Väiksemad kohtuvaidlused

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Väiksemate nõuete menetlus on reguleeritud Malta seadustekogu 380. peatükiga (väiksemaid nõudeid lahendavat kohut käsitlev seadus) ning teisese õiguse aktidega nr 380.01, 380.02 ja 380.03.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

See kohus (Tribunal għal Talbiet Żgħar) on pädev menetlema ja lahendama ainult kuni 5000 euro suuruseid rahalisi nõudeid.

1.2 Menetluse kohaldamine

Menetlus algab, kui hageja täidab nõutava vormi, esitab oma nõude kohtu kantseleile, tasub riigilõivu ja palub kohtul oma hagiavaldus kostjale kätte toimetada. Seejärel on kostjal alates hagiavalduse teate kättetoimetamisest aega 18 päeva oma vastuse esitamiseks. Lubatud on esitada ka vastuhagi. Kui kostja leiab, et hageja nõude peaks tasuma keegi teine, peaks ta esitama selle isiku nime. Seejärel teavitab kohtusekretär menetluspooli kohtuistungi kuupäevast ja kellaajast. Kohtunik toimetab kohtumenetlust oma äranägemise järgi ja kooskõlas õigluse põhimõttega. Kohtunik tagab, et asja menetletakse võimalikult kiiresti ja otsus tehakse kohtuistungiga samal päeval ning et asja kohtulik arutamine viiakse lõpule ühe istungi jooksul. Ta kogub teavet mis tahes viisil, mida ta peab asjakohaseks, ning ta ei ole seotud parimate tõendite põhimõtte või kuuldustel põhinevaid tõendeid käsitleva põhimõttega, kui ta leiab, et talle esitatud tõendid on piisavalt usaldusväärsed otsuse tegemiseks tema menetletavas asjas. Võimaluse korral hoidub ta määramast eksperttunnistajaid, kes esitaksid eksperdiarvamuse. Tal on samad volitused nagu tsiviilasjades pädeva magistraadikohtu kohtunikul ning eelkõige on tal õigus kutsuda kohtusse tunnistajaid ja võtta neilt vanne.

1.3 Vormid

Hageja peab täitma nõude vormi, mis on esitatud teisese õiguse akti nr 380.01 (väiksemaid nõudeid lahendava kohtu eeskirjad) esimeses lisas. Ka kostja peab esitama oma vastuse vormil, mis sisaldub samuti nimetatud õigusakti esimeses lisas.

1.4 Õigusabi

Menetluspooli võib abistada mis tahes isik: see ei pea tingimata olema advokaat või advokaadi abi.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Menetluspooled võivad esitada tõendid suuliselt, dokumentidena või mõlemal kujul. Tunnistajad võidakse kutsuda kohtusse ütlusi andma või dokumente esitama konkreetsel kuupäeval ja kellaajal. Kutse tuleb saata hiljemalt kolm päeva enne ütluste andmise kuupäeva. Kui nõuetekohaselt kohtusse kutsutud tunnistaja kohtuistungile ei ilmu, võib kohus teha korralduse, et tunnistaja toodaks vahi all mõnel muul kuupäeval toimuvale istungile.

1.6 Kirjalik menetlus

Hagiavaldus ja vastus sellele esitatakse kirjalikult. Tõendid võivad olla dokumentaalsed. Kohtu määratud kuupäevadel kohtusse ilmumine on siiski kohustuslik.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtunik loetleb oma otsuses peamised üksikasjad, millele ta otsuse tegemisel tugines. Lisaks sisaldab tema otsus ka otsust kulude kohta.

1.8 Kulude hüvitamine

Igas otsuses määrab kohtunik kindlaks kulud, mida kumbki menetluspool peab kandma. Kui konkreetsetest asjaoludest ei tulene teisiti, peab kaotanud menetluspool tasuma selle menetluspoole kulud, kelle kasuks otsus tehti. Kulud peavad piirduma tegelike kuludega, mida tegi otseselt seoses kohtuasjaga see menetluspool, kelle kasuks kulud välja mõistetakse. Põhjendamatute ja pahatahtlike nõuete korral võib kohus nõuda, et hageja maksaks kostjale hüvitist 250–1250 eurot, ning seda käsitletakse tsiviilõigusliku nõudena.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Apellatsioonkaebus kohtu otsuse peale tuleb esitada apellatsioonikohtule (ainukohtunik) adresseeritud avalduse kujul kohtu kantseleile 20 päeva jooksul pärast kuupäeva, mil kohtunik otsuse tegi.

Viimati uuendatud: 14/12/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.