Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Στη Γαλλία υπάρχει μια απλοποιημένη διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου (tribunal d’instance), η οποία ονομάζεται «δήλωση στη γραμματεία» (déclaration au greffe) και διέπεται από τα άρθρα 843 και 844 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η διαδικασία κινείται με προφορική ή γραπτή δήλωση στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Η γραμματεία καλεί τους διαδίκους σε ακρόαση με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. Κατά την ακρόαση, ο δικαστής προσπαθεί να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων και μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη τους, να ορίσει δικαστικό μεσολαβητή. Αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, η διαδικασία συνεχίζεται. Δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο. Οι διάδικοι μπορούν να εκπροσωπούνται από τους συζύγους τους, τους συμβίους τους, το άτομο με το οποίο έχουν συνάψει αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης, τους γονείς τους ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου, καθώς και από άτομα στην υπηρεσία τους.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Το ποσό της απαίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ και η απαίτηση πρέπει να υπάγεται στην αρμοδιότητα του πρωτοδικείου.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Η διαδικασία δήλωσης στη γραμματεία είναι προαιρετική.

Η δήλωση στη γραμματεία δεν μπορεί να μετατραπεί σε τακτική διαδικασία, διότι αν η απαίτηση υπερέβαινε τις 4.000 ευρώ ή δεν υπαγόταν στην αρμοδιότητα του πρωτοδικείου, θα έπρεπε να επιληφθεί το αρμόδιο δικαστήριο με τα μέσα της τακτικής διαδικασίας.

1.3 Έντυπα

Η χρήση εντύπου δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η δήλωση στη γραμματεία μπορεί να είναι προφορική. Υπάρχει, ωστόσο, έντυπο για την προσφυγή στο δικαστήριο.

Πρόκειται για το έντυπο CERFA αριθ. 11764*08, το οποίο διατίθεται στον ιστότοπο της γαλλικής δημόσιας διοίκησης, στις γραμματείες όλων των πρωτοδικείων και στον ιστότοπο https://www.justice.fr/.

1.4 Συνδρομή

Δεδομένου ότι πρόκειται για απλή διαδικασία που αφορά ποσά τα οποία δεν υπερβαίνουν τις 4.000 ευρώ, και η οποία συνίσταται στην ακρόαση των διαδίκων από τον δικαστή, δεν προβλέπεται συνδρομή από τις κείμενες διατάξεις. Εντούτοις, οι διάδικοι μπορούν να επικουρούνται ή να εκπροσωπούνται από δικηγόρο, ενδεχομένως αφού ζητήσουν να επωφεληθούν από τις διατάξεις περί νομικής βοήθειας (ευεργετήματος πενίας).

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Οι κανόνες περί αποδείξεως είναι παρόμοιοι με εκείνους της τακτικής διαδικασίας.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Δεν υπάρχει αμιγώς έγγραφη διαδικασία στο πλαίσιο αυτής της απλοποιημένης διαδικασίας.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Οι κανόνες που διέπουν την απόφαση είναι οι ίδιοι με τους κανόνες που ισχύουν για την τακτική διαδικασία.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τις άλλες διαδικασίες. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαιτεί κλήτευση ούτε εκπροσώπηση από δικηγόρο, τα έξοδα είναι μειωμένα.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Δεδομένης της μικρής αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, αποκλείεται η δυνατότητα προσφυγής. Η απόφαση μπορεί να αποτελέσει μόνο αντικείμενο ανακοπής ή αναίρεσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Site du Ministère de la Justice

Site légifrance

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/09/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.