Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Στον γερμανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung) δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία μικροδιαφορών. Ωστόσο, το άρθρο 495a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει μια απλοποιημένη διαδικασία. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να ορίσει τη διαδικασία στην περίπτωση που η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δεν προβλέπει περαιτέρω περιορισμούς στη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας: παραδείγματος χάρη, δεν την περιορίζει σε συγκεκριμένο είδος διαφορών.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Επομένως, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να ορίσει τη διαδικασία και ιδίως να κάνει χρήση ορισμένων απλοποιήσεων της διαδικασίας. Το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να ενεργήσει κατ΄αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και όταν τα επίμαχα ποσά είναι ύψους μικρότερου των 600 ευρώ, το δικαστήριο μπορεί επίσης να ακολουθήσει την τακτική διαδικασία.

Στην περίπτωση που το δικαστήριο ορίσει τη διαδικασία κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τα μέρη δεν δύνανται να προβάλουν αντίρρηση. Η μόνη δυνατότητα που έχουν είναι να ζητήσουν προφορική διαδικασία.

1.3 Έντυπα

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα έντυπα δικογράφων.

1.4 Συνδρομή

Ισχύουν οι γενικοί κανόνες. Αυτό ισχύει επειδή η διαδικασία απλοποιείται μόνον ως προς τη μορφή της. Οι διάδικοι που δεν εκπροσωπούνται διά δικηγόρου λαμβάνουν αρωγή όσον αφορά διαδικαστικά ζητήματα κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι διάδικοι που εκπροσωπούνται διά δικηγόρου. Για παράδειγμα, σε διαδικασίες αγωγής ενώπιον των ειρηνοδικείων (Amtsgerichte), η αίτηση αγωγής μπορεί να υποβάλλεται προφορικά προκειμένου να καταχωρισθεί στο πρωτόκολλο από τη γραμματεία. Ακόμη και ένας διάδικος που εκπροσωπείται διά δικηγόρου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ο ίδιος προφορικά τη δήλωση προς καταχώριση στο πρωτόκολλο και όχι μέσω του δικηγόρου του.

Ομοίως, το κατά πόσον ένας διάδικος εκπροσωπείται ή όχι διά δικηγόρου δεν επηρεάζει το είδος και την έκταση των καθηκόντων του δικαστηρίου όσον αφορά την παροχή διευκρινίσεων και υποδείξεων (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να συζητήσει την υπόθεση τόσο από νομική όσο και από ουσιαστική άποψη, καθώς επίσης και να παράσχει διευκρινίσεις.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Το δικαστήριο δεν περιορίζεται από τα αποδεικτικά μέσα της τυπικής αποδεικτικής διαδικασίας. Σε αντίθεση με την κατά τα άλλα ισχύουσα βασική αρχή της αμεσότητας των αποδείξεων (Unmittelbarkeit), η οποία σημαίνει εξέταση των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων ή των ίδιων των διαδίκων ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου παρουσία των διαδίκων, το δικαστήριο δύναται, στο πλαίσιο απλουστευμένης διαδικασίας, να ζητήσει, για παράδειγμα, την τηλεφωνική ή γραπτή εξέταση των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων και των διαδίκων.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Είναι δυνατή η διεξαγωγή αποκλειστικά γραπτής διαδικασίας. Ωστόσο, εάν υπάρξει σχετική αίτηση ενός από τους διαδίκους, θα πρέπει να διεξαχθεί προφορική διαδικασία.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Η δομή της απόφασης είναι απλούστερη σε σύγκριση με τις τακτικές διαδικασίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αποφάσεις για επίμαχα ποσά ύψους έως 600 ευρώ είναι καταρχήν μη εφέσιμες.

Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να παραλειφθεί η αναφορά των πραγματικών περιστατικών. Είναι επίσης δυνατόν να παραλειφθεί το αιτιολογικό της απόφασης, όταν οι διάδικοι είναι πρόθυμοι να συναινέσουν προς αυτό ή όταν το ουσιαστικό περιεχόμενο του αιτιολογικού ήδη περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο του δικαστηρίου. Ωστόσο, λόγω των απαιτήσεων των διεθνών νομικών σχέσεων, απαιτείται η αναφορά του αιτιολογικού της απόφασης όταν αναμένεται ότι η απόφαση θα εκτελεστεί στο εξωτερικό (άρθρο 313a παράγραφος 4 σημείο 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Εάν η άσκηση έφεσης γίνεται δεκτή κατ’ εξαίρεση, γεγονός που υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες όσον αφορά τη δομή της απόφασης.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Όσον αφορά την απόδοση εξόδων, δεν προβλέπονται περιορισμοί. Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Κατά γενικό κανόνα, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά αποφάσεων που αφορούν ποσά έως 600 ευρώ. Η έφεση επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όταν το δικαστήριο πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό στο πλαίσιο της απόφασής του. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η υπόθεση έχει ουσιαστική σημασία ή στο γεγονός ότι απαιτείται η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για την εξέλιξη του δικαίου ή τη διασφάλιση ενιαίας νομολογίας.

Εάν δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης, τότε πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, εάν ο ζημιωθείς στον πρώτο βαθμό διάδικος αντιτάσσει ότι το δικαστήριο πρώτου βαθμού παραβίασε το δικαίωμα δίκαιης δίκης κατά τρόπο που είχε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.