Väiksemad kohtuvaidlused

Sloveenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Sloveenia õigusaktidega on ette nähtud spetsiaalne väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mis on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seaduse (Zakon o pravdnem postopku – ZPP) artikliga 30.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Tsiviilkohtumenetluse seaduse kohaselt on väiksem kohtuvaidlus selline vaidlus, milles nõude suurus ei ületa 2000 eurot. Kaubandusasjade puhul on väiksem kohtuvaidlus selline vaidlus, milles nõude suurus ei ületa 4000 eurot. Väiksemad kohtuvaidlused hõlmavad ka selliseid vaidlusi, kus nõue ei ole rahaline ja kus hageja annab hagis teada oma valmisolekust nõustuda kuni 2000 euro suuruse hüvitisega (4000 eurot kaubandusasjade puhul) nõude rahuldamise asemel. Samuti hõlmavad väiksemad kohtuvaidlused selliseid vaidlusi, kus hagi ese on vallasvara tarnimine ja kus hageja poolt nimetatud summa ei ületa 2000 eurot (kaubandusasjade puhul 4000 eurot). Väiksemad kohtuvaidlused ei hõlma selliseid vaidlusi, mis on seotud omandiõiguse, autoriõiguse, leiutiste ja kaubamärkide kaitsmise või kasutamise õiguse või ärinime kasutamise õigusega, ning vaidlusi, mis on seotud konkurentsikaitse või valdusõigusega.

1.2 Menetluse kohaldamine

Menetluse kohaldamisala on kirjeldatud punktis 1.1. Väiksemaid kohtuvaidlusi menetletakse kohalikus kohtus (okrajno sodišče). Erandiks on kaubandusasjad, mida menetletakse ringkonnakohtus (okrožno sodišče).

1.3 Vormid

Vormid on koostatud ainult selliste väiksemate kohtuvaidluste menetluste jaoks, mille pool on algatanud autentse dokumendi alusel. Täidetud vormi võib esitada elektroonilisi vahendeid kasutades järgmise veebilehe kaudu: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. See hõlmab autentse dokumendi alusel alustatud täitemenetlusi, mida pärast nõuetekohaselt põhjendatud kaebuse esitamist jätkatakse nii, nagu maksekäsu peale esitatud vastuväite korral. Peale nimetatud vormide ei ole koostatud muid vorme, mida pooled saaksid kasutada väiksemaid kohtuvaidlusi käsitlevates menetlustes vaidluse algatamiseks.

Lisateavet hagiavalduste elektroonilise esitamise võimaluste kohta leiate teabelehelt „Automaatne töötlemine“.

1.4 Õigusabi

Pooled võivad taotleda õigusabi, mida neile antakse juhul, kui nende puhul on täidetud tasuta õigusabi käsitlevas seaduses (Zakon o brezplačni pravni pomoči – ZBPP) sätestatud tingimused.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Väiksemate kohtuvaidluste menetluse korral on hageja kohustatud esitama oma hagis kõik faktid ja tõendid, samas kui kostja on kohustatud nii toimima oma kaitseväites. Iga pool võib seejärel esitada ühe ettevalmistava väite. Arvesse ei võeta neid fakte ja tõendeid, mis esitatakse hiljem kirjalikes väidetes. Kaitseväite ja ettevalmistavate väidete esitamiseks on aega kaheksa päeva.

1.6 Kirjalik menetlus

Väiksemate kohtuvaidluste menetlust toimetatakse kirjalikult tehtud õigustoimingute alusel. Kohus võib piirata tõendite kogumise menetluse kestust ja ulatust ning viia selle menetluse läbi oma kaalutlusõigust kasutades, et saavutada tasakaal poolte õiguste nõuetekohase kaitsmise ning menetluse kiirendamise ja kulude kokkuhoiu tagamise eesmärkide vahel.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames tehtud otsus kuulutatakse välja kohe pärast põhikohtuistungi lõppu. Kirjalik kohtuotsus peab sisaldama sissejuhatavat osa, resolutsiooni, põhjendusi ja selles peavad olema märgitud õiguskaitsevahendid. Kohtunik võib teha kirjaliku otsuse, põhjendades seda üksikasjalikult või kokkuvõtvalt.

1.8 Kulude hüvitamine

Menetluskulude kohta tehakse otsus vastavalt sellele, kui edukas üks või teine pool kohtuasjas oli – see tähendab, et kaotanud pool on kohustatud hüvitama teise poole kulud.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Pooled võivad esimese astme kohtu otsuse või väiksemate kohtuvaidluste menetluse lõpetamise otsuse edasi kaevata kaheksa päeva jooksul. Nimetatud kohtuotsuse ja menetluse lõpetamise otsuse saab vaidlustada üksnes selle alusel, et on tõsiselt rikutud tsiviilkohtumenetluse eeskirju, millele on osutatud tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 339 teises lõigus, ja on rikutud materiaalõigust. Kaubandusasjadega seotud väiksemate kohtuvaidluste menetluses võib kohtuotsuse vaidlustada vaid see pool, kes teatas oma vastavast kavatsusest. Väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames puudub läbivaatamise võimalus ja menetluse uuesti läbiviimise taotlemise alused on piiratud.

Seonduvad lingid

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Viimati uuendatud: 08/01/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.