Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μικροδιαφορές

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών

Ναι, υπάρχει ειδική διαδικασία για την εκδίκαση αστικών διαφορών που αφορούν ποσά μικρού ύψους.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας, κατώτατο όριο

Η ειδική διαδικασία για αστικές διαφορές που αφορούν ποσά μικρού ύψους εφαρμόζεται από τα τακτικά πρωτοβάθμια δικαστήρια (το πρωτοδικείο («tingsrätt»)) όταν η απαίτηση του ενάγοντος δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσό. Επί του παρόντος (στοιχεία του 2019), το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 23 250 σουηδικές κορόνες. Το ανώτατο ποσό δεν καθορίζεται από τον νόμο, αλλά συνδέεται με το λεγόμενο ύψος της βασικής τιμής, που σημαίνει ότι υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των τιμών.

1.2 Εφαρμογή της διαδικασίας

Η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω διαδικασίας δεν περιορίζεται σε ορισμένους τύπους υποθέσεων, όπως οι αστικές υποθέσεις καταναλωτικών διαφορών. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι ότι η υπόθεση πρέπει να αφορά αστική διαφορά και ότι το επίδικο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

1.3 Έντυπα

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο για την κίνηση της διαδικασίας σε διαφορές που αφορούν μικρά ποσά. Υπάρχει ένα έντυπο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό δικόγραφο της πρωτόδικης δίκης , ανεξαρτήτως του ποσού που αφορά η υπόθεση. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της σουηδικής Εθνικής Διοίκησης Δικαστηρίων («Domstolsverket») (http://www.domstol.se/) στα σουηδικά και στα αγγλικά.

1.4 Συνδρομή

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ενώπιον πρωτοδικείου («tingsrätt»), ο διάδικος μπορεί να λάβει συνδρομή για την κίνηση της διαδικασίας. Οι κρατικές αρχές έχουν γενική υποχρέωση εξυπηρέτησης, η οποία κατοχυρώνεται από τον νόμο. Η υποχρέωση αυτή σημαίνει ότι μπορεί κανείς να τηλεφωνήσει ή να επισκεφθεί, για παράδειγμα, ένα πρωτοδικείο και να λάβει γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τους κανόνες που την διέπουν. Επίσης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου υποχρεούται, κατά την προετοιμασία της υπόθεσης, και ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, να διασφαλίσει την αποσαφήνιση των επίδικων ζητημάτων και τη διευκρίνιση από τους διαδίκους ποια στοιχεία προτίθενται να επικαλεστούν στην υπόθεση. Στην πράξη, ο δικαστής εκπληρώνει τα καθήκοντά του κάνοντας συμπληρωματικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

1.5 Κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για αστικές διαφορές που αφορούν ποσά μικρού ύψους. Με άλλα λόγια, μπορούν να προσκομιστούν τόσο γραπτές όσο και προφορικές αποδείξεις. Οι έγγραφες βεβαιώσεις μαρτύρων επιτρέπονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων δυνάμει του σουηδικού δικαίου είναι διαθέσιμες εδώ.

1.6 Έγγραφη διαδικασία

Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση μετά από αποκλειστικά έγγραφη διαδικασία. Η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες ούτε απαιτείται προφορική διαδικασία για τη διερεύνηση της υπόθεσης ούτε ζητείται από κάποιο διάδικο.

1.7 Περιεχόμενο απόφασης

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να διέπουν τη διατύπωση της απόφασης σε υποθέσεις που αφορούν ποσά μικρού ύψους. Οι κανόνες που παρατίθενται στη συνέχεια ισχύουν για όλες τις αστικές υποθέσεις, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων που εκδίδονται σε υποθέσεις που αφορούν ποσά μικρού ύψους. Η απόφαση πρέπει να εκδίδεται εγγράφως και να περιέχει σε ξεχωριστά τμήματα τις ακόλουθες πληροφορίες: την ονομασία του δικαστηρίου, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της απόφασης, τα στοιχεία των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων ή των νομικών συμβούλων τους, το διατακτικό της απόφασης, τις αξιώσεις και τις ενστάσεις αντιστοίχως των διαδίκων και τις περιστάσεις στις οποίες βασίζονται, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία που αποδείχθηκαν στην υπόθεση.

1.8 Επιστροφή εξόδων

Οι ειδικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν τη δικαστική δαπάνη αποτελούν την κυριότερη ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που αφορούν ποσά μικρού ύψους. Ο νικήσας διάδικος δικαιούται μόνο την επιστροφή των εξόδων για μία ώρα νομικών συμβουλών μία φορά σε κάθε δικαστήριο, καθώς και των τελών υποβολής της αίτησης και των εξόδων ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με τη δίκη, των εξόδων εξέτασης μαρτύρων και των εξόδων μετάφρασης εγγράφων. Τα έξοδα επιστρέφονται εάν ο διάδικος υποβλήθηκε εύλογα στη σχετική δαπάνη προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά του. Συνεπώς, δεν καλύπτεται η δαπάνη της αμοιβής για την παροχή νομικών συμβουλών πέραν του ποσού που αντιστοιχεί σε παροχή συμβουλών για μία ώρα.

1.9 Δυνατότητα έφεσης

Κατά της απόφασης δικαστηρίου κατώτερου βαθμού μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον δικαστηρίου ανώτερου βαθμού.

Για να εξετάσει το Εφετείο («hovrätt») την απόφαση του πρωτοδικείου («tingsrätt») πρέπει να επιτραπεί η άσκηση έφεσης. Η άσκηση έφεσης επιτρέπεται μόνον εάν η εξέταση της έφεσης από ανώτερο δικαστήριο είναι σημαντική για λόγους εφαρμογής του νόμου, εάν υπάρχουν λόγοι για να τροποποιηθεί η κρίση του πρωτοδικείου ή εάν συντρέχουν άλλοι ιδιαίτεροι λόγοι για να εξεταστεί η έφεση. Η έφεση κατά απόφασης του πρωτοδικείου ασκείται εγγράφως και πρέπει να διαβιβασθεί στο πρωτοδικείο εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.