beløb, som den pågældende part har afholdt til dækning af fogedens udgifter
 • de beløb, som er betalt i advokatsalær eller fogedhonorar
 • angivelse af betalingskravet.

Som hovedregel godtgøres omkostningerne direkte af den tabende part til den berettigede part, medmindre andet er fastsat ved lov.

1.9 Klagemulighed

Retsafgørelser truffet i forbindelse med den særlige procedure til inddrivelse af pengekrav i kontraktforhold kan appelleres ved appeldomstolen, hvis søgsmålsværdien overstiger 5 000 EUR, og den appellerede afgørelse betyder, at sagsøgeren går glip af over 2 500 EUR.

Dette er det ordinære retsmiddel. Derudover finder reglerne i national ret vedrørende ekstraordinære retsmidler anvendelse.

I forbindelse med betalingspåkravsproceduren kan der indgives en klage til retten over fogedens afvisning af betalingspåkravet og fogedens afvisning af at påføre dokumentet en fuldbyrdelsespåtegning.

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette faktablad er ikke bindende for kontaktpunktet for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, domstolene eller andre enheder eller myndigheder. Oplysningerne fritager heller ikke brugeren for at gennemlæse de gældende lovtekster, da ændringer heraf ikke nødvendigvis er blevet indført i faktabladet.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.