På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Småkrav

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

I Skotland havde Sheriff Courts frem til den 28. november 2016 en småkravsprocedure, som var en forenklet procedure vedrørende pengekrav på op til 3 000 GBP.

Fra den 28. november 2016 blev der indført en ny form for krav, som betegnes den forenklede procedure (Simple Procedure).

Den næste procedure herover kaldes for Summary Cause (småkravsprocedure) og anvendes i sager op til 5 000 GBP og er en smule mere kompliceret end den forenklede procedure.

Den forenklede procedure

Fra og med den 28. november 2016 skal alle, der fremsætter et krav med en pengeværdi på 5 000 GBP eller derunder, og som ønsker betaling, levering, tilbagetagelse af løsøregenstande, eller at stille krav om, at nogen skal gøre noget bestemt, benytte den forenklede procedure.

Den forenklede procedure er en retlig procedure, der skal fungere som en hurtig, billig og uformel metode til løsning af tvister, hvor pengeværdien ikke overstiger 5 000 GBP.

Sagsøger fremfører kravet for Sheriff Court. Parten, som kravet vedrører, kaldes sagsøgte. Den endelige afgørelse vedrørende et krav træffes af en Sheriff eller en Summary Sheriff. Der er ikke krav om at benytte en solicitor for at bruge den forenklede procedure, men man kan gøre det, hvis man ønsker det.

Nærmere oplysninger om den forenklede procedure findes på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Den forenklede procedure erstatter den tidligere småkravsprocedure. Den erstatter ligeledes en anden type småkravsprocedure (Summary Cause), men KUN når den vedrører krav om betaling, levering eller tilbagetagelse af løsøregenstande eller krav om, at nogen skal gøre noget.

Småkravssager af typen Summary Cause kan anlægges som en oppebørselssag (en sag vedrørende tilbagetagelse af penge eller ejendom), redegørelse for dispositioner og betaling, tilbagetagelse af arvegods, levering og midlertidige børnebidrag. Hvis der er tale om et alternativt betalingskrav, skal det være under 5 000 GBP.

1.2 Anvendelse af proceduren

En sag, der anlægges enten i henhold til den forenklede procedure eller som småkravssag, skal følge rettens regler, som er obligatoriske. Disse kan findes på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.3 Blanketter

Der findes særlige formularer til alle faser af den forenklede procedure og småkravssager, f.eks. en formular til angivelse af kravet/anlæggelse af sagen, en formular til afgørelsen/en certificeret genpart af kendelsen. Det er obligatorisk at benytte formularerne, som angives i Simple Procedure Rules 2016 og Summary Cause Rules 2002. Formularerne ligger på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.4 Retlig bistand

Sheriff Clerk's Office kan bistå ved udfyldelsen af formularen med kravet (Form 3A), og rådgivningstjenester som Citizens Advice Bureau (borgerservice) yder også bistand. Hvis der er brug for flere oplysninger om den forenklede procedure, kan man henvende sig til sagsøgerens lokale Sheriff Court.

Nærmere oplysninger om Sheriff Courts i Skotland kan findes på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Retsmøder vedrørende den forenklede procedure afholdes så uformelt, som omstændighederne i forbindelse med kravet tillader. The Sheriff eller Summary Sheriff forklarer de juridiske betegnelser eller udtryk, der anvendes. Dokumenter og andet bevismateriale kan indgives til retten, og de forenklede regler omhandler proceduren for dette, herunder hvad der skal sendes til enten sagsøger eller sagsøgte, samt eventuelle tidsfrister for indgivelse af dokumenter og andet bevismateriale.

1.6 Skriftlig procedure

Hvis kravet ikke anfægtes, er proceduren udelukkende skriftlig. Hvis kravet anfægtes, kan der skulle afholdes retsmøde i sagen, eller the Sheriff eller Summary Sheriff kan træffe afgørelse uden et retsmøde.

The Sheriff eller Summary Sheriff kan også beslutte at gennemføre en drøftelse af sagen. En sådan drøftelse finder sted i retssalen eller et hvilket som helst andet sted, som besluttes af the Sheriff eller Summary Sheriff. The Sheriff eller Summary Sheriff beslutter ligeledes, hvordan drøftelsen skal finde sted, f.eks. som videokonference, telefonmøde eller et andet format, som de måtte beslutte.

1.7 Dommens indhold

Ved retsmødets afslutning kan the Sheriff eller Summary Sheriff enten træffe afgørelse her og nu eller overveje afgørelsen nærmere. Når the Sheriff eller Summary Sheriff ønsker at overveje afgørelsen nærmere, skal afgørelsen træffes senest fire uger efter retsmødet.

Når afgørelsen træffes, mens parterne er til stede, skal the Sheriff eller Summary Sheriff forklare begrundelsen for afgørelsen. Hvis afgørelsen træffes på et senere tidspunkt, skal der udarbejdes et notat, der indeholder begrundelsen for afgørelsen.

1.8 Refusion af udgifter

Normalt kræves det ikke, at den ene part skal betale sagsomkostninger i den forenklede procedure, når kravets værdi er på 300 GBP eller derunder.

Hvis værdien er højere end 300 GBP, men mindre end eller lig med 1 500 GBP, kan retten normalt ikke kræve, at den tabende part dækker den vindende parts sagsomkostninger med mere end 150 GBP.

Hvis værdien er højere end 1 500 GBP, men mindre end eller lig med 3 000 GBP, kan retten normalt ikke kræve, at den tabende part dækker den vindende parts sagsomkostninger med mere end 10 % af kravets værdi.

For krav til en værdi mellem 3 001 GBP og 5 000 GBP gælder hovedreglen om, at den tabende part betaler den vindende parts sagsomkostninger. Hvis den ene part har en solicitor, kan disse omkostninger være højere. Nærmere oplysninger om sagsomkostninger kan findes på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

Småkravssager af typen Summary Cause er ikke omfattet af de samme begrænsninger, og the Sheriff Clerk foretager normalt en vurdering af udgiftsoversigten, som så efterfølgende godkendes af the Sheriff eller Summary Sheriff.

1.9 Klagemulighed

Afgørelser under den forenklede procedure kan appelleres. En appel skal indgives til Sheriff Appeal Court på formularen Form 16A og indgives til den ret, der har behandlet kravet under den forenklede procedure, senest fire uger efter, at the Sheriff Clerk har sendt formularen med afgørelsen til den vindende part. Der findes adskillige separate appelbestemmelser vedrørende småkrav, og der findes yderligere oplysninger på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

Men hvis kravet ikke anfægtes i en sag efter den forenklede procedure, kan der indgives en anmodning til retten om fornyet behandling af afgørelsen, som the Sheriff eller Summary Sheriff har truffet. Dette kan ske under visse omstændigheder, og anmodningen skal indgives på formularen Form 13B. Nærmere oplysninger om proceduren for fornyet behandling kan findes på de skotske domstoles websted: Scottish Courts and Tribunals Service.

Relevante links

De skotske domstoles websted Scottish Courts and Tribunals Service indeholder bestemmelserne for den almindelige procedure, småkravsproceduren og den forenklede procedure.

Summary Sheriff

Stillingen som Summary Sheriff blev oprettet ved Courts Reform (Scotland) Act 2014.  Der findes flere oplysninger på webstedet for det skotske retsvæsen Judiciary of Scotland.

Sidste opdatering: 23/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.