Μικροδιαφορές

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Το ιρλανδικό δίκαιο προβλέπει διαδικασία μικροδιαφορών ως εναλλακτική μέθοδο εκδίκασης αστικών αξιώσεων με αντικείμενο χαμηλής αξίας. [Βλ. Κανόνες του District Court (Διαδικασία Μικροδιαφορών) του 1997 και του 1999]. Πρόκειται για υπηρεσία την οποία παρέχει η γραμματεία του District Court για τη διεκπεραίωση καταναλωτικών αξιώσεων με χαμηλό κόστος και χωρίς συμμετοχή δικηγόρου. Η διαδικασία μικροδιαφορών (στην οποία μπορούν να υπαχθούν ορισμένες αξιώσεις με αντικείμενο αξίας μέχρι 2.000 €) μπορεί να κινηθεί και μέσω του διαδικτύου.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Τα είδη αξιώσεων που υπάγονται στη διαδικασία μικροδιαφορών είναι τα εξής:

i) αξιώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν για προσωπική χρήση από πωλητή/πωλήτρια που πωλεί τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας (καταναλωτικές αξιώσεις)·

ii) αξιώσεις για μικρές περιουσιακές ζημίες (αλλά όχι για σωματική βλάβη)·

iii) αξιώσεις για μη επιστροφή μισθωτικής εγγύησης για ορισμένα είδη μισθώσεων, για παράδειγμα, εξοχικής κατοικίας ή δωματίου/διαμερίσματος στην κατοικία του εκμισθωτή, εφόσον η αξίωση δεν υπερβαίνει τις 2.000 €.

Αξιώσεις που αφορούν ζητήματα σχετικά με απαιτήσεις εκμισθωτών/μισθωτών ή με μισθωμένες κατοικίες τα οποία δεν υπάγονται στη διαδικασία μικροδιαφορών μπορούν να υποβληθούν στο Συμβούλιο Μισθώσεων Κατοικιών (Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2). Ιστοσελίδα: Αρχική σελίδα

Από τη διαδικασία μικροδιαφορών εξαιρούνται αξιώσεις που απορρέουν από:

i) συμφωνία πώλησης με δόσεις·

ii) παράβαση μισθωτικής σύμβασης·

iii) οφειλές.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία, ο/η καταναλωτής/καταναλώτρια πρέπει να έχει αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση από πωλητή/πωλήτρια που πωλεί τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από τον Ιανουάριο του 2010 μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία και διαφορές μεταξύ επιχειρηματιών. Τις μικροδιαφορές διεκπεραιώνει ο/η Γραμματέας Μικροδιαφορών του District Court. Όπου αυτό είναι δυνατόν, ο/η Γραμματέας προσπαθεί να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων χωρίς συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου. Αν η προσπάθεια συμβιβασμού αποτύχει, ο/η Γραμματέας εισάγει την υπόθεση για συζήτηση ενώπιον του District Court.

Ο/Η ενάγων/-ουσα πρέπει να είναι βέβαιος/-η για το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή της εταιρείας κατά των οποίων στρέφεται. Αν πρόκειται για εταιρεία, πρέπει να χρησιμοποιήσει την ακριβή επωνυμία. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ακριβή για να μπορέσει ο/η Sheriff να εκτελέσει τη δικαστική απόφαση.

Αν ο/η εναγόμενος/-η απαντήσει στον/στην Γραμματέα Μικροδιαφορών αμφισβητώντας την αξίωση ή προβάλλοντας ανταξίωση, ο/η Γραμματέας επικοινωνεί με τον/την ενάγοντα/-ουσα και του/της διαβιβάζει αντίγραφο της απάντησης του/της εναγομένου/-ης. Ο/Η Γραμματέας μπορεί να συναντηθεί και να διαπραγματευθεί με τους δύο διαδίκους σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία.

