Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Η ειδική διαδικασία μικροδιαφορών διέπεται από το κεφάλαιο 380 της Νομοθεσίας της Μάλτας (νόμος περί του δικαστηρίου μικροδιαφορών), καθώς και από την παράγωγη νομοθεσία, στα κεφάλαια 380.01, 380.02 και 380.03.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Το εν λόγω δικαστήριο μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal - Tribunal għal Talbiet Żgħar) είναι αρμόδιο για την ακρόαση και εκδίκαση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.494,06 ευρώ.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Η διαδικασία ξεκινά όταν ο ενάγων συμπληρώσει το κατάλληλο έντυπο, το υποβάλει στη γραμματεία του δικαστηρίου, καταβάλει το σχετικό τέλος και ζητήσει από το δικαστήριο να επιδώσει την αγωγή στον εναγόμενο. Στην περίπτωση αυτή, ο εναγόμενος διαθέτει προθεσμία δεκαοχτώ ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του δικογράφου της αγωγής για να υποβάλει υπόμνημα απάντησης. Διαθέτει επίσης το δικαίωμα άσκησης ανταγωγής. Εάν ο εναγόμενος θεωρεί ότι η αξία της απαίτησης του ενάγοντος θα πρέπει να καταβληθεί από άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να υποδείξει το εν λόγω πρόσωπο. Στη συνέχεια, η γραμματεία του δικαστηρίου ενημερώνει τους διαδίκους για την ημερομηνία και ώρα της ακροαματικής διαδικασίας. Ο κριτής είναι αρμόδιος για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας στο δικαστήριο σύμφωνα με τους κανόνες του «φυσικού δικαίου. Ο κριτής μεριμνά, στο μέτρο του δυνατού, για την ταχεία εκδίκαση και έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης, την ίδια ημέρα με την ακροαματική διαδικασία, καθώς και για τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια μίας συνεδρίασης. Επίσης, συλλέγει πληροφορίες με όποιον τρόπο κρίνει κατάλληλο και δεν δεσμεύεται από τους κανόνες της καλύτερης δυνατής απόδειξης ή τους κανόνες σχετικά με τη «βασιζόμενη σε φήμες απόδειξη», εάν θεωρήσει ότι τα αποδεικτικά μέσα που υποβάλλονται ενώπιόν του είναι επαρκώς αξιόπιστα ώστε να καταλήξει σε συμπέρασμα επί της κρινόμενης υπόθεσης. Επίσης, εφόσον είναι δυνατόν, ο κριτής αποφεύγει τον διορισμό διαιτητών για να καταθέσουν μαρτυρίες πραγματογνωμόνων. Διαθέτει τις ίδιες εξουσίες με τον δικαστή του κατώτερου δικαστηρίου (Court of Magistrates) στην αστική δικαιοδοσία του, και ειδικότερα την εξουσία κλήτευσης μαρτύρων και της λήψης ένορκης κατάθεσης μαρτύρων.

1.3 Έντυπα

Ο διάδικος που ασκεί την αγωγή συμπληρώνει το έντυπο που περιλαμβάνεται στον πρώτο πίνακα της παράγωγης νομοθεσίας 380.01 (κανόνες για το δικαστήριο μικροδιαφορών). Ο εναγόμενος υποβάλει την απάντησή του επίσης μέσω ειδικού εντύπου, το οποίο περιλαμβάνεται στον πρώτο πίνακα της προαναφερόμενης παράγωγης νομοθεσίας.

1.4 Συνδρομή

Οποιοσδήποτε μπορεί να επικουρεί τους διαδίκους, χωρίς να είναι απαραιτήτως δικηγόρος ή νομικός πληρεξούσιος.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Οι διάδικοι μπορούν να δώσουν προφορική ή γραπτή κατάθεση ή και τα δύο. Η κλήτευση των μαρτύρων γίνεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της κατάθεσης. Οι μάρτυρες καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα με σκοπό την προφορική εξέτασή τους ή την υποβολή έγγραφων στοιχείων. Εάν ένας μάρτυρας, ο οποίος έχει κλητευθεί νόμιμα, παραλείψει να εμφανιστεί στη συνεδρίαση, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τη σύλληψή του και την εξέτασή του σε συνεδρίαση που ορίζεται σε διαφορετική ημερομηνία.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Η απαίτηση καθώς και το σχετικό υπόμνημα απαντήσεως υποβάλλονται γραπτώς. Οι αποδείξεις μπορούν να προσκομίζονται με έγγραφα. Ωστόσο, η εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, κατά την ημερομηνία που το ίδιο ορίζει, είναι υποχρεωτική.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Κατά την έκδοση της απόφασης, ο κριτής παραθέτει τα κύρια στοιχεία στα οποία στηρίζει την απόφασή του. Στην απόφασή του ο κριτής αποφαίνεται επίσης επί της καταβολής των δικαστικών εξόδων.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Σε κάθε πράξη επιδίκασης, ο κριτής καθορίζει τα έξοδα που βαρύνουν καθέναν εκ των διαδίκων. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά λόγω ειδικών περιστάσεων, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Τα εν λόγω έξοδα περιορίζονται στα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, σε άμεση σχέση με την υπόθεση, από τον διάδικο του οποίου τα έξοδα καλύπτονται από τον ηττηθέντα διάδικο. Σε περίπτωση αλόγιστης και κακόβουλης απαίτησης, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον ενάγοντα να καταβάλει στον εναγόμενο χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των 232,94 ευρώ. Η εν λόγω χρηματική ποινή αποτελεί υποχρέωση αστικής φύσεως.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Κάθε ένδικο μέσο κατά απόφασης του δικαστηρίου μικροδιαφορών πρέπει να κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης στο κατώτερο τμήμα του εφετείου, εντός δεκαοκτώ ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από τον κριτή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.