Μικροδιαφορές

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στο βελγικό δίκαιο για τις μικροδιαφορές. Υπάρχει μόνο ένα είδος «συνοπτικής διαδικασίας για τη διαταγή πληρωμής». Βλέπε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για τις μικροδιαφορές. Ακολουθείται η τακτική νομική διαδικασία, η οποία είναι, ωστόσο, πολύ απλή.

Σε γενικές γραμμές, η τακτική διαδικασία έχει ως εξής:

  • κοινοποίηση κλήτευσης από δικαστικό επιμελητή,
  • ανταλλαγή γραπτών επιχειρημάτων και διατύπωση συμπερασμάτων,
  • ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο (ισχυρισμοί της υπεράσπισης) και περάτωση της διαδικασίας,
  • απόφαση.

Καταρχήν δεν υπάρχουν απλουστεύσεις, παρότι ορισμένες προσφυγές δεν ασκούνται με την επίδοση κλήσης, αλλά με την υποβολή αίτησης για τη διεξαγωγή κατ’ αντιμωλία διαδικασίας (βλ. άρθρα 1034a έως 1034e του Δικαστικού Κώδικα - Gerechtelijk Wetboek). Παράδειγμα αποτελούν οι διαφορές που αφορούν μισθώσεις, στις οποίες χρησιμοποιείται η κατ’ αντιμωλία διαδικασία. Το άρθρο 1344a του Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη μίσθωση, κάθε προσφυγή που αφορά τη μίσθωση περιουσιακού στοιχείου μπορεί να ασκηθεί με την υποβολή γραπτής αίτησης, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

1.3 Έντυπα

1.4 Συνδρομή

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

1.6 Έγγραφη διαδικασία

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

1.8 Επιστροφή εξόδων

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Σύνδεσμοι

Η νομοθεσία σχετικά με τη συνοπτική διαδικασία για τη διαταγή πληρωμής: δικτυακός τόπος της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Federale Overheidsdienst Justitie):

  • Πατήστε στον σύνδεσμο «Geconsolideerde Wetgeving» (Ενοποιημένη νομοθεσία) στο πεδίο «Rechtsbronnen» (Πηγές δικαίου).
  • Επιλέξτε «Gerechtelijk Wetboek» (Δικαστικός Κώδικας) στο πεδίο «Juridische aard» (Νομική φύση).
  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό «664» στο πεδίο «Woorden» (Λέξεις).
  • Πατήστε στον σύνδεσμο «Opzoeking» (Αναζήτηση) και κατόπιν «Lijst» (Κατάλογος).
  • Πατήστε στον σύνδεσμο «Detail» (Λεπτομέρειες).
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.