Αν ο/η εναγόμενος/-η αποδέχεται την αξίωση, πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά τον/την Γραμματέα Μικροδιαφορών αποστέλλοντας το έντυπο αποδοχής της ευθύνης. Αν ο/η εναγόμενος/-η δεν απαντήσει, η αξίωση θεωρείται αυτομάτως μη αμφισβητούμενη. Το District Court εκδίδει απόφαση υπέρ του/της ενάγοντος/-ουσας (χωρίς ο/η ενάγων/-ουσα να χρειαστεί να παραστεί στο δικαστήριο) και διατάσσει να πληρωθεί το αιτούμενο ποσό εντός σύντομης συγκεκριμένης προθεσμίας.

1.3 Έντυπα

Το έντυπο αίτησης μπορεί να χορηγηθεί από τον/την Γραμματέα Μικροδιαφορών ή να τηλεφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων, στη διεύθυνση https://www.courts.ie/

1.4 Συνδρομή

Δεδομένου ότι σκοπός της διαδικασίας μικροδιαφορών είναι η διεκπεραίωση καταναλωτικών αξιώσεων με χαμηλό κόστος και χωρίς τη συμμετοχή δικηγόρου, η παροχή νομικής συνδρομής ή νομικών συμβουλών δεν είναι γενικά απαραίτητη για αξιώσεις αυτού του είδους.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Αν η υπόθεση συζητηθεί στο δικαστήριο, οι διάδικοι πρέπει να παραστούν ενώπιον του District Court. Η υπόθεση συζητείται σε κανονική δημόσια συνεδρίαση του District Court. Μόλις εκφωνηθεί η υπόθεση, ο/η Γραμματέας του Δικαστηρίου καλεί τον/την ενάγοντα/-ουσα στο εδώλιο των μαρτύρων για να καταθέσει. Ο/Η ενάγων/-ουσα δίδει όρκο ή διαβεβαίωση και ο/η εναγόμενος/-η μπορεί να του/της υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την αξίωση. Ο/Η εναγόμενος/-η έχει επίσης τη δυνατότητα να καταθέσει. Κάθε μάρτυρας εξετάζεται και από τους δύο διαδίκους ή από τους νομίμους εκπροσώπους τους, εφόσον είναι παρόντες. Οι διάδικοι μπορούν επίσης να εξετάσουν μάρτυρες ή να υποβάλουν εκθέσεις μαρτυρικών καταθέσεων, όμως το κόστος των ενεργειών αυτών δεν τους επιστρέφεται, καθώς σκοπός της διαδικασίας δεν είναι η κάλυψη τέτοιων εξόδων, αλλά η διευκόλυνση της εκδίκασης των μικροδιαφορών με σχετικά ανέξοδο τρόπο.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Αν το θέμα δεν ρυθμιστεί από τον/την Γραμματέα Μικροδιαφορών, την ημέρα της δίκης ο/η ενάγων/-ουσα πρέπει να προσκομίσει έγγραφες αποδείξεις της αξίωσής του/της, για παράδειγμα επιστολές, αποδείξεις ή τιμολόγια. Επιπροσθέτως, οι δύο διάδικοι έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν προφορικά και μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις του/της αντιδίκου.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Αν νικήσει ο/η ενάγων/-ουσα, το District Court του/της επιδικάζει το αιτούμενο ποσό και διατάσσει την εξόφλησή του/της εντός σύντομης συγκεκριμένης προθεσμίας.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Μολονότι οι διάδικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν νομικό σύμβουλο, η σχετική δαπάνη δεν καλύπτεται από τον/την αντίδικο, ακόμα και αν κερδίσουν τη δίκη. Ο λόγος ύπαρξης της διαδικασίας μικροδιαφορών είναι να διευκολύνεται η άσκηση αγωγής χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή δικηγόρου.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Τόσο ο/η ενάγων/-ουσα όσο και ο/η εναγόμενος/-η έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του District Court ενώπιον του Circuit Court. Το Circuit Court μπορεί να επιδικάσει δικαστική δαπάνη, αλλά αυτό εναπόκειται στην κρίση του δικαστή του Circuit Court.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.