Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Spetsiifiline väiksemate kohtuvaidluste menetlus on reguleeritud Malta seadustekogu 380. peatükiga (väiksemate kohtuvaidluste kohut käsitlev seadus) ja ka teisese õiguse aktidega nr 380.01, 380.02 ja 380.03.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

See kohus [Tribunal għal Talbiet Żgħar] on pädev menetlema ja lahendama ainult kuni 3494,06 euro suuruseid rahalisi nõudeid.

1.2 Menetluse kohaldamine

Menetlus algab, kui hageja täidab nõutava vormi, esitab oma nõude kohtu kantseleile, maksab riigilõivu ja palub kohtul oma hagiavaldus kostjale kätte toimetada. Seejärel on kostjal alates hagiavalduse teate kättetoimetamisest aega 18 päeva oma vastuse esitamiseks. Lubatud on esitada ka vastuhagi. Kui kostja leiab, et keegi teine peaks tasuma hageja nõude, peaks ta esitama selle isiku nime. Seejärel teavitab kohtusekretär pooli kohtuistungi kuupäevast ja kellaajast. Kohtunik toimetab kohtumenetlust oma äranägemise järgi ja kooskõlas õiglase õigusmõistmise eeskirjadega. Kohtunik tagab, et asja menetletakse võimalikult kiiresti ja otsus tehakse kohtuistungiga samal päeval ning et asja kohtulik arutamine viiakse lõpule ühe istungi jooksul. Ta kogub teavet mis tahes viisil, mida ta peab asjakohaseks, ning ta ei ole seotud parimate tõendite kogumise põhimõttega või kuuldustel põhinevaid tõendeid käsitleva põhimõttega, kui ta leiab, et talle esitatud tõendid on piisavalt usaldusväärsed, et ta saaks teha tema menetletavas asjas usaldusväärse otsuse. Võimaluse korral hoidub ta määramast eksperttunnistajaid, kes esitaksid eksperdiarvamuse. Tal on samad volitused nagu tsiviilpädevusega magistraadikohtu magistraadil ning eelkõige on tal õigus kutsuda tunnistajaid ja võtta neilt vanne.

1.3 Vormid

Hageja peab täitma nõude vormi, mis on esitatud teisese õiguse akti nr 380.01 (väiksemate kohtuvaidluste kohtu menetlust käsitlev kodukord) esimeses lisas. Ka kostja peab vastama, täites vormi, mis on samuti esitatud nimetatud õigusakti esimeses lisas.

1.4 Õigusabi

Pooli võib abistada mis tahes isik: see ei pea tingimata olema advokaat või advokaadi abi.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Pooled võivad esitada tõendid suuliselt, dokumentidena või mõlemal kujul. Tunnistajad võidakse kutsuda – edastades kutse hiljemalt kolm päeva enne seda kuupäeva, mil nad peavad ütlusi andma – kohtusse konkreetsel kuupäeval ja kellaajal, et nad annaksid ütlusi või esitaksid dokumendid. Kui nõuetekohaselt kohtusse kutsutud tunnistaja kohtuistungile ei ilmu, võib kohus ette näha, et tunnistaja tuleb tuua vahi all mõnel muul kuupäeval toimuvale istungile.

1.6 Kirjalik menetlus

Hagiavaldus ja vastus sellele esitatakse kirjalikult. Tõendid võib esitada dokumentide kujul. Kohtu määratud kuupäevadel kohtusse ilmumine on siiski kohustuslik.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtunik esitab oma otsuses peamised üksikasjad, millele ta otsuse tegemisel tugines. Lisaks sisaldab tema otsus ka otsust kulude kohta.

1.8 Kulude hüvitamine

Igas otsuses määrab kohtunik kindlaks kulud, mida mis tahes pool peab kandma. Kui konkreetsetest asjaoludest ei tulene teisiti, peab kaotanud pool tasuma selle poole kulud, kelle kasuks otsus tehti. Kulud peavad piirduma tegelike kuludega, mida tegi otseselt seoses kohtuasjaga see menetlusosaline, kelle kasuks kulud välja mõistetakse. Põhjendamatute ja pahatahtlike nõuete korral võib kohus ette näha, et hageja peab maksma kostjale hüvitist kuni 232,94 eurot ning see summa tasutakse tsiviilõigusliku võlana.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Mis tahes edasikaebus kohtu otsuse peale tuleb apellatsioonikohtule (selle madalama astme pädevuses) adresseeritud avalduse kujul esitada kohtu kantseleile 18 päeva jooksul alates kuupäevast, mil kohtunik otsuse tegi.

Viimati uuendatud: 22/03/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.