Μικροδιαφορές

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Τα άρθρα 1026-1033 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2013, ρυθμίζουν ειδικά αυτή τη διαδικασία μικροδιαφορών.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Το άρθρο 1026 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι η αξία της αξίωσης, χωρίς τόκους, δικαστικά έξοδα και άλλα παρεπόμενα έσοδα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 λέου κατά την ημερομηνία παραπομπής στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου αριθ. 220/2022, της 15ης Ιουλίου 2022, σχετικά με την προσαρμογή ορισμένων μέτρων που αποδείχθηκαν επωφελή για τους θεσμούς στον τομέα της δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε για την πρόληψη και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, εφαρμόζεται ο τίτλος X της διαδικασίας μικροδιαφορών του τόμου VI του νόμου 134/2010, όπως αναδημοσιεύθηκε, όταν η αξία της αξίωσης, χωρίς τόκους, δικαστικά έξοδα και άλλα παρεπόμενα έσοδα, δεν υπερβαίνει τα 50.000 λέου κατά την ημερομηνία παραπομπής στο δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 220/2022, οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού εφαρμόζονται για περίοδο ενός έτους από τις 22 Ιουλίου 2022 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου).

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υπάρχει εναλλακτική επιλογή για τη διαδικασία μικροδιαφορών. Ο ενάγων μπορεί να επιλέξει μεταξύ της διαδικασίας μικροδιαφορών και της τακτικής δικαστικής διαδικασίας. Εάν ο ενάγων προσέλθει ενώπιον του δικαστηρίου με την κατάθεση αγωγής, η αγωγή διευθετείται σύμφωνα με την τακτική διαδικασία, εκτός εάν ο ενάγων ζητήσει ρητώς την εφαρμογή ειδικής διαδικασίας το αργότερο έως την πρώτη συζήτηση. Όταν μια αξίωση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί σύμφωνα με διαδικασία μικροδιαφορών, το δικαστήριο το κοινοποιεί στον ενάγοντα και, εάν ο ενάγων δεν αποσύρει την αγωγή του, η αγωγή εξετάζεται βάσει του κοινού δικαίου. Το πρωτοβάθμιο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πρωτοδικείο. Η κατά τόπον αρμοδιότητα ορίζεται βάσει του κοινού δικαίου.

1.3 Έντυπα

Η απόφαση αριθ. 359/C του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 29ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση των εντύπων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μικροδιαφορών που προβλέπεται στα άρθρα 1025-1032 του νόμου αριθ. 134/2010 για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη διαδικασία μικροδιαφορών. Τα τυποποιημένα έντυπα είναι τα εξής: το έντυπο της αγωγής, το έντυπο τροποποίησης και/ή διόρθωσης της αγωγής και το έντυπο απάντησης.

1.4 Συνδρομή

Παρέχεται εντός των ορίων του ενεργού ρόλου που ασκεί ο δικαστής και όχι ειδικά για αυτού του είδους τις υποθέσεις.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να δεχθεί και άλλα αποδεικτικά στοιχεία πέραν των ισχυρισμών των διαδίκων. Ωστόσο, δεν γίνονται δεκτά αποδεικτικά στοιχεία το κόστος για τη διαχείριση των οποίων είναι δυσανάλογο σε σύγκριση με την αξία της αγωγής ή της ανταγωγής που κατατέθηκε.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Τα άρθρα  1029 επ. του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπουν ότι ο ενάγων κινεί διαδικασία μικροδιαφορών συμπληρώνοντας το έντυπο της αγωγής και υποβάλλοντας ή αποστέλλοντάς το στο αρμόδιο δικαστήριο ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που διασφαλίζει τη διαβίβαση και την απόδειξη παραλαβής. Αντίγραφα των υπομνημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο ενάγων υποβάλλονται ή αποστέλλονται μαζί με το έντυπο της αγωγής. Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ενάγοντα δεν είναι επαρκώς σαφείς ή είναι ανεπαρκείς, ή εάν το έντυπο της αγωγής δεν έχει συμπληρωθεί με ακρίβεια, το δικαστήριο παρέχει στον ενάγοντα τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή να διορθώσει το έντυπο ή να υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η αγωγή είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη. Η αγωγή απορρίπτεται αν είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη. Εάν ο ενάγων δεν συμπληρώσει ή διορθώσει το έντυπο της αγωγής εντός της προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο, η αγωγή δεν εκδικάζεται.

Η διαδικασία μικροδιαφορών είναι γραπτή και διεξάγεται εξ ολοκλήρου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους διαδίκους να εμφανιστούν στο δικαστήριο εάν κρίνει ότι απαιτείται η παρουσία τους ή κατόπιν αιτήματος ενός εκ των διαδίκων. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει το αίτημα αυτό όταν κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή προφορικής συζήτησης, δεδομένων των περιστάσεων της υπόθεσης. Οι λόγοι άρνησης αναφέρονται γραπτώς και δεν μπορούν να προσβληθούν.

Αφού λάβει δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αγωγής, το δικαστήριο αποστέλλει το έντυπο απάντησης στον εναγόμενο, μαζί με αντίγραφο του εντύπου της αγωγής και των υπομνημάτων του ενάγοντος. Ο εναγόμενος πρέπει να υποβάλει το συμπληρωμένο έντυπο απάντησης εντός 30 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων, καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς να χρησιμοποιήσει το έντυπο απάντησης. Το δικαστήριο επιδίδει αμέσως στον ενάγοντα αντίγραφα της απάντησης του εναγομένου, της ανταγωγής, κατά περίπτωση, και των υπομνημάτων του εναγομένου. Εάν ο εναγόμενος έχει ασκήσει ανταγωγή, ο ενάγων πρέπει να υποβάλει το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο απάντησης ή να απαντήσει με οποιοδήποτε άλλο μέσο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης. Ανταγωγή που δεν μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διαχωρίζεται και εκδικάζεται σύμφωνα με το κοινό δίκαιο. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τους διαδίκους να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη λήψη της απάντησης του εναγομένου ή, κατά περίπτωση, του ενάγοντος. Εάν το δικαστήριο έχει τάξει προθεσμία για την εμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να τους επιδοθεί κλήτευση. Όταν το δικαστήριο έχει τάξει προθεσμία για την ολοκλήρωση μιας διαδικαστικής πράξης, ενημερώνει το οικείο πρόσωπο για τις συνέπειες της μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας.

Το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του εντός 30 ημερών από την παραλαβή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ή, κατά περίπτωση, από την προφορική διαδικασία. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν απαντήσει εμπρόθεσμα, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση επί της κύριας αγωγής ή της ανταγωγής σε σχέση με τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δικογραφία. Η απόφαση που εκδίδεται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι εκτελεστή από την ημερομηνία έκδοσής της και επιδίδεται στους διαδίκους.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Όχι.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Το άρθρο 1032 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα κατόπιν αιτήματος του αντιδίκου. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν επιδικάζει στον νικήσαντα διάδικο περιττές δαπάνες ή δαπάνες δυσανάλογες προς την αξία της αξίωσης.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Το άρθρο 1033 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης ενώπιον του δικαστηρίου μόνο εντός 30 ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίηση. Εάν συντρέχουν λόγοι, το εφετείο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει οριστεί εγγύηση για το 10 % της αμφισβητούμενης αξίας. Η απόφαση του εφετείου επιδίδεται στους διαδίκους και είναι τελεσίδικη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.