Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Väiksemad kohtuvaidlused

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Šotimaa esimese astme kohtud kohaldasid enne 28. novembrit 2016 väiksemate nõuete menetlust, mis kujutas endast lihtsustatud menetlust, mille raames lahendati kuni 3000 Inglise naela suuruseid rahalisi nõudeid.

Alates 28. novembrist 2016 võeti kasutusele uus nõuete esitamise vorm, mida tuntakse lihtmenetlusena (Simple Procedure).

Sellest järgmise astme menetlust nimetatakse lihtsustatud menetluseks (Summary Cause), mille raames lahendatakse kuni 5000 Inglise naela suuruste summadega seotud kohtuasju ning mis on lihtmenetlusest veidi keerulisem.

Lihtmenetlus

Alates 28. novembrist 2016 peaks igaüks, kes esitab hagi, mille hind on kuni 5000 Inglise naela ja milles taotletakse rahasumma tasumist, vallasvara väljaandmist või tagastamist või kellegi kohustamist midagi tegema, kasutama lihtmenetlust.

Lihtmenetlus on kohtumenetlus, mis on mõeldud selliste vaidluste kiireks, odavaks ja mitteametlikuks lahendamiseks, mille eseme rahaline väärtus ei ületa 5000 Inglise naela.

Hageja peab esitama hagi esimese astme kohtule. Isikut, kelle vastu hagi esitatakse, nimetatakse kostjaks. Lõpliku otsuse hagi kohta teeb esimese astme kohtu kohtunik või vandekohtunike abita lihtsamaid asju lahendav lihtsustatud menetluse kohtunik. Lihtmenetluses ei pea te advokaati kasutama, kuid võite seda soovi korral teha.

Lisateavet lihtmenetluse kohta leiab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Lihtmenetlusega asendati varasem väiksemate nõuete menetlus. Seda kasutatakse ka lihtsustatud menetluse (Summary Cause) asemel, kuid üksnes juhul, kui see on seotud nõuetega, mis puudutavad rahasumma tasumist, vallasvara väljaandmist või tagastamist või kellegi kohustamist midagi tegema.

Lihtsustatud menetluses lahendatava hagi võib esitada sissenõudmishagina (action of furthcoming) (mis on esitatud raha või vara sissenõudmiseks), aruandmishagina (count reckoning and payment), kinnisasja valduse taastamise hagina (recovery of possession of heritable property), väljaandmishagina ning ajutise elatise maksmise hagina. Alternatiivse maksenõude korral peaks selle väärtus olema alla 5000 Inglise naela.

1.2 Menetluse kohaldamine

Kohtuvaidluse lahendamiseks lihtmenetluse või lihtsustatud menetluse korras tuleb järgida kohustuslikke kohtueeskirju. Need on kättesaadavad Šotimaa kohtuameti veebisaidil.

1.3 Vormid

Liht- ja lihtsustatud menetluse kõikide etappide jaoks on olemas erivormid, nt hagiavalduse vorm, kohtukutse vorm, otsuse vorm ja kohtumääruse kinnitatud ärakirja vorm (extract decree). Kohustuslik on kasutada vorme, mis on sätestatud 2016. aasta lihtmenetluse normides ja 2002. aasta lihtsustatud menetluse normides. Need vormid on avaldatud Šotimaa kohtuameti veebisaidil.

1.4 Õigusabi

Kohtukantselei võib aidata hagiavalduse vormi (vorm 3A) täitmisel ning abi võivad osutada ka nõustamisasutused, näiteks kodanike nõuandebüroo. Lihtmenetluse kohta lisateabe saamiseks tuleks ühendust võtta hageja elukoha järgse esimese astme kohtuga.

