Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Nαι, προφορική διαδικασία («procedimiento de juicio verbal») για απαιτήσεις έως το ποσό των 6 000 EUR.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

H προφορική διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση απαιτήσεων που αφορούν ποσό έως 6 000 EUR.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Με αίτηση που υποβάλλεται εγγράφως.

1.3 Έντυπα

Δεν υπάρχει τυποποιημένο, υποχρεωτικό έντυπο. Ωστόσο, τα αρμόδια κεντρικά δικαστήρια (Decanatos) συνήθως παρέχουν υπόδειγμα ή τυποποιημένο έντυπο για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2 000 EUR.

Το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για το δικόγραφο της αγωγής και η χρήση του είναι προαιρετική. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε το έντυπο στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Consejo General del Poder Judicial).

1.4 Συνδρομή

Οι αιτούντες μπορούν να παραστούν προσωπικά στην προφορική διαδικασία. Αν, όμως, το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2 000 EUR, η παρουσία δικηγόρου και πληρεξουσίου (procurador) είναι υποχρεωτική.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Για την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων ισχύουν οι γενικοί κανόνες, δηλαδή κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία είναι αποδεκτά, ενώ τα στοιχεία είναι επίσης δυνατό να ζητηθούν και να προσκομιστούν πριν από την επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Οι γραπτές διατυπώσεις της διαδικασίας περιλαμβάνουν την προσφυγή και την απάντηση. Τα δικονομικά ζητήματα επιλύονται στη δικαστική απόφαση. Ομοίως, τα αποδεικτικά στοιχεία παρέχονται προφορικά και παρουσιάζονται συνοπτικά κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Η απόφαση είναι αιτιολογημένη και εκδίδεται γραπτώς, ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Εάν έχει παραστεί δικηγόρος και πληρεξούσιος και έχει εκδοθεί απόφαση για την καταβολή των εξόδων, ο διάδικος υπέρ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση μπορεί να ζητήσει επιστροφή των εξόδων της διαδικασίας, κατόπιν αξιολόγησης και υπό τον όρο ότι τα έξοδα δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο του ποσού της διαφοράς για καθέναν από τους διαδίκους υπέρ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση.

Αν ο διάδικος υπέρ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση για την καταβολή των εξόδων δεν κατοικεί στον τόπο διεξαγωγής της δίκης, μπορεί να ζητήσει επιστροφή των εξόδων του πληρεξουσίου, ακόμη και αν η παρουσία πληρεξουσίου δεν είναι υποχρεωτική.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί εάν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει τα 3 000 EUR. Η προσφυγή υποβάλλεται στο ίδιο δικαστήριο, εγγράφως και εντός μέγιστης προθεσμίας είκοσι ημερών.

Αρμόδιο για την εκδίκαση της προσφυγής είναι το επαρχιακό δικαστήριο (Audiencia Provincial), κατά της απόφασης του οποίου δεν χωρεί περαιτέρω ένδικο μέσο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.