Μικροδιαφορές

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Η διαδικασία μικροδιαφορών ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα 1025-1032 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που άρχισε να ισχύει στις 15 Φεβρουαρίου 2013.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Το άρθρο 1025 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφέρει ότι η αξία της απαίτησης, εξαιρουμένων των τόκων, των δικαστικών εξόδων και λοιπών συναφών δαπανών, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10 000 ρουμανικών λέου κατά την ημερομηνία προσφυγής στο δικαστήριο.

Ως προς το πεδίο εφαρμογής της (ratione materiae), η διαδικασία μικροδιαφορών δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή στην αστική ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών. Ομοίως, η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν: το γαμικό καθεστώς ή την ικανότητα δικαίου φυσικών προσώπων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις την κληρονομική διαδοχή περιπτώσεις αφερεγγυότητας, συμβιβασμούς με πιστωτές, διαδικασίες εκκαθάρισης αφερέγγυων επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων ή άλλες παρεμφερείς διαδικασίες την κοινωνική ασφάλιση το εργατικό δίκαιο τις μισθώσεις ακινήτων, εκτός των αγωγών που αφορούν χρέη και χρηματικές αξιώσεις τη διαιτησία την παραβίαση του δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο και των δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η διαδικασία μικροδιαφορών μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά. Ο ενάγων μπορεί, δηλαδή, να επιλέξει μεταξύ της διαδικασίας μικροδιαφορών και της συνήθους δικαστικής διαδικασίας. Εάν ο ενάγων προσέφυγε στο δικαστήριο καταθέτοντας αγωγή, τότε η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται με τη συνήθη διαδικασία, εκτός εάν ο ενάγων ζητήσει ρητώς, το αργότερο μέχρι την πρώτη ακροαματική διαδικασία, την εφαρμογή ειδικής διαδικασίας. Όταν μια αγωγή δεν μπορεί να εκδικαστεί με τη διαδικασία μικροδιαφορών, το δικαστήριο επιδίδει σχετική ειδοποίηση στον ενάγοντα και αν ο τελευταίος δεν αποσύρει την αγωγή του, αυτή εκδικάζεται βάσει του κοινού δικαίου. Το αρμόδιο δικαστήριο πρωτοβάθμιας εκδίκασης της αγωγής είναι το πρωτοδικείο. Η εδαφική αρμοδιότητα καθορίζεται βάσει του κοινού δικαίου.

1.3 Έντυπα

Το διάταγμα αριθ. 359/C της 29ης Ιανουαρίου 2013 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την έγκριση των εντύπων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μικροδιαφορών η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1025-1032 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τη χρήση υποχρεωτικού τυποποιημένου εντύπου για τη διαδικασία μικροδιαφορών. Τα τυποποιημένα έντυπα είναι: το έντυπο της αγωγής, το έντυπο τροποποίησης και/ή διόρθωσης του εντύπου της αγωγής και το έντυπο απάντησης.

1.4 Συνδρομή

Παρέχεται εντός των ορίων του ενεργού ρόλου που ασκεί ο δικαστής, όχι ειδικά για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Το δικαστήριο δύναται να κάνει δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία πέραν αυτών που προσκομίζουν οι διάδικοι. Δεν γίνονται, εντούτοις, δεκτά τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων η διαχείριση είναι δυσανάλογα δαπανηρή σε σχέση με το ποσό της κατατεθείσας αγωγής ή ανταγωγής.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 1028 και επόμενα του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η διαδικασία μικροδιαφορών κινείται από τον ενάγοντα με τη συμπλήρωση του εντύπου της αγωγής και την υποβολή ή την αποστολή του στο αρμόδιο δικαστήριο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την αποστολή και την απόδειξη παραλαβής. Μαζί με το έντυπο της αγωγής υποβάλλονται ή αποστέλλονται επίσης αντίγραφα των εγγράφων τα οποία σκοπεύει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ο ενάγων. Αν οι πληροφορίες που παρέχει ο ενάγων είναι ασαφείς ή ανεπαρκείς, ή αν το έντυπο της αγωγής δεν έχει συμπληρωθεί με ακρίβεια, το δικαστήριο καλεί τον ενάγοντα να συμπληρώσει ή να διορθώσει το έντυπο ή να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η αγωγή είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη. Η αγωγή απορρίπτεται αν είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη. Αν ο ενάγων δεν φροντίσει να συμπληρώσει ή να διορθώσει το έντυπο της αγωγής εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το δικαστήριο, η αγωγή απορρίπτεται.

