Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Belgia õigusaktide kohaselt puudub eraldi menetlus väiksemate kohtuvaidluste lahendamiseks. Olemas on ainult n‑ö maksekäsuga seotud lihtmenetlused. Vt eraldi teabeleht.

Puudub eraldi menetlus väiksemate kohtuvaidluste lahendamiseks. Kasutatakse üldist menetlust, mis on siiski väga lihtne.

Tavapärane menetlus on järgmine:

  • edastatakse kohtukutse kohtutäituri teatise näol;
  • vahetatakse kirjalikke argumente ja esitatakse asjaolud;
  • määratakse kindlaks kohtuistungi kuupäev (õigusnõustajad esitavad väited) ja tehakse järeldused arutelude põhjal;
  • tehakse kohtuotsus.

Põhimõtteliselt lihtsustused puuduvad, kuigi mõnda menetlust ei algatata mitte hagiavalduse esitamisega, vaid taotlus esitatakse inter partes põhimõttest lähtuvalt. Näiteks üürivaidlust käsitleva menetluse näol on tegemist inter partes põhimõttest lähtuvalt esitatud avalduse alusel algatatud menetlusega. Kohtumenetluse seadustiku (Gerechtelijk Wetboek) artiklis 1344a on sätestatud, et üüritingimusi arvesse võttes võib kinnisvara üürimisega seotud mis tahes hagi esitada tsiviilkohtu kantseleile kirjaliku avalduse kujul.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

1.2 Menetluse kohaldamine

1.3 Vormid

1.4 Õigusabi

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

1.6 Kirjalik menetlus

1.7 Kohtuotsuse sisu

1.8 Kulude hüvitamine

1.9 Edasikaebamise võimalus

Lingid

Maksekäsuga seotud lihtmenetlust käsitlevad õigusaktid – föderaalse justiitsministeeriumi veebisait:

  • klikkige lingil „Geconsolideerde wetgeving” (konsolideeritud õigusaktid) rubriigi „Rechtsbronnen” (õiguse allikad) all;
  • valige link „Gerechtelijk Wetboek” (kohtumenetluse seadustik) veebisaidi osas „Juridische aard” (õigusakti liik);
  • trükkige „664” lahtrisse „woorden” (sõnad);
  • klikkige lingil „Opzoeking” (otsi) ja seejärel „Lijst” (loetelu);
  • klikkige lingil „Detail” (üksikasjad).
Viimati uuendatud: 26/10/2015

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.