Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Ιταλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία για μικροδιαφορές. Οι μικροδιαφορές εκδικάζονται από το Ειρηνοδικείο (giudice di pace).

Κατά κανόνα, η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου παραμένει όσο το δυνατόν απλούστερη (άρθρα 316 έως 318 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Τα Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 5 000 ευρώ, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς κάτι διαφορετικό από τον νόμο.

Το Ειρηνοδικείο επιλαμβάνεται επίσης αγωγών αποζημίωσης που ασκούνται για ζημίες οφειλόμενες στην κυκλοφορία οχημάτων και σκαφών, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 000 ευρώ.

Ανεξάρτητα από την αξία της διαφοράς, το Ειρηνοδικείο εκδικάζει όλες τις υποθέσεις που αφορούν:

  • τον καθορισμό ορίων και την τήρηση αποστάσεων για τη φύτευση δένδρων και θάμνων περίφραξης, όπως προβλέπεται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή από το εθιμικό δίκαιο
  • το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση υπηρεσιών συνιδιοκτησίας σε πολυκατοικίες
  • τις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών ή ενοίκων κατοικιών σε ζητήματα εκπομπών καπνού, αιθάλης, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων και παρεμφερών οχλήσεων που υπερβαίνουν τα φυσιολογικά επίπεδα
  • τόκους ή παρεπόμενες δαπάνες λόγω καθυστερημένης καταβολής συνταξιοδοτικών παροχών ή παροχών κοινωνικής πρόνοιας.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Οι αγωγές που ασκούνται ενώπιον του Ειρηνοδικείου ξεκινούν με την κλήτευση (citazione) για παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου σε ορισθείσα δικάσιμο. Αγωγή μπορεί επίσης να ασκηθεί προφορικώς, οπότε στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο την καταχωρίζει σε έγγραφο το οποίο ο ενάγων επιδίδει στον εναγόμενο με κλήτευση να παραστεί στο δικαστήριο την ορισθείσα δικάσιμο (άρθρο 316 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Στην αίτηση αγωγής πρέπει να αναφέρονται η ονομασία του δικαστηρίου και τα στοιχεία των διαδίκων και να παρουσιάζονται τα πραγματικά περιστατικά και το αντικείμενο της αγωγής. Η προθεσμία μεταξύ της ημερομηνίας επίδοσης της κλήτευσης και εκείνης της παράστασης ορίζεται στο ήμισυ του χρόνου εκδίκασης της αγωγής από το γενικό δικαστήριο (tribunale) (άρθρο 318 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία, ο ειρηνοδίκης θέτει ερωτήσεις στους διαδίκους κατά την κρίση του και επιχειρεί συμβιβασμό: σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας, ο διακανονισμός που συμφωνείται καταγράφεται στα πρακτικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης διακανονισμού, ο ειρηνοδίκης ζητεί από τους διαδίκους να υποβάλουν πλήρη έκθεση των πραγματικών περιστατικών προς επίρρωση των ισχυρισμών, των ενστάσεων και των αντιρρήσεών τους, καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας των διαδίκων, ο ειρηνοδίκης ορίζει, για μία και μοναδική φορά, νέα ακροαματική διαδικασία ώστε να καταστεί δυνατή η προσκόμιση και η διεξαγωγή συμπληρωματικών αποδείξεων. Τα έγγραφα που υποβάλλουν οι διάδικοι μπορούν να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, στον οποίο και φυλάσσονται έως την έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης.

1.3 Έντυπα

Δεν υπάρχουν τυποποιημένα έντυπα.

1.4 Συνδρομή

Όταν η αξία της αγωγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 1 100 ευρώ, οι διάδικοι δύνανται να παρίστανται οι ίδιοι ενώπιον του ειρηνοδίκη, χωρίς δικηγόρο (άρθρο 82 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας βλέπε το ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Ενδεδειγμένες ενέργειες»).

