Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Småkrav

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Ja, mundtlige procedurer (procedimiento de Juicio Verbal) i forbindelse med krav på højst 6 000 EUR. Med forbehold af eventuel anvendelse af den europæiske småkravsprocedure, der er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure en los for så vidt som betingelserne for dens anvendelse foreligger.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Ved mundtlige procedurer behandles krav på højst 6 000 EUR.

1.2 Anvendelse af proceduren

Ved hjælp af en skriftlig stævning.

1.3 Blanketter

Nej, der er ingen obligatoriske standardformularer. I dommerkontorerne (Decanatos) kan man dog få udleveret standardiserede blanketter, der kan anvendes i sager vedrørende krav, der ikke overstiger 2,000 EUR. Sagsøger kan angive sit krav i blanketten, og sagsøgte kan fremsætte sine eventuelle indsigelser.

Formularen kan downloades på hjemmesiden for Spaniens øverste retsråd del  Consejo General del Poder Judicial.

Hvis kravet overstiger 2,000 EUR, er det nødvendigt at indhente bistand fra en advokat og en rettergangsfuldmægtig (procurador), idet sagen bliver afvist, hvis stævningen ikke er underskrevet af disse fagfolk.

Sagsøgtes undladelse af at indgive svarskrift fører ikke til, at der afsiges udeblivelsesdom, sagen behandles blot uden sagsøgtes bemærkninger.

1.4 Retlig bistand

Sagens parter kan repræsentere sig selv under retsmødet, men overstiger kravet 2 000 EUR, skal sagen føres af en advokat eller rettergangsfuldmægtig (procurador).

Såfremt sagsøgeren ikke er repræsenteret på retsmødet ved en advokat eller rettergangsfuldmægtig - eller ikke selv giver møde, hvis bistand fra ovennævnte fagfolk ikke er fornøden - hæver retten sagen, medmindre sagsøgte begærer, at der træffes en realitetsafgørelse, idet han har en retlig interesse heri.

Hvis sagsøgte udebliver, fortsættes retssagen.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Hvad angår beviser er det de almindelige regler, der gælder, dvs. enhver form for bevis er tilladt, og det er muligt at begære eller fremlægge beviser inden retsmødet.

1.6 Skriftlig procedure

Den skriftlige procedure omfatter stævning og svarskrift. Processuelle spørgsmål afgøres under retsmødet. Bevisførelsen foregår ligeledes mundtligt og summarisk under retsmødet.

1.7 Dommens indhold

Dommen skal være begrundet og meddeles skriftligt i lighed med det, der gælder i andre sager.

1.8 Refusion af udgifter

Kræves der en advokat eller procesfuldmægtig, og der er nedlagt påstand om betaling af sagsomkostninger, kan den vindende part få godtgjort sagsomkostningerne efter en vurdering heraf og under forudsætning af, at de ikke overstiger en tredjedel af sagens værdi, for hver af de parter i sagen, som skal have godtgjort sagsomkostninger.

Hvis den part, som skal have godtgjort sine omkostninger, er bosiddende i et andet sted end dér, hvor retssagen finder sted, kan denne få godtgjort advokatudgifter, selv om advokatens tilstedeværelse ikke er obligatorisk.

1.9 Klagemulighed

Dommen kan appelleres, hvis kravet overstiger 3 000 EUR. Appelskriftet indgives til samme domstol inden for en frist på højst 20 dage.

Provinsdomstolen (Audiencia Provincial), der beklædes med en enkel dommer, er ansvarlig for behandling af appelsager, og dens afgørelser er som udgangspunkt endelige, dog er der i visse selvstyrende regioner med egne civilretlige regler mulighed for kassationsappel.

Sidste opdatering: 10/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.