Väiksemad kohtuvaidlused

Euroopa väiksemate nõuete menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste nõuete menetlemist, kui nõude väärtus ei ületa 5000 eurot.

Euroopa väiksemate nõuete menetlus on vaidluspooltele kättesaadav alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele. Ühes liikmesriigis Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja see pööratakse täitmisele teises liikmesriigis ilma täidetavaks tunnistamise määruse tegemise kohustuseta ning ilma võimaluseta tunnustamist vaidlustada.

Euroopa väiksemate nõuete menetluse tüüpvormid on kõikides keeltes kättesaadavad siin. Menetluse algatamiseks tuleb täita vorm A. Vormile tuleb lisada kõik asjakohased dokumendid, nt kviitungid, arved jne.

Vorm A tuleb saata pädevale kohtule. Taotlusvormi kättesaamisel peab kohus täitma talle määratud osa vastusvormis. 14 päeva jooksul alates taotluse saamisest peab kohus toimetama selle koopia koos vastusvormiga kostjale. Kostja peab vastama 30 päeva jooksul, täites vastusvormis oma osa. Kohus peab mis tahes vastuse koopia saatma hagejale 14 päeva jooksul.

Kohus peab 30 päeva jooksul alates kostja vastuse kättesaamisest (kui see saadeti) tegema nõude suhtes otsuse või taotlema ükskõik kummalt poolelt täiendavate andmete esitamist kirjalikult või kutsuma pooled suulisele arutamisele. Suulisel arutamisel ei pea kasutama esindaja abi ning kui kohtul on olemas asjakohased seadmed, võib arutamine toimuda video- või telekonverentsi vahendusel.

Kohtuotsuse kinnituse (mis tuleb vajaduse korral tõlkida teise liikmesriigi keelde) ja kohtuotsuse koopia alusel on kohtuotsus ilma täiendavate formaalsusteta täitmisele pööratav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Ainuke põhjus, miks võidakse keelduda otsuse täitmisele pööramisest teises liikmesriigis, on see, kui otsus on vastuolus samasid pooli hõlmava teises liikmesriigis tehtud kohtuotsusega. Täitmine toimub kohtuotsuse täitmise liikmesriigi eeskirjade ja korra kohaselt.

Lingid

Aasta määrus (EÜ) nr 861/2007 - konsolideeritud tekst 14. juuni 2017. aasta seisuga PDF (2073 Kb) et

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus PDF (993 Kb) et

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseks PDF (2377 Kb) et

Infograafik tarbijatele PDF (101 Kb) et

Teabeleht õiguspraktikutele PDF (551 Kb) et

Teabeleht ettevõtjatele PDF (230 Kb) et

Veebivahendid – teave Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta

Väiksemad kohtuvaidlused – liikmesriikide teatised ja otsingumootor pädeva kohtu/ametiasutuse väljaselgitamiseks

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 03/04/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.