Η διαδικασία μικροδιαφορών είναι γραπτή και διεξάγεται εξ ολοκλήρου σε τμήματα. Το δικαστήριο δύναται να καλέσει τους διαδίκους να παραστούν στο δικαστήριο αν κρίνει ότι η παρουσία τους είναι επιβεβλημένη ή αν λάβει σχετικό αίτημα από οποιονδήποτε εκ των διαδίκων. Το δικαστήριο δύναται να απορρίψει το εν λόγω αίτημα σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν απαιτείται προφορική συζήτηση, δεδομένων των περιστάσεων της υπόθεσης. Δεν είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά του σκεπτικού της απόρριψης, το οποίο παρέχεται γραπτώς.

Αφού λάβει ορθά συμπληρωμένο το έντυπο της αγωγής, το δικαστήριο στέλνει στον εναγόμενο το έντυπο απάντησης, συνοδευόμενο από αντίγραφο του εντύπου της αγωγής καθώς και από αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλε ο ενάγων. Ο εναγόμενος οφείλει να υποβάλει το έντυπο απάντησης, δεόντως συμπληρωμένο, εντός 30 ημερών από την επίδοση των εγγράφων, καθώς και αντίγραφα των εγγράφων που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει. Ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει με κάθε άλλο προσήκοντα τρόπο, χωρίς να χρησιμοποιήσει απαραιτήτως το έντυπο απάντησης. Το δικαστήριο επιδίδει αμέσως στον ενάγοντα αντίγραφα της απάντησης του εναγόμενου, της ανταγωγής, εφόσον υπάρχει, και των εγγράφων που υπέβαλε ο εναγόμενος. Αν ο εναγόμενος καταθέσει ανταγωγή, ο ενάγων οφείλει να υποβάλει το έντυπο απάντησης, δεόντως συμπληρωμένο, ή να απαντήσει με κάθε άλλο τρόπο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης. Η ανταγωγή, η οποία δεν μπορεί να εκδικαστεί με την παρούσα διαδικασία, διαχωρίζεται και εκδικάζεται βάσει του κοινού δικαίου. Το δικαστήριο δύναται να ζητήσει από τους διαδίκους να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες εντός προθεσμίας που ορίζεται για τον συγκεκριμένο σκοπό, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη λήψη της απάντησης του εναγόμενου ή, κατά περίπτωση, του ενάγοντα. Αν το δικαστήριο ορίσει προθεσμία για να παραστούν οι διάδικοι ενώπιον του δικαστηρίου, οφείλει να τους επιδώσει σχετικό κλητήριο θέσπισμα. Κάθε φορά που το δικαστήριο ορίζει προθεσμία για την ολοκλήρωση ενός σταδίου της διαδικασίας, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο διάδικο για τις συνέπειες μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας.

Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση εντός 30 ημερών από τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ή, κατά περίπτωση, από την προφορική ακρόαση. Αν δεν λάβει απάντηση από τον ενδιαφερόμενο διάδικο εντός της προθεσμίας, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για την κύρια αγωγή ή την ανταγωγή σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης. Η απόφαση που εκδίδει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι εκτελεστή από την ημερομηνία έκδοσής της και επιδίδεται στους διαδίκους.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Όχι.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 1031 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του έτερου διαδίκου. Το δικαστήριο, πάντως, δεν επιδικάζει περιττά δικαστικά έξοδα υπέρ του νικήσαντος διαδίκου τα οποία είναι δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 1032 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η άσκηση ένδικου μέσου κατά δικαστικής απόφασης είναι δυνατή ενώπιον του δικαστηρίου το αργότερο εντός 30 ημερών από την επίδοσή της. Εφόσον συντρέχουν λόγοι, το εφετείο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης, με την προϋπόθεση να οριστεί εγγύηση ύψους 10% επί του επίδικου ποσού. Η απόφαση του εφετείου επιδίδεται στους διαδίκους και είναι τελεσίδικη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.