Väiksemad kohtuvaidlused

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Belgia õigusega ei ole väiksemate kohtuvaidluste lahendamiseks eraldi menetlust ette nähtud. Olemas on ainult n-ö maksekäsuga seotud lihtsustatud menetlused. Vt eraldi teabeleht.

Belgia õigusega ei ole väiksemate kohtuvaidluste lahendamiseks eraldi menetlust ette nähtud. Kohaldatakse tavalist kohtumenetlust, mis on siiski väga lihtne.

Tavamenetluse etapid on järgmised:

  • kohtutäituri vahendusel kohtukutse kättetoimetamine
  • kirjalike argumentide (conclusions/conclusies) vahetamine
  • suuliste seisukohtade ärakuulamine ja arutelu lõpetamine
  • lahend.

Lihtsustamist põhimõtteliselt ei tunta, kuigi mõnda menetlust ei algatata eespool osutatud kohtukutse kättetoimetamisega, vaid avalduse esitamisega otse kohtule, algatades sellega võistleva menetluse (requête contradictoire/verzoekschrift op tegenspraak) (kohtumenetluse seadustiku Code judiciare / Gerechtelijk Wetboek artiklid 1034a–1034e). Näiteks võib seda kasutada üüri-/rendivaidluste lahendamiseks. Kohtumenetluse seadustiku artiklis 1344a on sätestatud, et kui põllumajandusmaa rentimise tingimustes ei ole sätestatud teisiti, võib kõik rendilepinguga seotud hagid esitada rahukohtu (justice de paix/vredegerecht) kantseleile (greffe/griffie) kirjaliku avalduse kujul.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

1.2 Menetluse kohaldamine

1.3 Vormid

1.4 Õigusabi

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

1.6 Kirjalik menetlus

1.7 Kohtuotsuse sisu

1.8 Kulude hüvitamine

1.9 Edasikaebamise võimalus

Lingid

Maksekäsuga seotud lihtmenetlust käsitlevad õigusaktid – föderaalse justiitsministeeriumi veebisait:

  • klõpsake lingil „Geconsolideerde wetgeving“ (konsolideeritud õigusaktid) rubriigi „Rechtsbronnen“ (õiguse allikad) all;
  • valige link „Gerechtelijk Wetboek“ (kohtumenetluse seadustik) veebisaidi osas „Juridische aard“ (õigusakti liik);
  • sisestage „664“ lahtrisse „woorden“ (sõnad);
  • klõpsake lingil „Opzoeking“ (otsi) ja seejärel „Lijst“ (loetelu);
  • klõpsake lingil „Detail“ (üksikasjad).
Viimati uuendatud: 03/09/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.