Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Lisaks 11. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 861/2007 sätestatud Euroopa väiksemate nõuete menetlusele on Luksemburgi õiguse kohaselt olemas lihtsustatud menetlus kuni 15 000 euro suuruste nõuete (see piirmäär ei hõlma intresse ja kulusid) sissenõudmiseks. Seda menetlust nimetatakse maksekäsumenetluseks (ordonnance de paiement).

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Maksekäsumenetlust võib kasutada mis tahes kuni 15 000 euro suuruse rahaliste võlgade sissenõudmiseks, tingimusel et võlgniku elu- või asukoht on Luksemburgis.

1.2 Menetluse kohaldamine

Hagejad peavad otsustama, kas kasutada võlgade sissenõudmiseks maksekäsumenetlust või mitte, sest nad võivad taotleda ka sellise kohtukutse (citation) väljastamist, millega isik kutsutakse rahukohtuniku ette.

Üks erinevus rahukohtuniku ees toimetatava maksekäsumenetluse ja piirkondlikus kohtus toimetatava esialgse maksekäsu menetluse vahel on see, et kui asja menetletakse rahukohtuniku ees, võidakse menetluse tulemusel teha kohtuotsus (jugement), kuid piirkondliku kohtu menetluse tulemusel võidakse teha kõigest kohtumäärus (ordonnance).

1.3 Vormid

Maksekäsu avalduse võib esitada suuliselt või kirjalikult rahukohtu kantseleisse.

Selleks et avaldus oleks kehtiv, peab see sisaldama hageja ja kostja ees- ja perekonnanime, ametit ning elu- või asukohta, nõude aluseid ja nõude summat ning taotlust tingimusliku maksekäsu väljastamiseks.

Võlausaldaja peab lisama või esitama mis tahes dokumendid, mis tõendavad võla olemasolu ja võlasummat ning näitavad, et nõue on põhjendatud.

Õigusnormide võrdluse põhjal võib öelda, et rahukohtuniku menetletavate nõuete alused ei pea olema nii põhjalikud, sest nende nõuete korral piisab, kui täpsustada võlasumma ja selle päritolu.

1.4 Õigusabi

Õigusaktidega ei ole pandud kohtutäituritele või kohtutele kohustust pooli abistada.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Kehtivad tõendite suhtes kohaldatavad tavapärased eeskirjad. Vt „Tõendite kogumine – Luksemburg“.

1.6 Kirjalik menetlus

Kui võlgnik esitab vastuväite ja võlausaldaja soovib menetlust jätkata, tuleb nõuet arutada avalikul istungil.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Maksekäsuga seotud asjades tehtavate kohtuotsuste suhtes kohaldatakse samu põhimõtteid ja eeskirju nagu tavapärase menetluse tulemusel tehtud kohtuotsuste suhtes.

1.8 Kulude hüvitamine

Luksemburgi õiguse kohaselt mõistetakse kulud tavaliselt välja kaotanud poolelt, kuid kohus võib spetsiaalse põhjendatud otsusega ette näha, et kõik kulud või osa neist mõistetakse välja teiselt poolelt. Kui kohtuasja võitnud poolele kaasnesid menetlusega kulud, võib ta nõuda teiselt poolelt nende hüvitamist.

Vastupidiselt teistes riikides kehtivale korrale ei hüvitata reeglina advokaaditasusid. Luksemburgi õiguse kohaselt hõlmavad uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 238 osutatud kulud kohtutäiturite ja ekspertide kulusid ning tunnistajatele ja tõlgete eest makstud tasusid, kuid mitte advokaaditasusid.

Kohtunik võib ette näha, et võitnud poolele tehakse ühekordne makse, mis on mõeldud kohtumenetluse raames kantud kulude, sealhulgas advokaadikulude katmiseks. Nii võidakse toimida eelkõige siis, kui oleks ebavõrdne jätta ühte poolt tasuma tema kantud kulutusi, mis ei ole arvatud kulude hulka. Kohtunik võib sellise makse teiselt poolelt välja mõista oma äranägemisel.

Otsuse makse tegemise ja makse summa kohta teeb kohtunik oma kaalutlusõigust kasutades.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Maksekäsumenetluste korral kohaldatakse tavapäraseid eeskirju. Rahukohtuniku otsuste peale võib esitada apellatsioonkaebuse, kui vaidlusalune summa on suurem kui 2000 eurot.

Lingid

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Viimati uuendatud: 06/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.