Šotimaa esimese astme kohtute kohta saab teavet Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Lihtmenetluse puhul toimuvad kohtuistungid nii mitteametlikult kui nõude asjaolud seda võimaldavad. Lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik selgitab kõiki kasutatavaid õiguslikke mõisteid ja väljendeid. Dokumendid ja muud tõendid võib esitada kohtule ning lihtsalt mõistetavates normides on sätestatud selleks vajalikud toimingud, sealhulgas dokumendid, mis tuleb saata kas hagejale või kostjale, ning dokumentide või muude tõendite esitamise tähtajad.

1.6 Kirjalik menetlus

Kui hagile vastu ei vaielda, kasutatakse ainult kirjalikku menetlust. Kui hagile vaieldakse vastu, võib siiski osutuda vajalikuks korraldada kohtuistung või teise võimalusena võib lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik teha otsuse ilma kohtuistungita.

Lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik võib otsustada ka korraldada asja lahendamist puudutava arutelu (case management discussion). Arutelu toimub kohtusaalis või muus kohas, mille otsustab lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik. Lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik otsustab ka selle, kuidas arutelu toimub, kas näiteks videokonverentsi, konverentskõne või mõnes muus vormis.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik võib teha otsuse kohe arutelu lõpus või võtta enne otsuse tegemist aega kaalumiseks. Kui lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik võtab otsuse kaalumiseks aega, tuleb otsus teha nelja nädala jooksul pärast arutelu kuupäeva.

Kui otsus tehakse poolte juuresolekul, peab lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik esitama otsuse põhjused. Kui otsuse kaalumiseks võetakse aega, tuleb koostada dokument, milles esitatakse otsuse põhjendused.

1.8 Kulude hüvitamine

Lihtmenetluses lahendatud nõude, mille eseme väärtus on kuni 300 Inglise naela, kulusid tavaliselt ei hüvitata.

Kui nõue on suurem kui 300 Inglise naela, kuid ei ületa 1500 Inglise naela, ei tohi maksimumkulud, mis kohus menetluse võitnud poole kasuks välja mõistab, ületada 150 Inglise naela.

Kui nõude summa on suurem kui 1500 Inglise naela, kuid ei ületa 3000 Inglise naela, ei tohi maksimumkulud, mis kohus menetluse võitnud poole kasuks välja mõistab, ületada 10% nõude väärtusest.

Nõuete puhul, mille väärtus jääb vahemikku 3001–5000 Inglise naela, kehtib samuti üldreegel, mille kohaselt maksab kohtuvaidluse kaotanud pool võitnud poole kulud. Kui ühel poolel on advokaat, võivad need kulud olla suuremad. Lisateavet kulude kohta saab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Lihtsustatud menetluses lahendatava nõude puhul selliseid piiranguid ei ole ja tavaliselt arvutab kulud välja kohtuametnik ning seejärel kiidab need heaks lihtmenetluse kohtunik või lihtsustatud menetluse kohtunik.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Lihtmenetluses tehtud otsuse saab edasi kaevata. Teise astme kohtule esitatav apellatsioonkaebus tuleb esitada vormil 16A hagi lihtmenetluses menetlenud kohtule nelja nädala jooksul pärast kohtuametnikupoolset otsuse vormi saatmist kohtuvaidluse võitnud poolele. Lihtsustatud menetluse puhul on ette nähtud eraldi edasikaebamise kord ning lisateavet saab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Kui lihtmenetluses hagile vastu ei vaieldud, võib siiski esitada kohtule taotluse lihtmenetluse kohtuniku või lihtsustatud menetluse kohtuniku otsuse tühistamiseks (recall). Seda saab teha teatavatel tingimustel ja taotlus tuleb esitada vormil 13B. Lisateavet otsuse tühistamise menetluse kohta saab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Seotud lingid

Šotimaa kohtuameti veebisaidil on esitatud tava-, lihtsustatud ja lihtmenetluse normid.

Lihtsustatud menetluse kohtunik

Lihtsustatud menetluse kohtuniku ametikoht loodi Šotimaa 2014. aasta kohtureformi seadusega (Courts Reform (Scotland) Act 2014). Lisateavet saab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 24/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.