Väiksemad kohtuvaidlused

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Väiksemat nõuet puudutava hagi võib esitada esimese astme kohtu kohalikku kohtumajja (chambre de proximité des tribunal judiciaire) või kaitsekohtunikule (juge des contentieux de la protection) kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 756 jj.

Menetlus on suuline, kuid pooled võivad soovi korral esitada kirjalikke seisukohti.

Hagis võib märkida hageja nõusoleku menetluse läbiviimiseks ilma istungita (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 757). Samuti võimaldab tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 828 pooltel anda menetluses igal ajal sõnaselge nõusoleku menetluse läbiviimiseks ilma istungita. See alates 1. jaanuarist 2020 kasutusel olevas ilma istungita menetluses on eeskuju võetud Euroopa väiksemate nõuete menetlusest.

Kohtukantselei kutsub pooled kohtusse väljastusteatega tähtkirja teel. Kui kostja ei ole seda kirja kätte saanud, võib kohus paluda hagejal lasta see kohtutäituril kätte toimetada.

Enne hagi kohtule esitamist peavad pooled olema püüdnud asja lahendada kas vahendusmenetluse, kaasava menetluse või lepitaja läbiviidava lepitusmenetluse teel. Vastasel korral võib kohtunik omal algatusel tunnistada hagi vastuvõetamatuks.

Pooled ei pea advokaati kasutama. Pooli võivad esindada nende abikaasa, elukaaslane või isik, kellega nad on sõlminud tsiviilpartnerluslepingu, poolte vanemad, otse- või külgsugulased või poolte töötajad.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Nõude suurus ei või ületada 5 000 eurot ning esimese astme kohtu kohalikul kohtumajal või kaitsekohtunikul peab olema pädevus seda lahendada.

1.2 Menetluse kohaldamine

1.3 Vormid

Kohtusse pöördumiseks on olemas vorm (CERFA nr 11764*08).

Vorm on kättesaadav Prantsuse valitsuse veebisaidil, kõikides kohtusse pöördujatele mõeldud ühtsetes vastuvõtuteenistustes (Services d’Accueil Unique du Justiciable) ja veebisaidil Justice.fr.

1.4 Õigusabi

Seadusega ei ole abi ette nähtud, sest tegemist on lihtmenetlusega, milles lahendatakse kuni 5 000 euro suurusi nõudeid ja kus pooled kuulab ära kohtunik, välja arvatud juhul, kui pooled on nõustunud asja lahendamisega ilma istungita. Pooli võib abistada või esindada advokaat ja seda ka siis, kui nad on taotlenud riigi õigusabi.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Tõendite kogumise normid on sarnased tavamenetluse puhul kohaldatavate normidega.

1.6 Kirjalik menetlus

Menetlus on puhtkirjalik üksnes juhul, kui pooled nõustuvad asja lahendama ilma istungita.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtuotsuse suhtes kohaldatakse samu norme mis tavamenetluse puhul.

1.8 Kulude hüvitamine

Kohaldatakse samu norme kui teiste menetluste puhul. Et aga selles menetluses ei ole põhimõtteliselt vaja advokaati või seaduslikku esindajat määrata, on sellega seotud kulud väiksemad.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Kuna tegemist on väikeste nõuetega, siis apellatsioonivõimalust pole. Lahendi saab üksnes vaidlustada (kui kostja ei saanud kutset kohtuistungile) või saab selle peale esitada kassatsioonkaebuse (kui kostja sai kutse kohtuistungile).

Lingid

Justiitsministeeriumi (Ministère de la Justice) veebisait

Legifrance’i veebisait

Viimati uuendatud: 12/01/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.