Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Το αυστριακό δίκαιο δεν προβλέπει διαδικασία μικροδιαφορών. Ο αυστριακός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) προβλέπει μόνο την απλοποιημένη διαδικασία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων. Κατά κανόνα, ισχύουν ειδικοί διαδικαστικοί κανόνες ή απλοποιημένη διαδικασία για αμιγώς οικονομικές διαφορές οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των περιφερειακών δικαστηρίων (υπό διεκδίκηση ποσό 15.000 ευρώ ή μικρότερο, το οποίο θα αυξηθεί σε 20.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και σε 25.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2016). Σε περιπτώσεις εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης, μπορούν να ισχύσουν ορισμένες διαδικαστικές απλοποιήσεις, ανεξάρτητα από το υπό διεκδίκηση ποσό.

Κατά κανόνα, οι εν λόγω απλοποιήσεις ισχύουν για τις μικροδιαφορές έως 1.000 ευρώ (βλ. σημείο 1.5) ή έως 2.700 ευρώ (βλ. σημείο 1.9).

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Οι συγκεκριμένοι κανόνες για τις μικροδιαφορές βάσει του αυστριακού δικονομικού δικαίου είναι υποχρεωτικοί, και οι διάδικοι δεν μπορούν να επιλέξουν τη μη τήρησή τους.

Επομένως, ούτε το δικαστήριο ούτε οι διάδικοι μπορούν να παραπέμψουν την επίλυση της διαφοράς στη «συνήθη» διαδικασία.

1.3 Έντυπα

Στην Αυστρία δεν υπάρχει διαδικασία μικροδιαφορών και, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ειδικά έντυπα για αυτές.

1.4 Συνδρομή

Η νομική εκπροσώπηση δεν είναι υποχρεωτική για υπό διεκδίκηση ποσά έως και 5.000 ευρώ. Οι δικαστές πρέπει να παρέχουν συνδρομή σε διαδίκους που δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο, δηλαδή πρέπει να ενημερώνουν τους διαδίκους για τα διαδικαστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και για τις έννομες συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών τους. Οι διάδικοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να καταθέσουν την αγωγή τους προφορικά ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου ή ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου διαμονής τους. Εάν το δικόγραφο που έχει υποβάλει διάδικος χωρίς νομική εκπροσώπηση είναι ανεπαρκές, ο δικαστής πρέπει να παρέχει στον εν λόγω διάδικο επαρκείς εξηγήσεις και οδηγίες. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την αμεροληψία του δικαστή.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Σε περίπτωση προσφυγών έως και 1.000 ευρώ, το δικαστήριο μπορεί να αγνοήσει τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει προσκομίσει ο διάδικος εάν θα καταστεί δυσανάλογα δύσκολη η πλήρης διασαφήνιση όλων των σχετικών συνθηκών. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαστής πρέπει να λάβει μη αυθαίρετη απόφαση καλή τη πίστει, με βάση την έκβαση της διαδικασίας στο σύνολό της. Η εν λόγω απόφαση μπορεί να αναθεωρηθεί σε διαδοχικά στάδια έφεσης.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Το αυστριακό δίκαιο δεν επιτρέπει την αποκλειστικώς γραπτή διεξαγωγή της διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον στην Αυστρία δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία, οι καταθέσεις των μαρτύρων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς. Ωστόσο, τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία αντιμετωπίζονται ως αποδεικτικά έγγραφα και όχι ως κατάθεση.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Βάσει του αυστριακού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εάν η απόφαση ανακοινωθεί προφορικά, ισχύουν λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις για το γραπτό αντίγραφο αυτής, ανεξαρτήτως του υπό διεκδίκηση ποσού. Αν μια απόφαση ανακοινωθεί προφορικά, παρουσία αμφότερων των διαδίκων, και κανείς εξ αυτών δεν ασκήσει έφεση εγκαίρως, τότε το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει «συντετμημένο αντίγραφο της απόφασης», το οποίο θα περιορίζεται στη βασική αιτιολογία της απόφασης.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Βάσει του αυστριακού δικαίου, τα έξοδα στις αστικές υποθέσεις, κατά γενικό κανόνα, επιστρέφονται, αναλόγως του βαθμού επιτυχίας. Τόσο τα δικαστικά έξοδα όσο και η αμοιβή του δικηγόρου συνδέονται άμεσα με το υπό διεκδίκηση ποσό. Επομένως, ένα μικρότερο υπό διεκδίκηση ποσό θα οδηγήσει, κατά κανόνα, σε χαμηλότερα δικαστικά έξοδα και μικρότερη αμοιβή δικηγόρου. Δεδομένου ότι, βάσει πράξεων και κανονισμών, οι δαπάνες ορίζονται με τη μορφή τελών, πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο στην περίπτωση των μικροδιαφορών. Ωστόσο, δεν ισχύουν ειδικοί κανόνες δαπανών για τον συγκεκριμένο τύπο αγωγής.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Ο αυστριακός νόμος προβλέπει περιορισμένα δικαιώματα προσφυγής για διαδικασίες μικροδιαφορών . Οι προσφυγές στην περίπτωση διαδικασιών για αξιώσεις έως και 2.700 ευρώ επιτρέπονται επί νομικών ζητημάτων ή για λόγους ακυρότητας (εξαιρετικά σοβαρά διαδικαστικά σφάλματα). Δεν μπορεί να κατατεθεί προσφυγή για λοιπά διαδικαστικά σφάλματα ούτε για τα πορίσματα σχετικά με τα περιστατικά ή την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων από το πρωτοδικείο. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύουν οι κανόνες που διέπουν τη «συνήθη» διαδικασία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.