Μικροδιαφορές

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Ναι, υπάρχει ειδική διαδικασία για τις μικροδιαφορές.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Η ειδική διαδικασία για τις μικροδιαφορές εφαρμόζεται από το τακτικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο (πρωτοδικείο — tingsrätten), όταν η απαίτηση του ενάγοντος δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο. Επί του παρόντος (το 2019) το όριο ανέρχεται σε 23 250 SEK. Το όριο δεν είναι ένα ποσό που καθορίζεται από τον νόμο, αλλά συνδέεται με αυτό που είναι γνωστό ως βασικό ποσό, και το οποίο συνεπάγεται ότι το όριο υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις των τιμών.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία δεν περιορίζεται σε ορισμένα είδη υποθέσεων, όπως οι καταναλωτικές διαφορές. Τα εφαρμοστέα κριτήρια είναι ότι πρέπει να πρόκειται για αστική υπόθεση και ότι η αξία της διαφοράς πρέπει να είναι χαμηλότερη από το όριο. Η διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οικογενειακές υποθέσεις.

1.3 Έντυπα

Το έντυπο αίτησης για την κίνηση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εθνικής Διοίκησης Δικαστηρίων (Domstolsverket).

1.4 Συνδρομή

Βοήθεια για την κίνηση διαδικασίας διατίθεται στα πρωτοδικεία. Οι κρατικές αρχές υπέχουν εκ του νόμου γενική υποχρέωση παροχής υπηρεσιών. Η εν λόγω υποχρέωση σημαίνει ότι μπορείτε να καλέσετε ή να επισκεφθείτε ένα πρωτοδικείο, για παράδειγμα, και να λάβετε γενικές συμβουλές όσον αφορά τη διαδικασία και τους σχετικούς κανόνες. Επιπλέον, ο πρόεδρος του δικαστηρίου υποχρεούται, κατά την προετοιμασία της υπόθεσης και ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, να μεριμνά για την αποσαφήνιση των επίμαχων ζητημάτων και να φροντίζει να αναφέρουν οι διάδικοι όλα τα στοιχεία στα οποία επιθυμούν να στηριχθούν στην υπόθεση. Στην πράξη, ο δικαστής εκτελεί τα καθήκοντά του μέσω συμπληρωματικών ερωτήσεων και παρατηρήσεων.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για υποθέσεις που αφορούν μικροδιαφορές. Ως εκ τούτου, μπορούν να προσκομιστούν τόσο γραπτές όσο και προφορικές αποδείξεις. Οι γραπτές «μαρτυρίες» επιτρέπονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές υποθέσεις βάσει του σουηδικού δικαίου διατίθενται εδώ.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Τα δικαστήρια μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις βασιζόμενα αποκλειστικά και μόνο σε γραπτές διαδικασίες. Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η προφορική διαδικασία δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της διερεύνησης της υπόθεσης, ούτε ζητείται από κανένα μέρος.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τη διατύπωση απόφασης σε υποθέσεις που αφορούν μικροδιαφορές. Σε όλες τις αστικές υποθέσεις, δηλαδή και στις αποφάσεις που αφορούν μικροδιαφορές, ισχύουν τα παρακάτω. Η απόφαση εκδίδεται γραπτά και περιλαμβάνει, σε χωριστά μέρη, τις ακόλουθες πληροφορίες: την ονομασία του δικαστηρίου, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της απόφασης, τους διαδίκους και τους εκπροσώπους ή τους συνηγόρους τους, το διατακτικό, τα αιτήματα και τις ενστάσεις των διαδίκων, καθώς και τις περιστάσεις στις οποίες βασίζονται, όπως επίσης και το σκεπτικό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το τι αποδείχθηκε στην υπόθεση.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Οι ειδικοί κανόνες για τα έξοδα αποτελούν το σημαντικότερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υποθέσεων που αφορούν μικροδιαφορές. Ο νικήσας διάδικος δικαιούται αποζημίωση μόνο για μία ώρα παροχής νομικών συμβουλών σε μία περίσταση σε κάθε δικαστήριο, καθώς και για το τέλος αίτησης, τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής σε σχέση με τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, τα έξοδα μαρτυρικών καταθέσεων και τα έξοδα μετάφρασης εγγράφων. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον το κόστος απαιτήθηκε ευλόγως προκειμένου να μπορέσει ο νικήσας διάδικος να προασπίσει τα δικαιώματά του. Ως εκ τούτου, αμοιβές εκπροσώπων οι οποίες υπερβαίνουν ποσό που αντιστοιχεί σε μία ώρα παροχής νομικών συμβουλών δεν επιστρέφονται.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Απόφαση που εκδίδεται από κατώτερο δικαστήριο μπορεί να προσβληθεί ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου.

Απαιτείται άδεια άσκησης έφεσης προκειμένου το εφετείο (hovrätt) να εξετάσει απόφαση πρωτοδικείου. Άδεια άσκησης έφεσης μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν είναι σημαντικό, για την κατεύθυνση της εφαρμογής του δικαίου, να εξεταστεί η έφεση από ανώτερο δικαστήριο, εάν υπάρχουν λόγοι για την τροποποίηση της απόφασης του πρωτοδικείου ή εάν συντρέχουν άλλοι εξαιρετικοί λόγοι για την εξέταση της έφεσης Ο διάδικος που επιθυμεί να ασκήσει έφεση κατά απόφασης πρωτοδικείου πρέπει να το πράξει εγγράφως και η έφεση πρέπει να περιέλθει στο πρωτοδικείο εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.