Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Tavaliselt menetleb väiksemaid nõudeid piirkondliku kohtu kohalik allüksus (sector kanton van de rechtbank, edaspidi „kohalik kohus“). Tegemist on tavalise lihtsustatud kohtumenetlusega. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) puuduvad eraldi sätted menetluse algatamise kohta kohalikus kohtus.

ELi-sisestes piiriülestes juhtumites võib kohaldada ka Euroopa väiksemate nõuete menetlust.

Madalmaade õiguses on vastu võetud Euroopa väiksemate nõuete menetlust käsitleva määruse rakendamise seadus (29. mai 2009. aasta seadus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Kohaliku kohtu pädevusse kuuluvad:

  • kuni 25 000 euro suurusi nõudeid puudutavad kohtuasjad;
  • kindlaksmääramata väärtusega, kuid tõenäoliselt alla 25 000 euro jäävaid nõudeid puudutavad kohtuasjad.

Peale selle teeb kohalik kohus otsuseid kohtuasjades, mis puudutavad tööõigust, rendi-, agendi-, järelemaksu- ja tarbijalepinguid, liiklustrahvide vaidlustamist ja väiksemaid õigusrikkumisi.

Kohalik kohus lahendab ka Euroopa väiksemaid nõudeid käsitlevaid kohtuasju. Määruses on Euroopa väiksemate nõuete piirväärtuseks sätestatud kuni 2000 eurot.

1.2 Menetluse kohaldamine

Spetsiaalne kohaliku kohtu menetlus puudub. Kohtumenetluse eeskirjad kehtivad põhimõtteliselt nii piirkondlikus kohtus kui ka kohalikus kohtus. Oluline erinevus seisneb selles, et kohalikus kohtus menetletavates kohtuvaidlustes on pooltel õigus ise ennast esindada, samal ajal kui muudes kohtuasjades (mida arutab piirkondlik kohus) peavad pooli esindama advokaadid. Vt punkti 1.4 allpool. Lisaks arutab kohalikus kohtus kohtuasju kohtunik üksi.

Euroopa väiksemate nõuetega seotud otsuseid saab edasi kaevata edasikaebekorra kohaselt.

1.3 Vormid

Kohalikus kohtus algatatakse kohtumenetlus tavaliselt kohtukutsega. Kohtukutsega algav menetlus on kõikides kohtutes (piirkondlikus kohtus ja kohalikus kohtus) sama. Kõige tähtsamad kohtukutse elemendid on hagiavaldus (nõue ise) ja selle põhjendused (asjaolud ja õigused, millel hagiavaldus põhineb).

Mõned kohaliku kohtu menetluse erisused:

1)      kostja kutsutakse piirkondlikku kohtusse A, kuid ta peab ilmuma kohaliku kohtu kohtuniku ette kohtu A peamajas või kohtu A kindlaksmääratud kohalikus esinduses;

2)      kui hagejat esindab menetluses volitatud esindaja, tuleb kohtukutses märkida volitatud esindaja nimi ja aadress.

Euroopa väiksemate nõuete menetluses esitatakse hagi vormil A. Vormi saab alla laadida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.

Hagiavaldus tuleb esitada pädevale kohtule. Kohus peab olema pädev vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.

1.4 Õigusabi

Kohalikus kohtus lahendatavates kohtuasjades on pooltel õigus ennast ise esindada. See tähendab, et advokaadi kasutamine ei ole kohustuslik. Pooli võib abistada ka volitatud esindaja, kes ei pea olema advokaat. Advokaadi osutatud õigusabi kulude hüvitamise kohta vt punkt 1.8 allpool.

Ka Euroopa menetluses ei pea pooli esindama advokaat või muu õigusnõustaja.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Tõendite kogumisele kohaldatakse tavapäraseid õigusnorme. Tõendeid käsitleva Madalmaade õiguse kohaselt on kohtunikul esitatud tõendite hindamisel põhimõtteliselt vabad käed. Vt ka rubriiki „Tõendite kogumine“. Tõendite kogumist Euroopa menetluses reguleerib eelnimetatud määruse (EÜ) nr 861/2007 artikkel 9.

1.6 Kirjalik menetlus

Kehtestatud on siseriiklikud eeskirjad kohalike kohtute tsiviilrolli kohta. Kirjalikud dokumendid võib esitada kohaliku kohtu kantseleile (isiklikult, posti või faksi teel) enne kohtuasja kantselei nimekirjas avaldamise kuupäeva ning ka kohtuistungi ajal. Argumendid ja vastuargumendid võib esitada suuliselt kohaliku kohtu menetluse käigus. Euroopa menetlus on kirjalik menetlus, kuigi asja arutamiseks võidakse korraldada ka kohtuistung, kui kohtunik peab seda vajalikuks või menetluspool seda taotleb.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtuotsus peab sisaldama järgmist:

  • poolte ning nende volitatud esindajate või advokaatide nimed ja aadressid,
  • menetluse käik,
  • kohtukutse ja poolte argumentide kokkuvõte,
  • otsuse põhjendus koos asjaolude ja kohtuniku kaalutlustega,
  • kohtuniku lõplik otsus,
  • kohtuniku nimi ja
  • kohtuotsuse kuupäev.

Kohtuotsusele kirjutab alla kohtunik.

1.8 Kulude hüvitamine

Kui hagi arutab kohalik kohus, võivad sellega kaasneda järgmised kulud: kohtu registreerimislõiv, kohtu poolt välja mõistetud kulud ja õigusabikulud.

Kohtu registreerimislõiv tuleb tasuda kohtu poole pöördumisel. Lõivu suurus sõltub kohtuasjast. Tegelikult maksab selle summa teie advokaat ja esitab teile hiljem selle eest arve. Kohtunik võib kohtumenetluse kaotanud poolelt välja mõista teise poole kohtukulud. Kui kumbki pool kohtumenetlust ei võida, kannavad pooled enda kohtukulud ise. Kohtu poolt välja mõistetud kulud võivad hõlmata õigusabikulusid ning ka tunnistajate ja ekspertide kulusid, sõidukulusid ja elamiskulusid, väljavõtete tegemise kulusid ja muid kohtuväliseid kulusid (http://www.rechtspraak.nl/).

Madalmaade õigusaktide kohaselt on vähem jõukal poolel mõnikord võimalus saada toetust õigusabikulude katteks. Toetust õigusabikulude katteks ei ole võimalik saada kõikide kohalikus kohtus lahendatavate kohtuvaidluste puhul. Kui on võimalik saada toetust õigusabikulude katteks, tasub vaidluse pool ka õigusabikulude omaosaluse, mille suurus sõltub tema varalisest seisundist. Taotluse õigusabikulude katteks toetuse saamiseks esitab advokaat õigusabi nõukogule (Raad voor rechtsbijstand). Taotluse esitamist reguleerib õigusabi seadus (Wet op de Rechtsbijstand). Seaduse III A peatükis on sätestatud ELi-sisestes piiriülestes kohtuvaidlustes õigusabi andmise eeskirjad. Selle seadusega rakendatakse nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad (http://www.rvr.org./).

1.9 Edasikaebamise võimalus

Kohaliku kohtu otsuse saab edasi kaevata apellatsioonikohtusse. Otsuse saab edasi kaevata ainult juhul, kui nõue on suurem kui 1750 eurot. Apellatsioonkaebus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast. Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohaliku kohtu otsust ei saa edasi kaevata.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.