Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Υπάρχει πράγματι ειδική απλοποιημένη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται στις υποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ερώτηση.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Η ειδική διαδικασία με στόχο την απαίτηση της εξόφλησης χρηματικών οφειλών που θεωρούνται χαμηλής αξίας ή προκύπτουν από εμπορικές συναλλαγές εφαρμόζεται με βάση το χρηματικό όριο των 15 000,00 ευρώ.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Η διαδικασία αυτή είναι προαιρετική.

1.3 Έντυπα

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα στο πορτογαλικό δίκαιο για τις αναγνωριστικές αγωγές αυτού του είδους.

1.4 Συνδρομή

Το σύστημα νομικής συνδρομής ισχύει για όλα τα δικαστήρια και για όλα τα είδη υποθέσεων.

Σε υποθέσεις με αντικείμενο αξίας έως 5 000,00 ευρώ, εάν οι διάδικοι δεν έχουν ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο ή εάν ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν έχει παραστεί στην επ᾽ ακροατηρίω διαδικασία κατά την οποία συζητείται και κρίνεται η υπόθεση, η εξέταση των μαρτύρων διενεργείται από τον δικαστή.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων είναι λιγότερο αυστηροί και περισσότερο ευέλικτοι από εκείνους που διέπουν τη συνήθη αναγνωριστική διαδικασία.

Αυτή η προσπάθεια να καταστεί η διαδικασία λιγότερο απαιτητική και περισσότερο ευέλικτη αντικατοπτρίζεται στους ακόλουθους κανόνες:

α)   Οι αποδείξεις υποβάλλονται στην επ᾽ ακροατηρίω διαδικασία. Εάν το επίδικο ποσό είναι μικρότερο των 5 000,00 ευρώ, οι διάδικοι μπορούν να καλέσουν μόνο τρεις μάρτυρες σε άλλες υποθέσεις, δύνανται να καλέσουν πέντε μάρτυρες. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να καλέσουν πάνω από τρεις μάρτυρες για καθένα από τα προς απόδειξη πραγματικά περιστατικά. Οι μάρτυρες που δηλώνουν άγνοια δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό.

β)   Η επ᾽ ακροατηρίω διαδικασία διεξάγεται εντός τριάντα ημερών και, εάν το επίδικο ποσό είναι μικρότερο των 5 000,00 ευρώ, δεν είναι απαραίτητο να οριστεί ημερομηνία σε συμφωνία με τους διορισθέντες πληρεξούσιους δικηγόρους.

γ)   Η απουσία οποιουδήποτε εκ των διαδίκων, ακόμη και εάν είναι δικαιολογημένη, δεν αποτελεί λόγο αναβολής επίσης, η απουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων, ακόμη και εάν είναι δικαιολογημένη, δεν αποτελεί λόγο αναβολής, εάν το επίδικο ποσό είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο.

δ)   Εάν το επίδικο ποσό είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω ποσό και υπάρξει αναβολή, η επ᾽ ακροατηρίω διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων τριάντα ημερών. Δεν επιτρέπεται εκ νέου αναβολή.

ε)   Εάν ο δικαστής κρίνει απαραίτητο να προβεί σε περαιτέρω διεξαγωγή αποδείξεων για την έκδοση ορθής απόφασης, αναστέλλει την ακροαματική διαδικασία κατά τον χρόνο που θεωρεί ενδεδειγμένο και ορίζει πάραυτα ημερομηνία για την εν λόγω διεξαγωγή αποδείξεων. Η δίκη πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών.

στ) Η πραγματογνωμοσύνη πραγματοποιείται πάντοτε από έναν και μόνο πραγματογνώμονα.

ζ)   Έπειτα από τη διεξαγωγή αποδείξεων, καθένας εκ των πληρεξούσιων δικηγόρων μπορεί να προβεί σε σύντομη προβολή επιχειρημάτων.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Όπως και οι άλλες διαδικασίες, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι προφορική.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Οι κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης είναι περισσότερο ελαστικοί, δεδομένου ότι το αιτιολογικό πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ευσύνοπτο, δηλαδή σύντομο και περιεκτικό.

