Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Väiksemad kohtuvaidlused

Põhja-Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Põhja-Iirimaal kohaldatakse väiksemate nõuete menetlust. Väiksemate nõuete kohtud on loodud selleks, et teatavat liiki väiksemaid nõudeid oleks võimalik lahendada mitteametlikult krahvkonnakohtus (County Court), tavaliselt ilma õigusliku esindaja kasutamise vajaduseta.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Üldjuhul võib väiksemate nõuete menetlust kasutada siis, kui asjaomane rahasumma või kauba väärtus ei ületa 3000 Inglise naela. Teatavat liiki nõuded on siiski välistatud, näiteks isikukahju, laimamise või solvamise, annaku või annuiteedi, maaomandi, abieluvara ja liiklusõnnetustega seotud nõuded.

1.2 Menetluse kohaldamine

Menetlus on vabatahtlik ja kohtunikul on teatavatel asjaoludel õigus anda asja arutamine üle krahvkonnakohtule.

1.3 Vormid

Põhja-Iirimaa 1981. aasta krahvkonnakohtu eeskirjad [S.R.1981 nr. 225] (The County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]) sisaldavad vorme, mida tuleks kasutada väiksemate nõuete menetluses. Menetluse algatamiseks, nõudele vastu vaidlemiseks ja vastutuse võtmiseks on ette nähtud vormid. Samuti on olemas tagaseljaotsuse taotlemise vorm ja kohtuotsuse tühistamise vorm.

1.4 Õigusabi

Väiksemate nõuete menetlus on mõeldud mitteametliku menetlusena. Kohtutöötajad saavad abistada vajalike vormide täitmisel ja protsessi selgitamisel. Nad ei saa siiski anda õigusnõu.

Menetlusosalisi võib abistada ka kodanike nõuandebüroo või tarbijate nõustamise keskus.

Kui menetlusosalisel on puue, mis muudab kohtusse pöördumise või suhtlemise keeruliseks, peaks ta pöörduma asjaomase kohtu klienditeenindusametniku poole, kes võib anda täiendavat abi.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Väiksemate nõuete kohus on mitteametlik ja rangeid tõendamisnorme ei kohaldata. Seega võib kohus kasutada kohtuistungil mis tahes menetlusviisi, mida ta peab õiglaseks. Kõik pooled peavad nõustuma sellega, et nad annavad kohtunikule seletusi vande all, välja arvatud võimalikud õiguslikud vastuväited.

1.6 Kirjalik menetlus

Kui nõudele vastu ei vaielda ja see hõlmab kindlaksmääratud summat, võib vaidluse nõude üle lahendada ilma kohtuistungita, kasutades ainult kirjalikke tõendeid. Seda nimetatakse tagaseljaotsuseks.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtunik teeb tavaliselt suulise otsuse, põhjendades oma otsust. Ta võib siiski otsustada teha otsuse kirjalikult.

1.8 Kulude hüvitamine

Kulude hüvitamisele on kehtestatud piirangud. Praegu võib kohtunik välja mõista järgmised kulud:

  • kohtulõivud ning
  • eksperdist tunnistajatega seotud kulud.

Kui üks pooltest on käitunud ebamõistlikult, võib kohtunik mõista kohtukulud välja sellelt poolelt. Kui menetlus algatati nõuetekohaselt krahvkonnakohtus, võib kohtunik välja mõista asjakohased kulud.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Kui kohtuvaidluse kaotanud pool viibis kohtuistungil kohal või oli seal esindatud, saab ta apellatsioonkaebuse esitada ainult siis, kui ta palub kohtunikul oma otsust põhjendada ja taotleb kõrgelt kohtult (High Court) otsust selle kohta, kas kohtuniku otsus oli õiguslikult korrektne.

Kui kaotanud pool ei viibinud kohtuistungil ega olnud seal esindatud ning kui kaotanud pool võtab pärast mis tahes kohtulahendi tegemist ühendust väiksemate nõuete bürooga, teatades, et ta ei saanud hagiavaldust kätte või ei saanud seda piisavalt aegsasti, et sellele vastata, või ei saanud sellele õigel ajal vastata mis tahes muul põhjusel, soovitatakse tal esitada taotlus kohtulahendi tühistamiseks. Võitnud poolele saadetakse taotluse koopia ja tal palutakse sellele 14 päeva jooksul kirjalikult vastata. Kohtunik võib pärast taotluse ja vastuse läbivaatamist kas:

  • otsustada, et vastamata jätmisel on mõjuv põhjus, ja tühistada kohtulahendi ilma kohtuistungit korraldamata ning anda juhtnööre asja edasiseks menetlemiseks. Väiksemate nõuete büroo teatab pooltele igast kohtuniku tehtud määrusest või
  • määrab kindlaks määruse tühistamise taotluse kohtuistungil läbivaatamise kuupäeva. Sellest kuupäevast teatatakse pooltele ja nad kutsutakse kohtuistungil osalema. Väiksemate nõuete büroo saadab pooltele ka koopia määrusest, mille kohtunik teeb pärast seda, kui ta on seda liiki taotluse läbi vaadanud.

Kui postkontor tagastab kaotanud poole dokumendid väiksemate nõuete büroole ja on selge, et pool ei olnud hagi esitamisest teadlik, palub kohtukantselei samuti kohtunikul kõik tehtud lahendid tühistada ning võtab ühendust võitnud poolega, et edastada täiendav teave, näiteks kostja uus aadress.

Seotud lingid

Lisateavet menetluste kohta saab Põhja-Iirimaa kohtuameti veebisaidilt.

Puudega isikute abistamine

Mõnes kohtukantseleis on ametisse nimetatud klienditeenindusametnikud, kes võivad olla abiks. Kui nad ei saa aidata, võib puudega isik pöörduda kohtuteenistuse teabekeskuse poole, helistades numbril + 44 300 200 7812.

Viimati uuendatud: 23/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.