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι διάδικοι πρέπει να παρίστανται διά δικηγόρου. Ωστόσο, ο ειρηνοδίκης δύναται, βάσει της φύσης και του εύρους της αγωγής, να επιτρέψει σε διάδικο να παρασταθεί αυτοπροσώπως, μεταξύ άλλων και κατόπιν προφορικού αιτήματος του ίδιου του διαδίκου.

Ο δικαστής βεβαιώνεται ότι οι διάδικοι έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παράστασή τους ενώπιον του δικαστηρίου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τους ζητεί να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τυχόν έγγραφα στα οποία διαπιστώνει ελλείψεις.

Εάν ο δικαστής διαπιστώσει την έλλειψη εκπροσωπήσεως, συνδρομής ή την ύπαρξη σφάλματος συνεπαγόμενου την ακυρότητα του πληρεξούσιου που χορηγείται στον δικηγόρο, ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι διάδικοι πρέπει να το επανορθώσουν. Σε περίπτωση που το σφάλμα θεραπευθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, τα ουσιαστικά και δικονομικά αποτελέσματά της αγωγής τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της πρώτης κοινοποίησης (άρθρο 182 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Οι κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων είναι οι ίδιοι με τους κανόνες που διέπουν τις τακτικές δικαστικές διαδικασίες (βλέπε το ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Διεξαγωγή αποδείξεων»).

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Δεν προβλέπονται διατάξεις για αμιγώς έγγραφη διαδικασία, διότι οι ειρηνοδίκες οφείλουν να προβούν σε ακρόαση των διαδίκων και να επιχειρήσουν την επίτευξη διακανονισμού.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Οι κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης είναι περισσότερο ευέλικτοι από τους κανόνες που εφαρμόζονται στην τακτική διαδικασία; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

Όχι. Ισχύουν οι συνήθεις κανόνες.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Προβλέπονται περιορισμοί για την επιστροφή εξόδων; Εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί;

Οι αποφάσεις σχετικά με την επιδίκαση των δικαστικών δαπανών λαμβάνονται βάσει των συνήθων κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους οι δαπάνες καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο. Εντούτοις, είναι πιθανό έκαστος διάδικος να αναλάβει τις δικές του δαπάνες εφόσον έχουν ηττηθεί αμφότεροι οι διάδικοι ή για κάποιον άλλο βάσιμο λόγο.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Η δυνατότητα άσκησης έφεσης αποκλείεται ή υπόκειται απλώς σε περιορισμούς;

Στο πλαίσιο πρόσφατης μεταρρύθμισης (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 40 του 2006) τροποποιήθηκαν οι κανόνες σχετικά με την προσβολή των δικαστικών αποφάσεων που βασίζονται στις αρχές επιείκειας (sentenze di equità, άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του δικαστή) σε διαφορές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 1 100 ευρώ: κατά των εν λόγω αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί έφεση μόνον εφόσον στοιχειοθετείται παραβίαση των δικονομικών κανόνων, των διατάξεων του συνταγματικού ή του κοινοτικού δικαίου ή των αρχών που διέπουν το αντικείμενο της υπόθεσης.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν για όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις 2 Μαρτίου 2006 και μετά (άρθρο 27 του νομοθετικού διατάγματος 2006/40).

Οι αποφάσεις που βασίζονται στις αρχές επιείκειας οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (εντός των νόμιμων προθεσμιών) λόγω παραβίασης των συνταγματικών, κοινοτικών ή δικονομικών κανόνων, λόγω παραβίασης των αρχών που διέπουν την ουσία της υπόθεσης ή ελλείψει προσήκοντος σκεπτικού της αρχικής απόφασης. Οι αποφάσεις που εκδίδει το Ειρηνοδικείο σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να προσβληθούν μόνο με την άσκηση έκτακτου ενδίκου μέσου (αναίρεσης) ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Όλες οι άλλες αποφάσεις που εκδίδονται από το Ειρηνοδικείο μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης ενώπιον του Εφετείου.

Βλέπε τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, τη δικαιοδοσία και τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Σχετικά παραρτήματα

Άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί μικροδιαφορών PDF (114 Kb) it

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.