Επιπλέον, δεν απαιτείται από τον δικαστή να γράψει την απόφαση, αλλά μπορεί να την υπαγορεύσει απευθείας για καταγραφή στα πρακτικά.

Επίσης, η δικαστική απόφαση που εκδίδεται σε υποθέσεις που δεν αμφισβητούνται από τον εναγόμενο, ο οποίος έχει κλητευθεί αυτοπροσώπως, έχουν πολύ απλούστερη δομή, καθώς η μόνη ενέργεια στην οποία προβαίνει ο δικαστής, η οποία θα έχει ισχύ δικαστικής απόφασης, είναι να κηρύξει εκτελεστό το αίτημα του ενάγοντος, εκτός εάν προβάλλονται σαφώς αναβλητικές ενστάσεις ή εάν το αίτημα είναι προδήλως απαράδεκτο.

Οι αναβλητικές ενστάσεις (διαδικαστικά ελαττώματα λόγω της σοβαρότητας των οποίων ο δικαστής δεν εξετάζει το αίτημα και απαλλάσσει τον εναγόμενο) – ή η απόρριψη των αξιώσεων του ενάγοντος ως προδήλως απαράδεκτων – επιτρέπονται μόνον όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς την ύπαρξη τέτοιων ζητημάτων.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Έως και πέντε ημέρες μετά την τελική απόφαση, οι διάδικοι που δικαιούνται επιστροφή των δικαστικών εξόδων αποστέλλουν τη σχετική αναλυτική κατάσταση εξόδων στο δικαστήριο, προς καταβολή από τον ηττηθέντα διάδικο.

Η εν λόγω αναλυτική κατάσταση πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   το όνομα του διαδίκου, τον αριθμό υπόθεσης και το όνομα του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του δικαστικού επιμελητή

β)   σε χωριστή κατηγορία, τα ποσά που κατέβαλε ο διάδικος για δικαστικά παράβολα

γ)   σε χωριστή κατηγορία, τα ποσά που κατέβαλε ο διάδικος για την κάλυψη εξόδων

δ)   σε χωριστή κατηγορία, τα ποσά που καταβλήθηκαν για τον πληρεξούσιο δικηγόρο, εκτός εάν τα εν λόγω ποσά υπερβαίνουν το 50 % του συνόλου των δικαστικών παραβόλων που κατέβαλαν τόσο ο ηττηθείς όσο και ο νικήσας διάδικος

ε)   αναφορά του τελικού ποσού προς είσπραξη.

Τα έξοδα καταβάλλονται απευθείας από τον ηττηθέντα διάδικο στον διάδικο που πλήρωσε τα εν λόγω έξοδα, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 540 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο ηττηθείς διάδικος διατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά ως έξοδα:

α)   τα ποσά που αφορούν τα δικαστικά παράβολα που πλήρωσε ο νικήσας διάδικος, κατ᾽ αναλογία προς τις αποδοχές του

β)   τα ποσά που κατέβαλε ο νικήσας διάδικος για την κάλυψη εξόδων

γ)   το 50 % του συνόλου των δικαστικών παραβόλων που κατέβαλαν ο ηττηθείς διάδικος και ο νικήσας διάδικος, ως αντιστάθμιση για τα έξοδα που πραγματοποίησε ο νικήσας διάδικος για την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, εφόσον προσκομίζεται η προαναφερθείσα αναλυτική κατάσταση.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Οι εφέσεις δεν υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπονται εξαιρέσεις ή ειδικοί περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης έφεσης, το δε παραδεκτό (ή μη) της έφεσης καθορίζεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Related links

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

  • https://dre.pt/web/guest/home - Ηλεκτρονική νομοθεσία
  • http://www.itij.mj.pt/ - Νομικές βάσεις δεδομένων
  • http://www.dgaj.mj.pt/ - Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης (πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας και την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων, καθώς και πρόσβαση στη σελίδα των δικαστικών υπαλλήλων).
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.